Norsk for utlendinger

Norsk for utlendinger

Oppdatert informasjon om hvilke kurs og nivåer NTNU tilbyr, finnes på nettsidene til Institutt for språk og litteratur: https://www.ntnu.no/norskkurs

 

Søkere til Norsk for utlendinger deles inn i to hovedkategorier:

1. Søkere med NTNU-tilknytning:
Dette gjelder fast administrativt ansatte, vitenskapelige ansatte, ph.d.-stipendiater, post.doc, internasjonale masterstudenter og utvekslingsstudenter ved NTNU. Ektefeller/samboere av fast vitenskapelige ansatte som får dekt kurskostnader av institutt/fakultet tilhører også denne kategorien.

2. Søkere uten tilknytning til NTNU:
Dette er søkere med innvandringsbakgrunn som har oppholdstillatelse i Norge, samt ektefeller/samboere av midlertidig ansatte ved NTNU. Søkere i denne kategorien konkurrerer med antall dokumenterte studiepoeng fra høyere utdanning (godkjent i Norge). Søkere som tilhører denne kategorien kan ikke søke opptak til trinn 1 eller kortkurs.


Opptakskrav
Alle søkere må ha oppholdstillatelse i Norge og fylle kravene til generell studiekompetanse, med unntak av norskkunnskaper. Fra og med opptaket til høstsemesteret 2020 må søkere innfri engelskkravet for å kvalifisere til opptak. Søknadene behandles etter opptaks- og rangeringsreglene i §46 - 49 i Forskrift om opptak til studier ved NTNU
Søkere til trinn 2 kan kvalifisere seg med bestått trinn 1, Norskprøve 2 (skriftlig og muntlig) fra Folkeuniversitetet eller den nye Norskprøven (med resultat B1 på den skriftlige delen, og A2 på de andre delene). Søkere til trinn 4 må ha bestått trinn 3 eller tilsvarende, og rangeres etter karakter. For mer informasjon om de ulike trinnene se her, eller kontakt institutt for språk- og litteratur: norskkurs@hf.ntnu.no.


Kursavgift og semesteravgift
Vitenskapelige ansatte (inklusive ph.d.-stipendiater og post.doc.) på opphold av minst 1 års varighet garanteres plass på trinn 1-3, så fremt institutt/fakultet dekker kostnaden til kursplass. Kursavgiften er 3500 kr per trinndelte kurs, og 1750 kr for kortkurs. I tillegg må semesteravgiften betales av søkeren selv ved semesterstart. Disse søkerne må legge ved en bekreftelse på at institutt/fakultet vil dekke kostnaden for kursplass. Det samme gjelder ektefeller/samboere av faste ansatte som får dekt kursplass, og fast administrativt ansatte. Ansatte som ikke får dekt kostnaden for kursplass, vil ikke bli tilbudt opptak.
Internasjonale studenter og øvrige søkere konkurrerer om plass etter gjeldende rangeringsregler, og betaler ordinær semesteravgift (gjelder ikke utvekslingsstudenter). 


Dokumentasjon
Følgende dokumentasjon må legges ved for at søknaden skal bli behandlet:
1. For fast administrativt ansatte, vitenskapelig ansatte (inklusive ph.d.-stipendiater og post.doc.)
    ved NTNU:
      a. Arbeidskontrakt fra NTNU
      b. Brev fra fakultet/insitutt som bekrefter at kursavgiften dekkes

2. For ektefeller/samboere av faste vitenskapelige ansatte ved NTNU:
     a. Vitnemål og karakterutskrift fra videregående skole og universitet, både

        på originalspråk og oversettelse til engelsk eller skandinavisk språk
     b. Ektefelles arbeidskontrakt
     c. Vielsesattest
     d. Brev fra ektefelle/samboers fakultet/institutt som bekrefter at
        kursavgiften dekkes for ektefellen

     e. Dokumentasjon på at krav om engelskkunnskaper er innfridd


3. For eksterne søkere:
     a. Gyldig oppholdstillatelse
     b. Vitnemålet og karakterutskrift fra videregående skole og universitet,

        på originalspråk og sertifisert oversettelse
     c. Dokumentasjon av norskkunnskaper (fra kurs ikke tatt ved NTNU)

     d. Dokumentasjon på at krav om engelskkunnskaper er innfridd

 

Enkelte land har egne krav om dokumentasjon, se her for mer informasjon.

Internasjonale masterstudenter og utvekslingsstudenter ved NTNU trenger ikke å laste opp annet enn eventuell dokumentasjon av norskkunnskapene sine (fra kurs ikke tatt ved NTNU) hvis de har søkt opptak til et høyere trinn. 
Søkere uten norsk personnummer må legge ved kopi av pass.

Opptak 

Opptaket til høstsemesteret vil være klart i slutten av juli og opptaket til vårsemesteret i midten av januar. Søkerne får beskjed om resultatet av opptaket per e-post.

Søk opptak

Søk opptak

Søkere skal søke via Søknadsweb ,og deretter laste opp nøvdendig dokumentasjon. Utvekslingsstudenter og masterstudenter ved NTNU trenger ikke å laste opp dokumentasjon, kun registrere søknaden sin på Søknadsweb.

Søknadsweb åpner 1. oktober for opptak til vårsemesteret og 1. mai for opptak til høstsemesteret. Søkerne må søke om opptak til hvert semester, registrering på studentweb er ikke tilstrekkelig.

Søknadsfrister:
1. juni for høstsemesteret
1. november for vårsemesteret

 

Innplasseringstest til videregående norskkurs, våren 2021

Innplasseringstest til videregående norskkurs, våren 2021

Innplasseringstesten i år blir digital. Testen gjennomføres hjemmefra onsdag 11.11.2020 fra kl 16.00 til 19.00.

Søkere som skal ta testen får informasjon og innloggingsdetaljer på epost i forkant.

 

Har du spørsmål om testen og gjennomføringen, kan følgende epostadresse benyttes: norskkurs@hf.ntnu.no

Opptakskontoret

Opptakskontoret

Postadresse:
NTNU
Avdeling for studieadministrasjon
Opptak

7491 Trondheim

Telefon: 73 59 77 00
e-post: opptak@ntnu.no