AAR4845 - Landskapsanalyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og øvinger
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Øving 30/100
Skriftlig eksamen 70/100 4 timer

Faglig innhold

Ein viktig del av arealpanlegginga i kommunane er knytt til forvaltning av område for natur, landskap, friluftsliv / rekreasjon. Desse areala legg viktige premissar for tettstadsutviklinga og for utviklinga av kommunane, og har stor verdi for utvikling av trivsel og helse for innbyggarane i kommunane.

Kurset vil gi innføring i landskapsteori og landskapshistorie, landskapsanalyse, analyse av muligheiter og avgrensingar i ulike landskapstyper og naturgrunnlag ut frå økologiske, ressursmessige og visuelle forhold. Det vil bli lagt vekt på bruk av GIS (Geografisk informasjonssystem) som verktøy i landskapsanalysen.Kurset vil også ta føre seg formgiving i landskapet med vekt på utforming av byrom og landskapselement i byar og tettstader.

Læringsutbytte

KUNNSKAP: Forståelse for økologisk basert landskapsplanlegging på detalj- og oversiktsnivå, med hovedvekt på analysemetoder.
FERDIGHETER: Være i stand til å bruke avansert analyseverktøy i areal- og landskapsplanlegging.
GENERELL KUNNSKAP: Forståelse for landskapets betydning i all arealplanleggingen.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer, gruppearbeid og dataøvinger. Pensumlitteratur. Samarbeid med studenter fra andre fakulteter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øving

Mer om vurdering

Utsatt eksamen legges normalt til neste ordinære eksamensperiode

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Påmeldingsfrist: 1. juni.

Kursmateriell

Pensummateriell

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og øvinger

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Øving 30/100
Høst ORD Skriftlig eksamen 70/100 11.12.2017 09:00 E4
Vår UTS Øving 30/100
Vår UTS Skriftlig eksamen 70/100 06.06.2018 09:00 F2
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.