AAR8320 - Introduksjon til forskningsmetodikk og vitenskapsteorier for PhD kandidater

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet er obligatorisk for ph.d. - kandidater som er i ferd med å starte opp sitt ph.d. - studium ved fakultetet. Emnet introduserer ph.d. - kandidatene for ulike vitenskapsteorier og forskningsmetoder som kan være relevante for et ph.d. - studium innenfor fakultetets ph.d. - program i arkitektur og omfatter teorier og metoder innen naturvitenskapelig / teknisk, samfunnsvitenskaplig og humanistisk forskning. I tillegg drøftes teorier og metoder som er spesielt innrettet mot arkitektfaglig praksis. Bruk av kvalitative metoder er sentralt, men også kvantitative metoder vil bli presentert og knyttet til forskningsprosjektet som kandidaten arbeider med. Erfarne forskere vil bli invitert til å dele sine erfaringer med ulike teorier og metoder. Kurset omfatter også skriving av vitenskapelige tekster / artikler og litteratursøk.

Emnet gir en oversikt over og kort introduksjon til ulike vitenskapsteorier og forskningsmetoder. Det blir anbefalt at kandidatene tar andre og mer spesifikke kurs i teori og metoder ved universitetet som er relevante for de spesielle problemstillingene som kandidaten arbeider med i sitt forskningsprosjekt.

Gjennom kurset skal kandidatene skrive en State of the Art-artikkel/paper som knytter forskningsprosjektet deres til relevant teori og metode. Denne oppgaven skal presenteres og forsvares muntlig i klassen. Emnet vil bli undervist gjennom forelesinger og seminarer.

Læringsutbytte

Ved avslutning av kurset skal kandidaten:

Kunnskap: - ha god kjennskap til vitenskapsteorier og forskningsmetoder som er relevante for sitt fagområde og kjennskap til vitenskapsteori og -metoder på et mer generelt grunnlag.
Ferdigheter: - kunne formulere gode, forskningsretta problemstillinger, planlegge og gjennomføre forskning, og kunne planlegge og produsere et utkast til en vitenskapelig artikkel/paper.
Generell komeptanse: - kunne utøve sin forskning med faglig integritet og i tråd med etablerte etiske retningslinjer

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer og obligatorisk øving

Forkunnskapskrav

Mastergrad tilsvarende

Kursmateriell

Litteratur vil bli presentert ved kursstart

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.