course-details-portlet

AAR4845 - Landskapsanalyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 50/100 4 timer
Arbeider 50/100

Faglig innhold

Emnet gir innføring i landskapsteori og landskapshistorie, landskapsanalyse, analyse av muligheter og avgrensinger i ulike landskapstyper og naturgrunnlag ut fra økologiske, ressursmessige og visuelle forhold. Det blir anvendt GIS (Geografisk informasjonssystem) som verktøy i landskapsanalysen. Emnet tar også for seg formgiving i landskapet med vekt på utforming av byrom og landskapselementer i byer og tettsteder.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
- har grunnleggende kunnskap om økologisk basert landskapsplanlegging på detalj- og oversiktsnivå, med hovedvekt på analysemetoder som «egnethetsanalyse»

Ferdigheter
Kandidaten
- kan bruke avansert analyseverktøy i areal- og landskapsplanlegging

Generell kompetanse
Kandidaten
- har god forståelse for betydinga av landskapet i all arealplanlegging

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer, gruppearbeid og dataøvinger

Mer om vurdering

Øvingen teller 50% av den endelige karakteren i emnet. Det kreves bestått på både øving og eksamen for å få bestått sluttkarakter. Utsatt eksamen legges normalt til neste ordinære eksamensperiode. Både øvinger og skriftlig eksamen må være bestått for å få karakter i emnet. Karakter på øvingsarbeid kan inngå i karaktergrunnlaget ved utsatt eksamen eller gjentak, i inntil 1,5 år etter beståtte øvinger.

Forkunnskapskrav

Minimum bachelorgrad eller tilsvarende

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 3
Fordypningstimer: 3

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informasjonssystemer
  • Arkitektur
  • Landskapsplanlegging
  • Planfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og planlegging

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 50/100

Utlevering 15.12.2020

Innlevering 15.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Arbeider 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 50/100

Utlevering 27.05.2021

Innlevering 27.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU