Miljødesign

Miljødesign

Miljødesign

 

I arbeidspakke 4 er målet å utvikle kunnskap og nyskapende teknologi som gjør vannkraftproduksjon så skånsomt for miljøet som mulig.

All vassdragsregulering endrer de fysiske forholdene og livsgrunnlaget for fisk og andre dyr. Samtidig gir regulering muligheter for å skape miljøforhold som er spesielt gunstige for dyrene, ved å dempe de negative og forsterke de positive faktorene.

Miljødesign er å utrede, utvikle og gjennomføre tiltak som bedrer de økologiske forholdene i regulerte vassdrag, samtidig som man tar hensyn til kraftproduksjonen. Erfaring viser at det med god kunnskap og tverrfaglig samarbeid er mulig å finne gode løsninger. Miljødesigntiltak gjennomføres i samarbeid mellom biologer, hydrologer og eksperter på kraftverksdrift.

Implementeringen av European Water Framework Directive – WFD (EUs vanndirektiv), vilkårsrevisjoner og ny nasjonal lovgivning legger press på vannkraftindustrien ved å sette mål for miljøbetingelser i regulerte vassdrag som kan gå utover kraftproduksjon.

Delmål:

  • Vurdere og sammenligne europeisk forvaltning og offentlig engasjement i nyskapende miljødesign

  • Utvikle kostnadseffektive vandringsløsninger for fisk

  • Utvide konseptet miljødesign i regulerte lakseelver til flere fiskearter, andre dyr og brukerinteresser

Prosjekter:

  1. Politikk og samfunn

  2. Vandringsløsninger

  3. Miljødesign for både miljø og brukerinteresser ved fremtidig, fleksibel vannkraftvirksomhet

Kontakt

Kontakt

Torbjørn Forseth

Torbjørn Forseth

Seniorforsker

E-post: torbjorn.forseth@nina.no

Telefon: 926 43 437