course-details-portlet

AAR4845 - Landskapsanalyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 50/100 4 timer D
Arbeider 50/100

Faglig innhold

Emnet gir innføring i teori og metode knyttet til landskapsanalyse og analyse av naturgrunnlag ut fra økologiske, ressursmessige og visuelle forhold. Det blir anvendt GIS (Geografisk informasjonssystem) som verktøy i landskapsanalysen. Emnet tar også for seg analyse og plan for grøntstruktur i byer og tettsteder på et overordnet nivå.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har grunnleggende kunnskap om:

- økologisk basert landskapsplanlegging og analyse av de ulike aspekter ved landskapet som skal lage grunnlag for en bærekraftig by- og stedsutvikling.

- Lokal overvannshåndtering, hensyn til naturmangfold, verdier i det visuelle landskaps, rekreasjon og lokalklima på prinsipielt nivå.

- Grønnstrukturens aktuelle reguleringsplanformål etter Planloven

Ferdigheter

Kandidaten kan ved hjelp av analyseverktøy analysere landskapet på et sted, og i neste omgang bruke resultatene til å utforme en plan.

Generell kompetanse

Kandidaten har god forståelse for betydningen av landskapet i bærekraftig arealplanlegging.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer, gruppearbeid og dataøvinger

Undervisningen legges opp med forelesninger om de ulike aspektene ved landskapet, og starter med innføring i kvalitativ analyse av landskapet i valgt eksempelområde. Fagtema som representerer ulike aspekter ved landskapet behandles i forelesning, pensum og øving. Aktuelle temaer er naturmangfold, kulturhistorie, landskapsbilde, friluftsliv/rekreasjon, hydrologi og lokalklima.

Øvingsoppgavene anvender kunnskapsinnhenting for de ulike fagtema i tillegg til analyse og sammenstilling. Arbeidet gjøres i grupper.

I øvingsoppgaven lages forslag til en grønnstrukturstrategi for eksempelområdet.

Det vil være inspirasjonsforelesninger med aktuelle prosjekter.

Det legges opp til at pensum med veiledere og idehåndbøker brukes for framgangsmåter gjennom øvingsoppgaven.

Mer om vurdering

Øvingen teller 50% av den endelige karakteren i emnet. Det kreves bestått på både øving og eksamen for å få bestått sluttkarakter. Utsatt eksamen legges normalt til neste ordinære eksamensperiode. Både øvinger og skriftlig eksamen må være bestått for å få karakter i emnet. Karakter på øvingsarbeid kan inngå i karaktergrunnlaget ved utsatt eksamen eller gjentak, i inntil 1,5 år etter beståtte øvinger.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Minimum bachelorgrad eller tilsvarende

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informasjonssystemer
  • Arkitektur
  • Landskapsplanlegging
  • Planfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og planlegging

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 50/100 D 21.12.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 turkis sone Sluppenvegen 14 20
SL310 blå sone Sluppenvegen 14 18
SL274 Sluppenvegen 14 1
SL228 Sluppenvegen 14 1
Vår UTS Arbeider 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 50/100 D 07.06.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU