course-details-portlet

BYGT2322 - Areal og VVA infrastruktur

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjekt 40/100
Skriftlig skoleeksamen 60/100 3 timer D

Faglig innhold

Areal: Praktisk fysisk planlegging og plansystemet, utvikling av reguleringsplan, analyser og teknisk framstilling ved digitale verktøy.

VA: Vannforsyningssystemets infrastruktur, drikkevannsforskrift, ROS-analyse, trykksoneplanlegging

Veg: Samordnet areal- og transportplanlegging samt konsekvensutredninger knyttet til blant annet trafikkflyt, trafikksikkerhet og lokalt og globalt miljø.

Veg og VA: Prosjektering av infrastruktur veg og VA ved bruk av digital terrengmodell.

Digital bearbeidingskompetanse av terrengmodeller. Etikkstreng: Kunne identifisere etiske problemstillinger i planarbeid.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten skal kunne

 • forklare det kommunale plansystemet, plansystemets oppbygging og prosesser
 • undersøke tverrfaglig temaunderlag for utvikling av gode planer
 • betydningen av «Drikkevannsforskriften» som grunnlag for drift og design av vannforsyningssystemet
 • utføre en enkel ROS-analyse for vannforsyningssystem
 • kjenne til prinsippene innen kapasitetsberegning veg

Ferdighet

Kandidaten skal kunne

 • foreta egnethetsanalyse som grunnlag for planlegging i små til middels store felt.
 • beherske utarbeidelse av reguleringsplan for et middels stort felt og bruke en digital planfremstilling.
 • foreta en trykksoneinndeling for vannforsyning - foreslå og beregne løsning for et hovedsystem for vannforsyning
 • Utføre en helhetlig optimalisering av trafikkflyt i et gitt område
 • beherske utarbeidelse av en teknisk plan for veg og VA knyttet til en reguleringsplan.
 • foreta digital produksjon ved bruk av terrengmodell for prosjektering av veg og VA både i plan og profil i enklere prosjekter.

Generell kompetanse

Kandidaten skal være klar over plansystemets mål for å fremme og ta vare på de nødvendige samfunnsmessige fellesgoder. Kandidaten skal forstå de etiske problemstillinger som oppstår i en planprosess og kunne delta i prosessen og bidra til gode tverrfaglige løsninger.

Læringsformer og aktiviteter

Aktivitet fra forelesning, pc-lab, øving og prosjekt. Øvinger må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Godkjente øvinger

Mer om vurdering

Skriftlig eksamen 60%

Prosjekt 40%

Ved utsatt eksamen kan skriftlig eksamen bli omgjort til muntlig.
Utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) arrangeres i mai/juni eller august. Studenter som registrerer seg for utsatt eksamen i mars vil ikke få tilgang til utsatt eksamen i august. Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at begge delvurderinger i et emne må tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Studierettskrav bachelor bygg Trondheim. Studieretning bygg og miljø eller tilsvarende.

Kursmateriell

Anbefalt litteratur: Jens Bjørneboe. 2000. Småhusområder Bedre bebyggelsesplaner og fortetting med kvalitet. Helge Fiskaa. 2009. Innføring i fysisk detaljplanlegging. Følgende kapitler: Analyser i detaljplanlegging, Økonomi i fysisk detaljplanlegging og Plan og gjennomføring Helge Fiskaa og Terje Skjeggedal (red). 2000. Planlegging og bærekraftig utvikling. Side 177 202: Miljøvennlige byer har også grønne områder. Plan- og bygningsloven. Planlegging, vern og utbygging. En introduksjon til plan- og bygningsloven. Revidert utgave 2011. Hefte 1. (PBL Intro). Veileder: Reguleringsplan. Miljøverndepartementet. Veiledning til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og digitalt planregister. (Veileder kartforskrift) Håndbok N100 Veg- og gateutforming. Statens Vegvesen. Del A, C1 og C2. Jan Gehl.2011. Life between buildings. Side 108-112. Programvarestøtte. Utdelt materiell.Drikkevannsforskriften. Sikkerhet og beredskap - Mattilsynet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Byforming og planlegging
 • Bygg og anleggsteknikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 60/100 D 27.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL121 Sluppenvegen 14 1
SL311 brun sone Sluppenvegen 14 12
SL515 Sluppenvegen 14 3
Høst ORD Prosjekt 40/100

Utlevering
14.12.2023

Innlevering
21.12.2023


10:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 60/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 60/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU