AAR4215 - Reguleringsplanlegging

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og øvinger
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Øving 50/100
Skriftlig eksamen 50/100 4 timer D

Faglig innhold

Faget skal gi kunnskap om utarbeiding og handsaming av reguleringsplanar i samsvar med Plan- og bygningslova, både områderegulering og detaljregulering. Undervisninga vil omfatte planprosessen med aktørane sine ulike roller i samarbeid og medverknad, gi kunnskap om ulike arealformål, omsynssoner, reguleringsvedtekter og reguleringsplanens rettsverknad.
Som øvingsoppgåve skal det utarbeidast ein områdereguleringsplan og / eller ein detaljplan for eit utbyggingsområde (bustad- eller sentrumsområde) med planomtale og tilhøyrande planvedtekter samt ROS-analysar. Geografiske informasjonssystem (GIS) eller DAK -baserte verktøys skal nyttast til planframstillinga

Læringsutbytte

KUNNSKAP:
Kandidaten skal få grunnleggande kunnskap om kva krav som inngår i reguleringsplanlegging etter Plan- og bygningslova og andre relevante lover og regelverk
FERDIGHEITER:
Kandidaten skal kunne samarbeide om gjennomføring av tverrfaglege planleggingsprosessar og handtere planleggingsverktøy til utarbeiding og framstilling av detaljplanar.
GENERELL KOMPETANSE:
Kandidaten skal kunne løyse planleggingsoppgåver i ulike situasjonar og under ulike føresetnader og kommunisere godt i medverknads – og samarbeidsprosessar

Læringsformer og aktiviteter

Øvingsarbeid i grupper, forelesingar, synfaringar.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Øvingane må vere leverte og godkjende før eksamen og tel i den endelige karakteren.

Utsatt eksamen legges normalt til neste ordinære eksamensperiode

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Kompendium og anna materiale - blir opplyst ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIA4010 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og øvinger

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Skriftlig eksamen 50/100 D 15.12.2017 09:00 Storhall del 1
Høst UTS Øving 50/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 50/100 D 16.05.2018 09:00
Vår ORD Øving 50/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.