AAR4874 - Teori og metoder for masteroppgaver

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 100/100

Faglig innhold

Emnet skal være et forprosjekt til masteroppgaven der studentene i løpet av semesteret velger tema for oppgaven. Faget gjennomgår relevant teori og metoder og grunnleggende begreper ved bruk av kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. Redegjørelse for forskningsdesign med vekt på sammenhengen mellom tema, problemstilling, forskningsspørsmål og anvendelse av relevant teori og metoder. Krav til masteroppgaver med hensyn til struktur, språk, referanse- og teoribruk blir gjennomgått.

Emnet skal gjennomføres med innlevering av en oppgave med fokus på vitenskapsteori og forskningsmetoder, og et individuelt prosjektarbeid som er basis for masteroppgaven med de første kapitlene: bakgrunn, problemstilling, teoretisk rammeverk og metoder.

Læringsutbytte

Studenten skal ha kunnskap om: - teori og metode for å gjøre undersøkelser innen relevante tema - kjenne til kvantitative og kvalitative metoder. Studenten skal ha ferdigheter innen: - å formulere en problemstilling - se sammenhengen mellom problemstilling, teori og metode. Studenten skal ha generell kompetanse innen det å lage et arbeidsopplegg og en disposisjon for masteroppgaven.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet skal gjennomførast som 1) Midt-term prosjektoppgåve som er individuelt eller gruppearbeid som omhandler vitenskapsteori og forskningsmetoder, og 2) Individuelt prosjektarbeid som blir basis for masteroppgaven. Det blir arrangert seminar omkring forskingsmetode, rapportskriving og aktuelle tema i prosjektarbeidet, og drøfting av studentene sine prosjekter. Innlevering av skriftlege prosjektoppgaver.

Mer om vurdering

1. Midt-term teorioppgave: Individuell eller gruppe. Innlevering ca 10. oktober. Nærmere frist avtales.
2. Prosjektoppgaven. Individuell. Innlevering ca. 10. desember. Nærmere frist avtales.

Utsatt eksamen legges normalt til neste eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Diverse studier AD-fakultetet (ABDIV)
Eiendomsutvikling og -forvaltning (MAEIENDOM)
Eiendomsutvikling og -forvaltning (MEIENDOM)
Fysisk planlegging (MFYSPL)
Urban Ecological Planning (MSA1)

Forkunnskapskrav

Bestått første år masterprogram i henholdsvis Eiendomsutvikling og forvaltning og Fysisk planlegging

Kursmateriell

Artikler, artikkelsamlinger lærebøker og artikkelsamlinger

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Rapport 100/100
Vår ORD Rapport 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.