Dam og damsikkerhet

Dam og damsikkerhet

Dam og damsikkerhet

 

Norske vannmagasiner er som gigatiske batterier. De enorme vannmengdene som blir lagret i norsk natur sørger for at vi i Norge alltid har fornybar strøm tilgjengelig. Hver gang det regner eller snør blir batteriene ladet, og nærmere 3500 dammer holder vannet på plass.

 

På grunn av klimaendringer og mer nedbør må man nå finne ut om disse demningene fortsatt gjør jobben godt nok. Forskerne skal blant annet utvikle nye og sikre løsninger for dammer:

  • Betongdammer

  • Fyllingsdammer

  • Sikkerhet og beredskap

Prosjektet legger vekt på trygg og bærekraftig drift av dammer, samt økonomisk optimal utførelse. Prosjektet er en forlengelse av tidligere prosjekter på damsikkerhet (PlaF og IMPACT) med fokus på fyllingsdammer under uønskede forhold som stor gjennomstrømning eller overtopping. Prosjektet baserer seg delvis på ervervet kunnskap, informasjon og data og gir oss samlet sett bedre resultater enn om det vært gjort isolert.

Fyllingsdammer er sårbare for stor gjennomstrømning og/eller overtopping. I Norge kreves plastring på nedstrøms skråning av fyllingsdammer. Effektiviteten av plastringen er avhengig av damtåa. Damtåa er viktig for sikker strømning av lekkasje gjennom konstruksjonen, samt langs vederlagene. Likevel er tilgjengelig forskning på dette begrenset. I tillegg har bruddmekanismen for steinfyllingsdammer med plastring ikke blitt undersøkt detaljert. Den gjeldende praksis er å bruke bruddparametere som er avledet uten hensyn til damtype og -materiale. Flere bruddparametre er nødvendige for å estimere flom som følge av dambrudd, og det påvirker dermed til slutt konsekvensklassifisering av dammen og påfølgende krav til utforming.

Prosjektets mål er å undersøke effekten av en damtå, til sammen med plastring og støttefylling, med tanke på sikker utforming i en situasjon med overtopping. Rett utforma plastring, damtå og vederlag skal gi dammen et tilfredsstillende høyt sikkerhetsnivå. Videre er det prosjektets mål å utvikle bruddparametre for steinfyllingsdammer, spesielt dammer med nedstrøms plastring. Dette kan få stor verdi for kraftselskap og andre dameiere i forbindelse med fornying av eksisterende fyllingsdammer, samt for dambruddsbølgeberegninger som kan kreves for konsekvensklassifisering av dammer. Kunnskapen utviklet i prosjektet vil også gi informasjon av nytteverdi for å utvikle metoder ved bygging av nye fyllingsdammer, både nasjonalt og internasjonalt.

Kontakt

Kontakt

Fjola Sigtryggsdottir

Fjola Gudrun Sigtryggsdottir

Førsteamanuensis
Prosjektleder

E-post: fjola.g.sigtryggsdottir@ntnu.no
Telefon: 73598388

Om prosjektet

Om prosjektet

Om prosjektet

Full prosjekttittel: Dam construction and dam safety

Periode: 2018-2020

FoU-partnere: NTNU (IBM, IGB), UPM Madrid, ETH Zürich

Assosierte prosjekt: PLAF

PhD tilknyttet prosjektet: Ganesh Ravindra and Geir Helge Kiplesund