Opptak til norskkurs ved NTNU

Opptak til norskkurs ved NTNU

Du kan søke opptak på trinndelte norskkurs ved NTNU til vår- eller høstsemesteret, innenfor gjeldende søknadsfrister. For å kvalifisere for opptak må du dokumentere at du innfrir opptakskravene som står beskrevet under på denne nettsiden.

Alle søkere må ha oppholdstillatelse i Norge og fylle kravene til generell studiekompetanse, med unntak av norskkravet. Du må dokumentere at du dekker engelskkravet for å kunne få opptak.

NTNU behandler ikke søknader fra utenlandske søkere uten oppholdstillatelse eller som ikke ellers er tilknyttet NTNU.

Informasjon på denne nettsiden blir oppdatert før hvert opptak.

Opptak for flyktninger

Personer som har fått oppholdstillatelse i Norge etter utlendingsloven kap. 4, utlendinger som trenger beskyttelse (asyl), vil kunne søke opptak til enkeltemner ved NTNU. Informasjon om opptaket for flyktninger er tilgjengelig på NTNUs nettside for flyktninger.

Opptaksinformasjon

Opptaksinformasjon

Ansatt ved NTNU:

 • Har du en kontrakt på minimum 6 måneder, men under 12 måneder, kan du kun søke på kortkurs
 • Har du en kontrakt på minimum 12 måneder, kan du søke på alle norskkursene

Internasjonal masterstudent:

 • Du kan søke på alle norskkursene

Utvekslingsstudent:

 • Er du ved NTNU i 1 semester, kan du kun søke opptak til kortkurs
 • Er du ved NTNU i 2 semester, kan du søke opptak til alle norskkurs

Partner til fast vitenskapelig ansatt:

 • Du kan søke på alle norskkurs dersom du dokumenterer finansiering fra partners institutt
 • Dersom instituttet ikke dekker kursavgiften, kan du søke som ekstern søker på trinn 2, 3 og 4

Ekstern søker uten tilknytning til NTNU:

 • Du kan søke opptak til trinn 2, 3 og 4

 

Følgende trinn har opptak høsten 2024

 • Kortkurs Trondheim 
 • Kortkurs Ålesund 
 • Kortkurs Gjøvik 
 • Trinn 1 Trondheim 
 • Trinn 1 Ålesund 
 • Trinn 1 Gjøvik 
 • Trinn 2 Trondheim 
 • Trinn 2 Gjøvik 
 • Trinn 3 Trondheim 
 • Trinn 3 over to semestre Trondheim 
 • Trinn 3 over to semestre Ålesund 
 • Trinn 3 over to semestre Gjøvik 
 • Trinn 4 Trondheim 

 

Informasjon om de ulike kursene og trinnene finner du på nettsiden til Institutt for språk og litteratur.

Ansatte ved NTNU og partnere til faste vitenskapelig ansatte med finansiering fra partners institutt, melder seg på kurs gjennom EVUWEB. Skriv i kommentarfeltet hvilket trinn du ønsker opptak til. 

Internasjonale studenter, utvekslingsstudenter og eksterne søkere som ikke har tilknytning til NTNU søker opptak gjennom Søknadsweb. Søknadsportalen blir oppdatert 1. mai.

Søkere må søke opptak på nytt hvert semester for neste trinn.

 

Gjentak av eksamen:

Dersom du ønsker gjentak av eksamen, kan du kontakte Institutt for språk og litteratur på e-post-adressen norskkurs@ntnu.no.

I opptaket til norskkurs blir du rangert basert på hvilken søkerkategori du tilhører. Det er ulike krav til dokumentasjon avhengig av søkerkategorien. Søkerne deles inn i følgende kategorier:

Ansatte og partnere til faste vitenskapelige ansatte:

 • Faste og midlertidige ansatte ved NTNU
 • Ph.d.-stipendiater ved NTNU
 • Partnere til faste vitenskapelig ansatte kan også vurderes i denne kategorien dersom instituttet til deres partner dekker kursavgiften. Dersom inistituttet ikke dekker kursavgiften, kan man bli vurdert som en ekstern søker

Internasjonale studenter ved NTNU:

 • Internasjonale masterstudenter
 • Utvekslingsstudenter ved NTNU

Eksterne søkere:

Hva du må laste opp avhenger av hvilken søkerkategori du tilhører. Du må laste opp all dokumentasjon som PDF-filer på Søknadsweb.

Søkere som ikke laster opp dokumentasjon innen fristen vil ikke bli vurdert for opptak.

NTNU-ansatte

 • Arbeidskontrakt ved NTNU
 • Brev fra fakultet/institutt som bekrefter at de dekker kursavgiften for deg. Brevet er kun gyldig i ett semester, så du må laste opp nytt brev hver gang du søker om opptak
 • Eventuelt: Godkjent dokumentasjon på norskkunnskaper du har fra før

Partnere til faste ansatte ved NTNU

 • Kopi av din partners arbeidskontrakt ved NTNU
 • Brev fra din partners institutt som bekrefter at de dekker kursavgiften for deg. Brevet er kun gyldig i ett semester, så du må laste opp nytt brev hver gang du søker om opptak
 • Vitnemålet ditt og en karakterutskrift fra videregående skole og universitet, både på originalspråk og oversatt til engelsk/et skandinavisk språk. Vær oppmerksom på at det er tilleggskrav for utdanningsdokumenter fra enkelte land
 • Kopi av oppholdstillatelse eller registreringsbevis
 • Vigselsattest eller bostedsattest (dokumentasjon som viser at dere er gifte eller bor sammen)
 • Dokumentasjon på at du dekker engelskkravet
 • Eventuelt: Godkjent dokumentasjon på norskkunnskaper du har fra før

Internasjonale studenter ved NTNU

 • Du trenger ikke å laste opp noe, bortsett fra ev. godkjent dokumentasjon på norskkunnskaper du har fra før

Eksterne søkere

 • Vitnemålet ditt og en karakterutskrift fra videregående skole og universitet, både på originalspråk og oversatt til engelsk/et skandinavisk språk. Vær oppmerksom på at det er tilleggskrav for utdanningsdokumenter fra enkelte land
 • Kopi av oppholdstillatelse eller registreringsbevis
 • Dokumentasjon på at du dekker engelskkravet
 • Eventuelt: Godkjent dokumentasjon på norskkunnskaper du har fra før

 

Dersom du kan litt norsk fra før, kan du kvalifisere deg for opptak direkte til trinn 2, 3 eller 4. Følende dokumentasjon godkjennes for opptak til høyere trinn:

Krav til trinn 2:

 • Bestått trinn 1, eller:

 • Den nye norskprøven med resultat B1 på den skriftlige delen, og A2 på lytteforståelse, leseforståelse og muntlig kommunikasjon.

Krav til trinn 3:

 • Bestått trinn 2, eller:

 • Den nye norskprøven med resultat B2 på den skriftlige delen, og B1 på lytteforståelse, leseforståelse og muntlig kommunikasjon.

Krav til trinn 4:

Dersom du ikke kan dokumentere at du har bestått et lavere trinn ved et annet norsk universitet enn NTNU, eller innfrir kravene nevnt over, kan du fortsatt vurderes for opptak direkte til høyere trinn ved å bestå innplasseringstesten.

Informasjon om de ulike trinnene finner du på nettsiden til institutt for språk og litteratur

Hvis du søker på trinn 2 eller 3, og ikke kan dokumentere at du dekker forkunnskapskravene til disse trinnene, kan du delta på innplasseringstesten.

Innplasseringstesten er organisert av Institutt for språk og litteratur. Informasjon om innplasseringstesten er tilgjengelig på nettsiden til institutt for språk og litteratur.

 

Hvis du vil ta innplasseringstesten, må du melde deg opp her: Nettskjema innplasseringstest.

Frist for påmelding til innplasseringstesten er 3. juni.

Innplasseringstesten for opptak til norskkurs høsten 2024 holdes 10. juni og 17. juni.

Innplasseringstesten krever fysisk oppmøte.

 

Søkere på trinn 2 og/eller 3 som ikke dokumenterer at de kvalifiserer for opptak, og som ikke melder seg på innplasseringstesten innen fristen, vil ikke bli vurdert for opptak.

Alle søkere rangeres i henhold til §46-49 i Opptaksforskriften.​​​​ Rangering av søkere foregår på denne måten:

Ansatte ved NTNU og partnere til faste vitenskapelig ansatte:

 • Hvis du har dokumentert at instituttet ditt dekker kursavgiften for deg, vil du være garantert tilbud i opptak til norskkurs.

Internasjonale studenter ved NTNU:

 • Søkere som ikke har fullført et norskkurs ved NTNU tidligere vil bli prioritert i opptaket.
 • Hvis du har fullført et norskkurs på lavere trinn, vil du bli rangert på grunnlag av oppnådd karakter der når du søker på et høyere trinn.
 • Hvis du søker på et trinn du allerede har fullført, vil du kun bli vurdert for opptak til samme trinn dersom det er ledige plasser på trinnet.

Eksterne søkere:

 • Er du ekstern søker, rangeres du etter antall oppnådde studiepoeng du har fullført og dokumentert fra høyere utdanning.

Unntak:

 • Kortkurs: Utvekslingsstudenter som er på utveksling i kun 1 semester ved NTNU blir prioritert foran andre studenter.
 • Trinn 1: Internasjonale studenter som har fullført og bestått kortkurs vil bli prioritert foran studenter som har tatt trinn 1 tidligere og ikke har bestått.
 • Trinn 4: Alle søkerne blir rangert på karakter oppnådd på trinn 3 eller tilsvarende nivå.

 

Ansatte ved NTNU og partnere til faste vitenskapelig ansatte:

 • Alle ansatte og partnere til faste vitenskapelig ansatte må betale semesteravgiften. Dersom du ikke betaler semesteravgiften innen gjeldende frister, vil du miste studieretten din ved NTNU, og ikke lenger kunne delta på norskkurset.
 • Er du ansatt ved NTNU, må du laste opp bekreftelse på at instituttet dekker kursavgiften. Du må laste opp et nytt brev hver gang du søker opptak. Kursavgiften må betales av instituttet og kan ikke betales av den ansatte selv. Kursavgiften er kr 4000,- for trinn 1, 2 og 3. Kortkurset har en kursavgift på kr 2000,-. Ansatte som ikke laster opp bekreftelse på at instituttet dekker kursavgiften, vil ikke bli vurdert for opptak.
 • Partnere til faste vitenskapelig ansatte som ikke får dekket kursavgiften fra sin partners institutt, kan søke opptak som eksterne søkere. Dersom dette gjelder deg, finner du informasjon om studieavgift for eksterne søkere lenger ned på denne siden.
 • For ansatte ansatte som har søkt og fått opptak til trinn 4, og har stasborgerskap fra utenfor EU/EØS eller Sveits, gjelder NTNUs krav om studieavgift. Studieavgiften for trinn 4 i studieåret 2024/25 er kr 34 075,-.

Internasjonale masterstudenter ved NTNU:

 • Internasjonale masterstudenter må betale semesteravgiften. Dersom du ikke betaler semesteravgiften innen gjeldende frister, vil du miste studieretten din ved NTNU, og ikke lenger kunne delta på norskkurset.
 • Hvis du er en internasjonal student med statsborgerskap fra utenfor EU/EØS eller Sveits, må du i tillegg betale studieavgift for å ta norskkurs ved NTNU. Studieavgiften for studieåret 2024/25 er følgende: Kortkurs (7,5 studiepoeng): kr 17 038,-. Trinn 1-4 (15 studiepoeng): kr 34 075,-

Utvekslingsstudenter:

 • Utvekslingsstudenter er fritatt alle avgifter ved opptak til norskkurs.

Eksterne søkere:

 • Er du i denne kategorien, må du betale semesteravgiften. Dersom du ikke betaler semesteravgiften innen gjeldende frister, vil du miste studieretten din ved NTNU, og ikke lenger kunne delta på norskkurset.
 • Hvis du er en ekstern søker med statsborgerskap fra utenfor EU/EØS eller Sveits, må du i tillegg betale studieavgift for å ta norskkurs ved NTNU. Studieavgiften for studieåret 2024/25 er følgende: Kortkurs (7,5 studiepoeng): kr 17 038,-. Trinn 1-4 (15 studiepoeng): kr 34 075,-

 

Se våre nettsider for informasjon om studieavgiften og hvem som kan søke fritak fra studieavgiften.

Når du har søkt opptak, må du huske på å laste opp dokumentasjon i søknaden din innen dokumentasjonsfristen. Dokumentasjonsfristen for norskkurs-opptaket er:

 • 1. juli for opptak til høstsemesteret
 • 1. desember for opptak til vårsemesteret

Søkere som ikke laster opp dokumentasjonen vil ikke bli vurdert for opptak, og får avslag på søknaden sin.

 

Svar på søknaden kommer i slutten av juli (opptak til høstsemesteret) eller i starten av januar (opptak til vårsemesteret).

 

Hvis du får tilbud om plass på norskkurs ved NTNU, må du huske på å gjøre følgende:

 1. Logge deg inn i søkerportalen du søkte gjennom og takke ja til tilbudet innen svarfristen. Svarfristen står i svarbrevet og e-posten du mottar hvis du får opptak.
 2. Etter du har svart på tilbudet må du vente til du får beskjed om semesterregistrering. Du vil få beskjed om når du kan registrere deg i Studentweb og betale semesteravgiften. Å svare "ja" på tilbudet om studieplass vil altså ikke automatisk aktivere studieretten ved NTNU.
 3. Når du får beskjed om semesterregistrering for norskkurs, kan du logge deg inn på Studentweb og begynne registreringen. Her skal du velge en gruppe for trinnet du fikk opptak til, som passer din timeplan. Detm er første mann til mølla-prinsippet som gjelder for plasser i de ulike gruppene. Dersom en gruppe er fylt opp, må du velge en annen. Du kan ikke melde deg opp til flere grupper. Husk også å betale semesteravgiften og melde deg opp til eksamen!
 4. Møt opp til undervisningsstart. Oppmøte til første time er obligatorisk, og studenter som ikke møter opp kan miste studieplassen sin.

Informasjon om norskkursene, innhold, timeplaner med mer, finner du på nettsiden til Institutt for språk og litteratur.

 

Viktige datoer

Viktige datoer

Høstsemesteret 2024

 • Du kan begynne å søke fra 1. mai.
 • 1. juni: Søknadsfrist
 • Midten av juni: Innplasseringstest
 • 1. juli: Dokumentasjonsfrist
 • Slutten av juli får du svar på opptaket. 

Vårsemesteret 2025

 • Du kan begynne å søke fra 1. oktober.
 • 1. november: Søknadsfrist 
 • Midten av november: Innplasseringstest
 • 1. desember: Dokumentasjonsfrist
 • I begynnelsen av januar får du svar på opptaket. 

Studieavgift ved NTNU

Studieavgift ved NTNU

Dersom du har statsborgerskap fra land utenfor EU/EØS og Sveits, må du betale studieavgift for å studere på NTNU. 

Du kan finne mer informasjon på nettsidene våre: Studieavgift ved NTNU

Kontakt Opptak

Kontakt Opptak

E-post:
opptak@ntnu.no

Telefon:
73 59 77 00
Måndag–fredag 09:00–11:30

Postadresse:
 NTNU Enhet for opptak
Postboks 8900 Torgarden
7491 Trondheim.