Målsetting og strategi

Målsetting og strategi

HydroCen skal: 

 • sikre og utvikle forskning og utdanning innen vannkraft. 

 • bidra til økt verdiskaping og samfunnsnytte fra vannkraftsektoren, gjennom forskning på teknologi, økonomi og miljø.  

 • bidra til å styrke Norges posisjon som en ledende vannkraftnasjon.  

 • bidra til å redusere vannkraftens miljø-avtrykk. 

 • demonstrere vannkraftens rolle i et fornybart og bærekraftig europeisk marked. 

 • bidra til at beslutningstakere kan ta riktige valg i klimaspørsmål. 

Strategiske forskningsområder

Strategiske forskningsområder

1. Norsk vannkraft i Norge og Europa  

1. Norsk vannkraft i Norge og Europa  

 • Utvikle kunnskap om fremtidens nasjonale og europeiske energisystem 

 • Kartlegge marked for fleksibilitet og systemtjenester, inkl kostnader og driftsmønster, nye energiteknologier, lagringsløsninger og sluttbrukerfleksibilitet: Utvikle metoder, implementere metoder i modeller og bruke modeller til analyse 

 • Kartlegge vannkraftens forretningsmuligheter og eventuelle barrierer  

3. Miljødesign og miljøteknologi

3. Miljødesign og miljøteknologi

 • Kartlegge hva som gjør miljøtiltak gode. Kostnadseffektive og realistiske tiltak i et samfunnsøkonomisk perspektiv 

 • Miljødesign i dynamisk minstevannføring 

 • Miljødesign i magasin for å avbøte konsekvens av effektkjøring og pumping 

 • Fiskevandring – behov og løsninger 

2. Klimaeffekt på vannkraft

2. Klimaeffekt på vannkraft

 • Kartlegge marked for flomdemping og samfunnsverdi av fravær av flom 

 • Kartlegge samfunnsøkonomi ift damsikkerhet 

 • Kraftproduksjon og bruk av vann som er predikert å øke i fremtiden. Kartlegge når i sesongen dette ekstra vannet vil komme og om kraftsystemet har kapasitet til å utnytte dette. «Klimavann» er forskuttert i vannbudsjettet til både kraftprodusentene og forvaltning. 

4. Digitalisering og drift  

4. Digitalisering og drift  

 • Bedre overvåking, tidligere feildeteksjon i anleggene, prediktivt vedlikehold, gjennom dynamisk klassifisering av anleggsdeler 

 • Bidra til at det etableres system for standardisering, oppbevaring og tilgjengeliggjøring av måledata for forskningsformål. 

 • Vassdragsovervåking og instrumentering, herunder bruk av droner, roboter og sensorer