course-details-portlet

AAR4874 - Teori og metoder for masteroppgaver

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 100/100

Faglig innhold

Emnet er en introduksjon til vitenskapsteori og forskningsmetoder som skal forberede studenten til å arbeide med sin masteroppgave. Emnet dekker relevant teori, metoder og grunnleggende begreper ved bruk av kvalitative og kvantitative metoder og forskningsdesign med fokus på sammenhengen mellom tema, problemstilling, forskningsspørsmål . Masteroppgavens krav til struktur, språk, bruk av referanser og teori vil bli gjennomgått.

Læringsutbytte

KUNNSKAP: Kandidaten skal ha inngående kunnskap om kravene til masteroppgaven når det gjelder struktur, innhold, forskningsdesign, referansebruk og omfang. Kandidaten har kunnskap om teori og metode for å drive forskning innen relevante fag og tilstrekkelig kunnskap om kvantitative og kvalitative metoder.

FERDIGHETER: Kandidaten bør ha dybdekompetanse til å formulere problem- og forskningsspørsmål for et masternivåstudium, og se sammenhengen mellom problemstilling, teori og metodikk. Kandidaten kan utvikle et teoretisk kunnskapsgrunnlag for å analysere problemstilling og spørsmål, og utvikle et forskningsrammeverk ved bruk av relevant metodikk og teorier. Kandidaten bør også foreslå bruk av kvantitative og/eller kvalitative metoder i arbeidet med sin egen planlagte masteroppgave, og kan gjennomføre et selvstendig mindre prosjektarbeid med teoretisk veiledning og god praksis.

GENERELL KOMPETANSE: Kandidaten skal kunne identifisere mulige utfordringer knyttet til teoribruk, tilgang til data og mulige konsekvenser med tanke på forskningsdesign. Kandidaten kan utarbeide en tids- og aktivitetsplan og en disposisjon for masteroppgaven.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesningene vil dekke emner som forskningsmetoder, vitenskapsteori, forskningsetikk og skriving av rapporten. Tidsplanen for forelesningene og workshopene publiseres ved semesterstart, og vil angi datoer for obligatoriske aktiviteter. Det vil være noen digitale forelesninger om spesifikke tilnærminger til metoder, knyttet til obligatoriske oppgaver. Teoritenkning og forskningsproblemutvikling gjennomgås primært i fysiske forelesninger. Presentasjon av ulike arbeidsfelt fra Institutt for arkitektur og planlegging vil bli gjort tidlig i semesteret. Studentene forventes å lese kurslitteraturen for å være aktivt engasjert i klassen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvingsoppgave
 • Øvingsoppgave

Mer om vurdering

 • Obligatorisk kort oppgave som presenterer problem- og kunnskapsbehov for et tema for å illustrere metode- og teoritenkningskompetanse
 • Obligatorisk oppgave om kvalitative og kvantitative metoder
 • Hovedleveransen for emnet er et skriftlig prosjekt som kan være grunnlag for masteroppgaven som gis karakter. Oppgaven skal gjennomføres individuelt eller eventuelt i par. Det gis minst to gruppetilbakemeldinger for studenter i løpet av høstsemesteret knyttet til oppgavens tema.

Lengre på evaluering

Prosjektoppgaven gis karakter med bokstav, individuelt, eller parvis. Du må bestå dette emnet/emnet for å starte arbeidet med masteroppgaven

Forkunnskapskrav

Bestått første år masterprogram i henholdsvis Eiendomsutvikling og forvaltning, Fysisk planlegging og Urban Ecological Planning.

Kursmateriell

Papirer, artikler og lærebøker

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Bygningsforvaltning
 • Byforming og planlegging
 • Byggekunst, prosjektering og forvaltning
 • By- og regionplanlegging
 • Arkitektur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Rapport 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU