Rektor, rektors lederteam og rektors stab

NTNUs konstituerte rektor Anne Borg med lederteam og stab:

Prorektor for utdanning, prorektor for forskning Bjarne Foss, prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes, økonomi- og eiendomsdirektør Frank Arntsen, organisasjonsdirektør Ida Munkeby, viserektor i Gjøvik Jørn Wroldsen og viserektor i Ålesund Annik Magerholm Fet.


 

Konstituert rektor Anne Borg

Konstituert rektor Anne Borg. Foto.

Konstituert rektor er daglig leder for både NTNUs faglige og administrative virksomhet. Konstituert rektor er sekretær for NTNUs styre dit hun også rapporterer. Som daglig leder opptrer konstituert rektor på vegne av NTNU og mottar og formidler kontakt mellom styret og omverdenen i saker der styret treffer vedtak. Konstituert rektor har ansvar for NTNUs økonomi og holder styret løpende orientert om regnskap og økonomi.

Kontakt konstituert rektor

Mediekontakt konstituert rektor

 

Konstituert prorektor for utdanning Berit Kjeldstad

Berit Kjeldstad. Foto.Konstituert prorektor for utdanning er konstituert rektors stedfortreder. Hun har et særlig ansvar for utdanning ved NTNU og skal ivareta strategisk utvikling og kvalitet innenfor utdanningsområdet. Hun leder NTNUs Utdanningsutvalg og er medlem i flere nasjonale nettverk på utdanningssiden. Konstituert prorektor for utdanning er også overordnet biblioteksjefen. Studieområdet er organisert i Avdeling for utdanningskvalitet | Avdeling for studieadministrasjon | Avdeling for studenttjenester.

Kontakt prorektor for utdanning

Stab prorektor for utdanning

 

Prorektor for forskning Bjarne Foss

Prorektor for forskning Bjarne Foss. Foto.

Prorektor for forskning har et særlig ansvar for oppfølging av forskningsvirksomhet og -strategi ved NTNU. Dette inkluderer også forskerutdanningen. I tillegg koordinerer han vår internasjonale kontakt. Forskning ved NTNU.

Kontakt prorektor for forskning

Stab prorektor for forskning

 

Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes

Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus HernesProrektor for nyskaping har i oppgave å ivareta relasjonene til næringslivsaktører regionalt, nasjonalt og internasjonalt og nyskapingsnettverk. Hun ivaretar dessuten kontakten med NTNU Technology Transfer Office (TTO) og koordinerer arbeidet med NTNUs intellektuelle rettigheter (IPR). Nyskaping og innovasjon ved NTNU.

Kontakt prorektor for nyskaping

Stab prorektor for nyskaping

 

Økonomi- og eiendomsdirektør Frank Arntsen

Direktør økonomi og eiendom Frank Arntsen

Økonomi- og eiendomsdirektøren har ansvar for NTNUs virksomhetsstyring, budsjett-, regnskaps- og innkjøpsprosesser, lønn og for eiendomsforvaltning og teknisk drift av bygningsmassen. Ansvarsområdene er organisert i Avdeling for virksomhetsstyring | Økonomiavdelingen | Eiendomsavdelingen | Avdeling for campusservice.

Kontakt økonomi- og eiendomsdirektør

Stab økonomi- og eiendomsdirektør

 

Organisasjonsdirektør Ida Munkeby

Organisasjonsdirektør Ida Munkeby. Foto.

Organisasjonsdirektøren har et overordnet ansvar for organisasjonsutvikling ved NTNU. Hun har i tillegg ansvar for HR og HMS, kommunikasjon, IT og dokumentasjonsforvaltning. Ansvarsområdene er organisert i HR- og HMS-avdelingen | Kommunikasjonsavdelingen | IT-avdelingen | Avdeling for dokumentasjonsforvaltning.

Kontakt organisasjonsdirektør

Stab organisasjonsdirektør

 

Viserektor i Gjøvik Jørn Wroldsen

Jørn Wroldsen

Viserektorens viktigste oppgaver er å representere og posisjonere NTNU som institusjon overfor regionalt arbeidsliv, koordinere intern faglig virksomhet og utvikle tverrfaglig samarbeid, initiere medvirkningsbaserte prosesser og delta i institusjonens strategiske arbeid. NTNU i Gjøvik.

Kontakt viserektor i Gjøvik

 

Viserektor i Ålesund Annik Magerholm Fet

Annik Magerholm FetViserektorens viktigste oppgaver er å representere og posisjonere NTNU som institusjon overfor regionalt arbeidsliv, koordinere intern faglig virksomhet og utvikle tverrfaglig samarbeid, initiere medvirkningsbaserte prosesser og delta i institusjonens strategiske arbeid. NTNU i Ålesund.

Kontakt viserektor i Ålesund

 

Prosjektdirektør for campusutvikling Merete Kvidal

Prosjektdirektør for campusutvikling Merete Kvidal

Prosjektdirektør for campusutvikling leder campusutviklingen ved NTNU. I dette inngår blant annet samling av campus i Trondheim og NTNUs arbeid med Ocean Space Centre.  Les mer om Campusutvikling ved NTNU.

Kontakt prosjektdirektør for campusutvikling

Rektors stab

Rektors stab bidrar til et sterkere og tydeligere strategisk fokus ved NTNU. Staben har medarbeidere fra områdene forskning, nyskaping, utdanning, økonomi og eiendom og organisasjon. Faglig er medarbeiderne knyttet til prorektorer og direktører innenfor de samme områdene. Formelt er rektors stab en enhet underlagt organisasjonsdirektøren.

Hovedoppgaver