Bakgrunn og aktiviteter

Ansvarsområde

Ved instituttet er eg primært tilknytta masterprogrammet i fysisk planlegging, der eg sidan 2010 har undervist tema innanfor by- og regionplanlegging generelt, samordna areal- og transportplanlegging spesielt. Eg er også ansvarleg for instituttets GIS- og geodataaktivitet, der eg underviser i fleire fag på tvers av programområda.

Forskingsaktiviteten min har berekraftig bytransport som fellesnemnar, særleg den rolla som miljøvenlege transportformer (gåing, sykling og presumptivt kollektivtransport) kan spele i bysystemet. Det inneber at eg arbeider med tilgjenge ("accessibility") som ein målestokk på kvalitetar ved byens arealbruk og transportsystem. Spesielt er eg opptatt av samanhengar mellom byform forstått som arealbruk, tettheit og funksjonsblanding, og implikasjonane for folks reisevanar. Av pågåande arbeid kan eg nemne handelsmodellering (transportkonsekvensar av lokalisering av detaljhandel i by), utviding av modellgrunnlaget for gåing og sykling i regionale tranportmodellar, og "park-and-ride"-løysingar i byperiferien.

Bakgrunn

Eg vart uteksaminert som sivilingeniør ved Institutt for by- og regionplanlegging i 1981, med fagkombinasjon arealplanlegging, transport og infrastruktur. Etter dette har eg føyd doktorgradskurs i transportøkonomi og konsekvensanalytiske metodar til porteføljen. Sidan har eg arbeidd på eit breidt felt av planleggingsrelaterte fag, som forskar, som amanuensis i planleggingsfag og som konsulent/rådgjevar både i Norge og i utlandet.

Gjennom 9 år med forsking, først ved Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR), har eg bidratt med studiar av byarealbruk, og til tidlege prosjekt knytt til temaet konsekvensanalytiske metodar. I løpet av SINTEF-perioden (2002-2005) arbeidde eg med automatiserte system for vegprising, bompengar og billettering, med prosjekt innanfor temaet transporttryggleik og med "intelligente transportsystem" (ITS).

Størstedelen av yrkeslivet har eg arbeidd som konsulent/rådgjevar, og har slik fått omfattande erfaring som prosjektleiar innafor varierande fagfelt, der transportanalyse, -modellering og -planlegging er blant dei viktigaste, i tillegg til spesifisering av system for elektronisk billettering og betalingssystem, samt GIS og informasjonsteknologi for planleggingsformål.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

 • Frøyen, Yngve Karl. (2014) Nettverk, geometri og tilgjengelighet - en innfallsvinkel til oversiktsplanlegging for sykling. 2014.
 • Frøyen, Yngve. (2013) Introduksjon til bruk av geodata - i planlegging og arkitekturprosjekt. 2013.
 • Frøyen, Yngve. (2013) Metodehefte: Nettverksanalyser og tilgjengelighet – en innfallsvinkel til å forstå bystrukturer. 2013.
 • Frøyen, Yngve. (2013) Representasjon av kollektivtransport i ein nettverksmodell. Tilrettelegging av rutedata ved hjelp av automatiserte metodar. 2013.
 • Grytli, Eir Ragna; Frøyen, Yngve; Et al, More authors. (2013) European building and urban stock data collection. 2013.
 • Frøyen, Yngve Karl. (2012) BOLIGSONEPARKERING I NYBYEN - DRAMMEN Hovedresultater fra en surveyundersøkelse. 2012. ISBN 978-82-7259-127-3. Skriftserien, Institutt for by-og regionplanlegging (5).
 • Frøyen, Yngve Karl. (2012) Grunnlag i demografi for oversiktsplanlegging. 2012.
 • Frøyen, Yngve Karl. (2012) Introduksjon til bruk av geodata - i planlegging og arkitekturprosjekt. 2012.
 • Frøyen, Yngve Karl; Halvorsen, Birgitte; Persson, Jenny. (2012) Utredning om framkommelighet for kollektivtransporten. 2012.
 • Frøyen, Yngve Karl; Medalen, Tor. (2012) BOLIGSONEPARKERING - NEDRE BRAGERNES I DRAMMEN. Hovedresultater fra en surveyundersøkelse og dybdeintervjuer. 2012. ISBN 978-82-7259-125-9. Skriftserien, Institutt for by-og regionplanlegging (3).
 • Medalen, Tor; Frøyen, Yngve Karl. (2012) Klimagassreduserende parkeringspolitikk. 2012. ISBN 9788272591266.
 • Medalen, Tor; Frøyen, Yngve Karl; Skogstad Norddal, Kari. (2012) Transporttilgjengelighet i Drammen, Kristiansand, Stavanger-Sandnes og Trondheim. Om ABC-kart i noen norske byer. 2012. ISBN 9788272591242.
 • Frøyen, Yngve Karl. (2011) Justering av storsone Trondheim ”Trondheim enhetstakstområde”, virkninger på trafikk og inntekter. 2011.
 • Frøyen, Yngve Karl; Simonsen, Terje Ørnulf. (2011) Lokalisering av handel – utvikling av beregningsmetodikk for transport- og klimamessige konsekvenser. 2011.
 • Frøyen, Yngve Karl; Sollien, Tone Horne; Nyen, Torgeir. (2011) Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren. Rapport fra tredje fase i kartleggingen. 2011.
 • Frøyen, Yngve Karl; Sollien, Tone Horne; Nyen, Torgeir. (2011) Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren. Sluttrapport. 2011.
 • Fjerdingen, Lillian; Jersin, Erik; Skjønhals, Terje; Frøyen, Yngve Karl; Engelsen, Per Anders. (2007) Rettslig ansvar og sikkerhetsmessige konsekvenser av ulykker innen yrkestransport - SINTEF Rapport. 2007. ISBN 978-82-14-04144-6.
 • Tingstad, Vebjørg; Skogseth, Johan Petter; Frøyen, Yngve K.. (1996) Skolefritidsordninger for 6-åringer og barn i 1.-3.klasse. Resultater fra en undersøkelse i 28 skolefritidsordninger våren 1996. 1996.

Andre

 • Frøyen, Yngve. (2014) Handelsanalyse - handelsmodell - lokalisering. Tekna kursdagene 2014: Byomforming, Utvikling av gode, attraktive sentrum . Tekna; Trondheim. 2014-01-07 - 2014-01-08.
 • Frøyen, Yngve Karl. (2014) Nettverksanalyser og sykkelnett. Faktorer som påvirker valg av sykkel som reisemiddel. Metoder for oversiktsplanlegging. EVU-kurs: Planlegging for sykkel . NTNU Videre; Trondheim. 2014-09-22 - 2014-09-26.
 • Frøyen, Yngve Karl. (2014) Om verktøy for å kalkulere trafikkeffekten av ATP-tiltak. Behov for reisevanedata. Ekspertseminar KS - Tallfesting av ATP-tiltak . KS - Kommunenes Sentralforbund; Oslo. 2014-04-03 - 2014-04-03.
 • Frøyen, Yngve Karl. (2014) Reisevaneundersøkelser - innhold og eksempler på bruk. EVU-kurs: Planlegging for sykkel . NTNU Videre; Trondheim. 2014-09-22 - 2014-09-26.
 • Frøyen, Yngve Karl. (2014) Verktøy for å modellere samspelet mellom arealbruk og transport. Storbysamarbeidets temadager - Transportanalyser og nytte-kostnadsanalyser . Storbysamarbeidet og Statens vegvesen; Trondheim. 2014-11-17 - 2014-11-19.
 • Frøyen, Yngve; Medalen, Tor. (2014) Klimagassreduserende parkeringspolitikk. Om parkering som del av tilgjengelighetsbegrepet. Nettverkssamling for ATP-nettverket . ATP-nettverket, Vegdirektoratet; Oslo. 2014-01-22 - 2014-01-22.
 • Medalen, Tor; Frøyen, Yngve Karl. (2014) NTNU Videre kurs AAR 6038 Planlegging for sykkel. NTNU Videre etterutdanningskurs . NTNU Videre; Trondheim. 2014-09-22 - 2014-10-01.
 • Frøyen, Yngve. (2013) Datafangst, kalibrering og bruk av modellen "ATP Handel". Kursseminar for fagmedarbeidere i Asplan Viak . Asplan Viak Trondheim AS; Trondheim. 2013-02-26 - 2013-02-26.
 • Frøyen, Yngve. (2013) Lokaliseringsteori - lokaliseringsanalyse. Historikk og eksempel på anvendelse. Kurs i erfaringsbasert master - Eiendomsutvikling . NTNU; Trondheim. 2013-10-29 - 2013-10-29.
 • Frøyen, Yngve; Medalen, Tor. (2013) Parking policies as a tool for reducing greenhouse gas emissions. AESOP-ACSP Joint Congress . AESOP og ACSP; Dublin. 2013-07-15 - 2013-07-19.
 • Frøyen, Yngve; Medalen, Tor. (2013) Tror på parkering kun ved behov. Universitetsavisa [Fagblad]. 2013-12-04.
 • Frøyen, Yngve Karl. (2012) Byspreiing - ein ubryteleg, vond sirkel?. Forskningsdagen . Fakultet for arkitektur og billedkunst; Trondheim. 2012-11-08 - 2012-11-08.
 • Frøyen, Yngve Karl. (2012) LOCALISATION, DENSITY AND TRANSPORT - main challenges for urban sustainability. The vicious circle of urban sprawl. Miniseminar . Fakultet for arkitektur og billedkunst, NTNU; Trondheim. 2012-10-19 - 2012-10-19.
 • Frøyen, Yngve Karl. (2012) Langsiktige steg mot ein god regional jernbane. Debattmøte om Trønderbanen . Naturvernforbundet; Trondheim. 2012-11-21 - 2012-11-21.
 • Frøyen, Yngve Karl. (2012) Lokaliseringsteori - analyse og eksempel. Kurs erfaringsbasert master i eiendomsutvikling . Senter for eiendomsutvikling og forvaltning, NTNU; Trondheim. 2012-11-20 - 2012-11-20.
 • Frøyen, Yngve Karl. (2012) Modellen ATP Handel - bakgrunn, modellfunksjon og bruk. Eksempel: konsekvensar av handelsutviding i Nedre Eiker. ATP-nettverksmøtet . ATP-nettverket; Vegdirektoratet, Oslo. 2012-02-07 - 2012-02-07.
 • Frøyen, Yngve Karl. (2010) Fremkommelighet og måling av tidsbruk i varedistribusjon. Teknologidagene 2010 - delkonferanse om næringslivstransporter . Statens vegvesen; Trondheim. 2010-10-11 - 2010-10-14.
 • Frøyen, Yngve Karl. (2010) Om kapasitet og ferdsel i kollektivfelt. Framtidens byer 2010 - nettverksmøte . Framtidens byer; Oslo. 2010-03-16 - 2010-03-17.
 • Frøyen, Yngve Karl. (2010) Tidsstudie i varelevering. Fagdag for næringslivets transporter 2010 . Vegdirektoratet; Oslo. 2010-06-01 - 2010-06-01.
 • Frøyen, Yngve Karl. (2009) Tilgjengelig kapasitet i kollektivfelt. Kapasitetsutnyttelse på veg - konsekvenser for næringslivet . Norges Forskningsråd. SINTEF.; Oslo. 2009-12-01 - 2009-12-01.