Om HydroCen

Om HydroCen

Norwegian Research Centre for Hydropower Technology

Storsatsing på vannkraftforskning

Storsatsing på vannkraftforskning

Forskningssenteret HydroCen - Norwegian Research Centre for Hydropower Technology skal levere kunnskap og innovative løsninger til norsk vannkraftsektor.

HydroCen skal gjennom sin forskningsinnsats bidra til å opprettholde og styrke Norges posisjon som en ledende vannkraftnasjon og sikre at norsk vannkraftsektor kan møte komplekse utfordringer og utnytte mulighetene i fremtidens fornybare energisystem.

Forskningen i HydroCen fokuserer på tekniske fagområder i synergi med økonomi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. Senteret har definert fire fokusområder:

1) vannvei og damkonstruksjoner, 2) turbin og generatorer, 3) marked og tjenester, 4) miljødesign.

NTNU er vertsinstitusjon og hovedforskningspartner i HydroCen sammen med SINTEF Energi og Norsk institutt for naturforskning (NINA). HydroCen har over 60 nasjonale og internasjonale partnere fra forskning, industri og forvaltning. Hege Brende er leder for HydroCen.

HydroCen er et av sentrene i Forskningsrådets ordning med forskningssentre for miljøvennlig energi (FME).

HydroCen har et budsjett på nærmere 400 millioner kroner fordelt på åtte år. Forskningsrådet finansierer halvparten, en fjerdedel finansieres av senterets brukerpartnere og en fjerdedel finansieres av forskningspartnerne.

Unik norsk posisjon

Med mer enn 110 års sammenhengende drift og utvikling av vannkraftsystemet er Norge i en unik posisjon for videre vekst. Både i Europa og på verdensbasis øker introduksjonen av uregulerbar kraftproduksjon fra vind og sol dramatisk, og markedets krav til fleksibilitet og dynamikk, slik som muligheter for lagring og rask respons, er i rask utvikling. Her har norsk vannkraft potensial til å levere en kombinasjon av effekt, lagring, tilgjengelighet og stabilitet.

Nye utfordringer

Klimaendringer er en pådriver for store endringer innen energibruk, -lagring og teknologiutvikling. Energisystemene og energimarkedene endrer seg drastisk og en rekke miljømessige og samfunnsøkonomiske hensyn bidrar til at vannkraftindustrien er sterkt regulert.

Videre vil fremtidig tilgang til vannressurser kunne ha store implikasjoner for produksjon av vannkraft. I tillegg står vi overfor utstrakt revisjon av norske vannkraftkonsesjoner og implementering av EUs vanndirektiv. Dette gir mange usikkerheter for sektoren og det er et stort behov for løsninger som optimaliserer avveiningene mellom produksjon, markedsmuligheter og miljømessige konsekvenser.

Samarbeid med industri og forvaltning

HydroCen arbeider tett sammen med vannkraftsektoren for å levere nye løsninger, kunnskap og kompetanse. Produksjonsselskaper, leverandører, konsulenter og myndigheter engasjerer seg aktivt i senteret for å sikre høy relevans for næringsliv og samfunn, bidra til implementering av resultater og utvikling av nye innovasjoner.

FME HydroCen vil utnytte det eksisterende samarbeidet som kraftnæringen, NTNU, SINTEF og NINA har gjennom Norsk Vannkraftsenter og FME CEDREN.