Innovasjonsarbeid

Det humanistiske fakultet

Innovasjonsarbeid

Innovasjonsarbeid

Presentasjon fra Innovasjonsdagen 2022. Foto
Foto: Elin Iversen/NTNU. Presentasjon av Professor Jacques Koreman på Innovasjonsdagen 2022

Strategi nyskaping

I en verden som stadig endres og utvikles, har det humanistiske perspektivet stor betydning for innovasjon. Gjennom utdanning og forskning innen humaniora, får vi innsikt i menneskelige verdier, kultur, historie og samfunnsmessige strukturer. Selv om humaniora og innovasjon er to felt som tradisjonelt sett ikke har blitt sett på som nært forbundet, er denne kunnskapen uvurderlig når vi skal skape nye løsninger som ikke bare er teknologisk avanserte, men også kulturelt og etisk informerte.  

Ved å kombinere humanistiske perspektiver med innsikt fra andre disipliner, kan vi nærme oss problemer og utfordringer på en mer helhetlig måte. Tverrfaglighet spiller en nøkkelrolle i denne prosessen som kan føre til nyskapende ideer og løsninger som har potensial til å forbedre livskvaliteten, styrke velferden og bidra til en bærekraftig utvikling av samfunnet.  

Strategien for Det humanistiske fakultet, 2018 til 2025, understreker viktigheten av å bringe humanistisk kunnskap ut i verden. Det handler om å anvende denne kunnskapen på praktiske og relevante måter, slik at den kan ha en positiv effekt på økonomi, samfunn og kultur. Ved å fremme humanistisk nyskaping, kan fakultetet bidra til å forme en fremtid der innovasjon er rotfestet i en forskningsbasert forståelse av menneskelige erfaringer og verdier.