course-details-portlet

FP4400 - Masteroppgave i fysisk planlegging

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet omfatter masteroppgave i fysisk planlegging (30 studiepoeng). Oppgava bygger på gjennomført emne AAR4874 Teori og metoder for masteroppgaver (7,5 studiepoeng) der kandidaten har levert en prosjektrapport med foreløpig utkast til bakgrunn, problemstilling, teorigrunnlag/rammeverk og metoder. Dette arbeidet videreføres i masteroppgava og suppleres med datainnsamling, analyser og vurderinger og konklusjon.

Læringsutbytte

KunnskapKandidaten- har inngående kunnskap om teorier og metoder for å undersøke tema innen fysisk planlegging FerdigheterKandidaten- kan formulere problemstillinger og forskningsspørsmål og se sammenhengen mellom problemstilling, teori og metode - kan vurdere relevant metodebruk og bruke kvantitative og kvalitative metoder i arbeidet med masteroppgaven- kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder knytta til tema og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer Generell kompetanseKandidaten- kan arbeide sjølstendig med innsamling av data og annen informasjon, bearbeiding og analyse av data og funn av både kvalitativ og kvantitativ karakter- har inngående kompetanse i å vurdere og drøfte funn basert på datainnsamling, og kunne trekke sjølvstendige konklusjoner og oppsummere resultatene fra arbeidet med masteroppgava- kan bruke relevante fagtermer og –faguttrykk knytta til masteroppgava på en profesjonell og vitenskapelig måte og formidle resultatene fra sjølstendig arbeidet på en strukturert og klar måte både til eksperter og til allmenheten

Læringsformer og aktiviteter

Veiledning, og eventuelt seminarer mellom alle eller noen av kandidatene.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Fysisk planlegging (MFYSPL)

Forkunnskapskrav

Alle obligatoriske og valgbare emner som inngår i utdanningsplanen skal være bestått, se forøvrig særbestemmelser i masterstudie i fysisk planlegging.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • By- og regionplanlegging

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Masteroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Masteroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU