course-details-portlet

AAR4845 - Landskapsanalyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 50/100 4 timer D
Arbeider 50/100

Faglig innhold

Emnet gir innføring i teori og metode knyttet til landskapsanalyse og analyse av naturgrunnlag ut fra økologiske, ressursmessige og visuelle forhold. Det blir anvendt GIS (Geografisk informasjonssystem) som verktøy i landskapsanalysen. Emnet tar også for seg analyse og plan for grøntstruktur i byer og tettsteder på et overordnet nivå.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har grunnleggende kunnskap om:

- landskapets ulike aspekter som visuelle kvaliteter, naturverdier, kulturarv og rekreasjon.

- økologisk basert landskapsplanlegging og analyse av de ulike aspekter ved landskapet som skal lage grunnlag for en bærekraftig by- og stedsutvikling.

- forstå og analysere byromsnettverk, blågrønne strukturer, kulturhistorien i landskapet, naturmangfold, verdier i det visuelle landskapet, rekreasjon og lokalklima på prinsipielt nivå.

- Grønnstrukturens aktuelle planformål etter Plan- og bygningsloven

Ferdigheter

Kandidaten kan ved hjelp av analyseverktøy analysere landskapet på et sted, og i neste omgang bruke resultatene til å utforme en strategisk grønnstruktur-plan.

Generell kompetanse

Kandidaten har god forståelse for betydningen av landskapet i bærekraftig arealplanlegging.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer, gruppearbeid og dataøvinger

Undervisningen legges opp med forelesninger om de ulike aspektene ved landskapet, og starter med innføring i kvalitativ analyse av landskapet i valgt eksempelområde. Fagtema som representerer ulike aspekter ved landskapet behandles i forelesning, pensum og øving. Aktuelle temaer er naturmangfold, kulturarv, landskapsbilde, friluftsliv/rekreasjon, overvannshåndtering og lokalklima.

Øvingsoppgavene anvender kunnskapsinnhenting for de ulike fagtema i tillegg til analyse og sammenstilling. Arbeidet gjøres i grupper.

I øvingsoppgaven lages forslag til en grønnstruktur-strategi for eksempelområdet.

Det vil være inspirasjons-forelesninger med aktuelle prosjekter.

Det legges opp til at pensum med veiledere og ide-håndbøker brukes for framgangsmåter gjennom øvingsoppgaven.

Mer om vurdering

Øvingen teller 50% av den endelige karakteren i emnet. Det kreves bestått på både øving og eksamen for å få bestått sluttkarakter. Utsatt eksamen legges normalt til neste ordinære eksamensperiode. Både øvinger og skriftlig eksamen må være bestått for å få karakter i emnet. Karakter på øvingsarbeid kan inngå i karaktergrunnlaget ved utsatt eksamen eller gjentak, i inntil 1,5 år etter beståtte øvinger.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Minimum bachelorgrad i relevant fagområde

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informasjonssystemer
  • Arkitektur
  • Landskapsplanlegging
  • Planfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og planlegging

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 50/100 D 18.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL510 Sluppenvegen 14 33
SL520 Sluppenvegen 14 1
SL315 Sluppenvegen 14 1
SL238 Sluppenvegen 14 3
Vår UTS Arbeider 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 50/100 D 22.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU