course-details-portlet

AAR4874 - Teori og metoder for masteroppgaver

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 100/100

Faglig innhold

Emnet skal være et forprosjekt til masteroppgaven der studentene i løpet av semesteret velger tema for oppgaven. Faget gjennomgår relevant teori og metoder og grunnleggende begreper ved bruk av kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. Redegjørelse for forskningsdesign med vekt på sammenhengen mellom tema, problemstilling, forskningsspørsmål og anvendelse av relevant teori og metoder. Krav til masteroppgaver med hensyn til struktur, språk, referanse- og teoribruk blir gjennomgått. Emnet skal gjennomføres med innlevering av en oppgave med fokus på vitenskapsteori og forskningsmetoder, og et individuelt prosjektarbeid som er basis for masteroppgaven med de første kapitlene: bakgrunn, problemstilling, teoretisk rammeverk og metoder.

Læringsutbytte

KUNNSKAP: Kandidaten har inngående kunnskap om krav til masteroppgave når det gjelder struktur, innhold, forskningsdesign, referansebruk og omfang. Kandidaten har kunnskap om teori og metode for å gjøre undersøkelser innen relevante tema og kjenner til kvantitative og kvalitative metoder.

FERDIGHETER: Kandidaten har inngående ferdigheter til formulere problemstilling og forskningsspørsmål, og se sammenhengen mellom problemstilling, teori og metode. Kandidaten kan også vurdere relevant metodebruk og foreslå bruk av kvantitative og/eller kvalitative metoder i arbeidet med masteroppgaven. Kandidaten kan gjennomføre et selvstendig, mindre prosjektarbeide under veiledning og i tråd med god praksis.

GENERELL KOMPETANSE: Kandidaten kan lage et arbeidsopplegg og en disposisjon for masteroppgaven, og kan identifisere mulige utfordringer knyttet til teoribruk, tilgang til data og mulige konsekvenser med hensyn til forskningsdesign

Læringsformer og aktiviteter

Emnets kjerne er et skriftlig prosjektarbeid som blir basis for masteroppgaven. Prosjektarbeidet skal gjennomførast individuelt eller eventuelt i par. Forelesningene tar opp tema som forskningsmetoder, vitenskapsteori, forskningsetikk og rapportutarbeidelse. Det er fire obligatoriske klasser i løpet av semesteret for å hjelpe til med å tenke på ideer og metoder som kan være integrert i å skrive en god masteroppgave. Emnet har to obligatoriske øvinger; en om tema for oppgaven der problemstillingsdiskusjonen og forskningsspørsmål er viktig, og en om metodene som er tenkt brukt for å svare på forskningsspørsmålene. Studentene forventes å lese kapitlene knyttet til hver forelesning i løpet av semesteret for diskusjon i klassen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvingsoppgave

Mer om vurdering

Prosjektoppgaven gis bokstavkarakter. Individuell, eventuelt to og to, innlevering. En må bestå emnet for å få begynne på masteroppgaven.

Forkunnskapskrav

Bestått første år masterprogram i henholdsvis Eiendomsutvikling og forvaltning, Fysisk planlegging og Urban Ecological Planning.

Kursmateriell

Artikler, lærebøker og artikkelsamlinger

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Bygningsforvaltning
  • Byforming og planlegging
  • Byggekunst, prosjektering og forvaltning
  • By- og regionplanlegging
  • Arkitektur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Rapport 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU