AAR4874 - Teori og metoder for masteroppgaver

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 100/100

Faglig innhold

Emnet skal være et forprosjekt til masteroppgaven der studentene i løpet av semesteret velger tema for oppgaven. Faget gjennomgår relevant teori og metoder og grunnleggende begreper med vekt på kvalitative metoder. Redegjørelse for forskningsdesign med vekt på sammenhengen mellom tema, problemstilling, forskningsspørsmål og anvendelse av relevant teori og metoder. Krav til masteroppgaver med hensyn til struktur, språk, referanse- og teoribruk blir gjennomgått.

Studentene skal levere en rapport med de fire første kapitlene i masteroppgave; bakgrunn, problemstilling, teori og metode(r).

Læringsutbytte

Studenten skal ha kunnskap om: - teori og metode for å gjøre undersøkelser innen relevante tema - kjenne til kvantitative og kvalitative metoder. Studenten skal ha ferdigheter innen: - å formulere en problemstilling - se sammenhengen mellom problemstilling, teori og metode. Studenten skal ha generell kompetanse innen det å lage et arbeidsopplegg og en disposisjon for masteroppgaven.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet skal gjennomførast som individuelt prosjektarbeid. Det blir arrangert seminar omkring forskingsmetode, rapportskriving og aktuelle tema i prosjektarbeidet, og drøfting av studentene sine prosjekter. Innlevering av skriftleg prosjektoppgave.

Mer om vurdering

Utsatt eksamen legges normalt til neste eksamensperiode

Forkunnskapskrav

Bestått første år masterprogram i henholdsvis Eiendomsutvikling og forvaltning og Fysisk planlegging

Kursmateriell

Forelesningsnotat / kompendium.
Utdrag fra diverse lærebøker og artikkelsamlinger

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Rapport 100/100
Vår ORD Rapport 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.