AAR4225 - Samordnet areal- og transportplanlegging

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og øvinger
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Øving 50/100
Skriftlig eksamen 50/100 4 timer D

Faglig innhold

Arealbruk som drivkraft i byer og regioners utvikling. Arealbrukens betydning for reisevaner. Samspillet mellom ulike transporttyper og krav til transportstandard avhengig av arealbruk. Bruk av reisevaneundersøkelser, databaser, GIS-teknologi og konsekvensanalyser. Eksempler på organisering og gjennomføring av tverrfaglig samordnet areal og transplanutarbeidelse på oversiktsnivå.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten skal ha kunnskap om:
- sammenhengene mellom arealbruk og transport (hvor mye, og hvilke former for transport blir skapt av ulike funksjoner)
- forutsetninger for at reiser kan skje mer miljøvennlig enn i dag (bruk av restriksjoner og oppmuntrende tiltak).

Ferdigheter:
Kandidaten skal bruke GIS-baserte nettverksmodeller for å vurdere transport- og tilgjengelighetsegenskaper for byer, og forstå gravitasjonsmodeller til bruk i planlegging og lokaliseringsanalyser.

Generell kompetanse:
Kandidaten kan:
planlegging av arealbruk og transportinfrastruktur på overordnet nivå i et bærekraftig perspektiv (og hva som ligger i dette begrepet).

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øving(er), og eventuelt seminar.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Utsatt eksamen legges normalt til neste ordinære eksamenperiode.

Øvingen(e) teller 50 % av den endelige karakteren. Det kreves bestått på alle delvurderinger (både øving og eksamen) for å få bestått sluttkarakter i emnet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bygg- og miljøteknikk (MTBYGG)
Fysisk planlegging (MFYSPL)

Forkunnskapskrav

En må ha en bachelorgrad
Det er en fordel med kunnskap innen GIS, surveymetodikk og planlegging

Kursmateriell

Kompendium, forskningsrapporter, offentlige rapporter og veiledningsmateriale.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIA4023 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og øvinger

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Skriftlig eksamen 50/100 D 30.11.2017 09:00
Høst UTS Øving 50/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 50/100 D
Vår ORD Øving 50/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.