Fakta om HydroCen

Fakta om HydroCen

Norwegian Research Centre for Hydropower Technology

Fakta om HydroCen

Storsatsing på vannkraftforskning

HydroCen skal gjennom sin forskningsinnsats bidra til å styrke Norges posisjon som en ledende vannkraftnasjon og sikre at norsk vannkraftsektor kan utnytte mulighetene i fremtidens fornybare energisystem.

HydroCen har definert fire forskningsområder:

  1. vannkraftkonstruksjoner
  2. turbin og generatorer
  3. marked og tjenester
  4. miljødesign

NTNU er vertsinstitusjon og hovedforskningspartner i HydroCen sammen med SINTEF Energi og Norsk institutt for naturforskning (NINA). HydroCen har rundt 50 nasjonale og internasjonale partnere fra forskning, industri og forvaltning.

Liv Randi Hultgreen er leder for HydroCen.

HydroCen er et av sentrene i Forskningsrådets ordning med forskningssentre for miljøvennlig energi (FME).

HydroCen har et budsjett på nærmere 400 millioner kroner fordelt på åtte år. Forskningsrådet finansierer halvparten, en fjerdedel finansieres av senterets brukerpartnere og en fjerdedel finansieres av forskningspartnerne.

HydroCen ble opprettet i 2016.

Unik norsk posisjon

Med mer enn 110 års sammenhengende drift og utvikling av vannkraftsystemet er Norge i en unik posisjon for videre vekst.

Både i Europa og på verdensbasis øker introduksjonen av uregulerbar kraftproduksjon fra vind og sol dramatisk, og markedets krav til fleksibilitet og dynamikk, slik som muligheter for lagring og rask respons, er i rask utvikling. Her har norsk vannkraft potensial til å levere en kombinasjon av effekt, lagring, tilgjengelighet og stabilitet. 

Nye utfordringer

Klimaendringer er en pådriver for store endringer innen energibruk, -lagring og teknologiutvikling. Energisystemene og energimarkedene endrer seg drastisk og en rekke miljømessige og samfunnsøkonomiske hensyn bidrar til at vannkraftindustrien er sterkt regulert.

Videre vil fremtidig tilgang til vannressurser kunne ha store implikasjoner for produksjon av vannkraft. I tillegg står vi overfor utstrakt revisjon av norske vannkraftkonsesjoner og implementering av EUs vanndirektiv. Dette gir mange usikkerheter for sektoren og det er et stort behov for løsninger som optimaliserer avveiningene mellom produksjon, markedsmuligheter og miljømessige konsekvenser.

Samarbeid med industri og forvaltning

HydroCen arbeider tett sammen med vannkraftsektoren for å levere nye løsninger, kunnskap og kompetanse. Produksjonsselskaper, leverandører, konsulenter og myndigheter engasjerer seg aktivt i senteret for å sikre høy relevans for næringsliv og samfunn, bidra til implementering av resultater og utvikling av nye innovasjoner. 

HydroCen vil utnytte det eksisterende samarbeidet som kraftnæringen, NTNU, SINTEF og NINA har gjennom Norsk Vannkraftsenter og tidligere FME CEDREN.

Det er viktig med en økt nasjonal satsning hvor kraftprodusenter, leverandørindustri og forskningsmiljøer i fellesskap utvikler nye løsninger og roller for vannkraften i fremtidens energisystem. Kombinasjonen av sterke og tverrfaglige kompetansemiljøer, tilgjengelig laboratorieinfrastruktur og erfarne industriaktører gir en unik plattform for å utvikle og posisjonere norsk vannkraft.

Årsrapport 2019

Årsrapport 2019

Årsrapport. Foto av omslaget.

Årsrapport 2018

Årsrapport 2018 for HydroCen

Oversikt over masterstudenter og stipendiater 2017

Oversikt over masterstudenter og stipendiater 2019

HydroCen årsrapport 2017

Oversikt over masterstudenter og stipendiater