Opptak til norskkurs 1-4

Opptak til norskkurs 1-4

Du søker opptak til norskkurs gjennom NTNUs Søknadsweb (registrering på Studentweb godkjennes ikke). Informasjon om kursinnholdet finner du på nettsiden til institutt for språk og litteratur

Alle søkere må ha oppholdstillatelse i Norge og fylle kravene til generell studiekompetanse, med unntak av norskkravet. Du må dokumentere at du dekker engelskkravet for å kunne få opptak.

Opptak for flyktninger

Personer som har fått oppholdstillatelse i Norge etter utlendingsloven kap. 4, utlendinger som trenger beskyttelse (asyl), vil kunne søke opptak til enkeltemner ved NTNU. Informasjon om opptaket for flyktninger for høsten 2023 er tilgjengelig på NTNUs nettside for flyktninger

Studieavgift

Stortinget har 9. juni 2023 vedtatt en lov som innebærer at søkere med statsborgerskap utenfor EU/EØS og Sveits må betale studieavgift for å studere i Norge. Loven gjelder fra høsten 2023 og vil gjelde med mindre du er omfattet av et av unntakene. Informasjon om dette er tilgjengelig på NTNUs nettside om studieavgiften. Studieavgiften er 16 000,- for kortkurs (7,5 studiepoeng), og 32 000,- for de resterende kursene (15 studiepoeng). For høstsemesteret 2023: NTNU-ansatte og partnere til faste ansatte som får dekket kursavgiften gjennom institutt/fakultet ved NTNU vil ikke få noe ytterligere krav til betaling, og trenger heller ikke å søke om fritak fra studieavgiften.

Opptaksinformasjon

Opptaksinformasjon

Begynnerkursene

Begynnerkursene (trinn 1 og kortkurs) er kun for søkere med NTNU-tilknytning. 

Kortkurs

Du må være ansatt ved NTNU i minst et halvt år for å kunne bli vurdert for opptak til dette kurset. Kravet for studenter er et opphold på minst 3 måneder. Partnere til faste vitenskapelige ansatte kan også bli vurdert for opptak.

Trinn 1

Du må være ansatt/student ved NTNU i minst ett år for å kunne bli vurdert for opptak til dette trinnet. Partnere til faste vitenskapelige ansatte kan også bli vurdert for opptak. 

Høyere trinn i Trondheim

Trinn 2, 3 og 4 i Trondheim er tilgjengelig for alle søkerkategorier.

Høyere trinn i Ålesund/Gjøvik

Studenter og ansatte ved NTNU i Ålesund/Gjøvik prioriteres for opptak til trinn 2 og trinn 3 i Ålesund/Gjøvik. Søkere uten tilknytning til NTNU kan kun bli vurdert hvis det er ledige plasser. 

 • Søkere som har tilknytning til NTNU
  • NTNU-ansatte/Partnere til faste ansatte ved NTNU
   • Fast administrativt ansatte 
   • Vitenskapelige ansatte
   • Ph.d.-stipendiater
   • Post.doc
   • Partnere til faste ansatte
  • NTNU-studenter
   • Internasjonale masterstudenter
   • Utvekslingsstudenter
 • Søkere uten tilknytning til NTNU (eksterne søkere)

Du må laste opp all dokumentasjon som PDF-filer på Søknadsweb. 

NTNU-ansatte

 • Arbeidskontrakt ved NTNU
 • Brev fra fakultet/institutt som bekrefter at de dekker kursavgiften
 • Eventuell dokumentasjon på norskkunnskaper

Partnere til faste ansatte ved NTNU

 • Partneren sin arbeidskontrakt ved NTNU
 • Brev fra fakultet/institutt til partneren som bekrefter at de dekker kursavgiften
 • Vitnemålet ditt og en karakterutskrift fra videregående skole og universitet, både på originalspråk og oversatt til engelsk/et skandinavisk språk
 • Oppholdstillatelse
 • Vigselsattest eller bostedsattest (dokumentasjon som viser at dere er gifte/bor sammen)
 • Dokumentasjon på at du dekker engelskkravet
 • Dokumentasjon på norskkunnskaper hvis du har det

NTNU-studenter (internasjonale masterstudenter/utvekslingsstudenter)

 • Du trenger ikke å laste opp noe bortsett fra dokumentasjon på norskkunnskaper hvis du har det

Eksterne søkere

 • Vitnemålet ditt og en karakterutskrift fra videregående skole og universitet, både på originalspråk og oversatt til engelsk/et skandinavisk språk
 • Oppholdstillatelse
 • Dokumentasjon på at du dekker engelskkravet
 • Dokumentasjon på norskkunnskaper hvis du har det

Vær oppmerksom på at det er tilleggskrav for utdanningsdokumenter fra enkelte land.

Informasjon om de ulike trinnene finner du på nettsiden til institutt for språk og litteratur

Krav til trinn 2

 • Bestått trinn 1
 • Den nye norskprøven med resultat B1 på den skriftlige delen, og A2 på lytteforståelse, leseforståelse og muntlig kommunikasjon.

Krav til trinn 3

 • Bestått trinn 2
 • Den nye norskprøven med resultat B2 på den skriftlige delen, og B1 på lytteforståelse, leseforståelse og muntlig kommunikasjon.

Krav til trinn 4

Hvis du har annen dokumentasjon på norskkunnskapene dine for opptak til trinn 2 eller 3, vil vi vurdere om det kan dekke kravet.

Hvis du søker på trinn 2 og/eller 3, og du ikke har (tilstrekkelig) dokumentasjon på dine norskkunnskaper, så vil vi informere deg om at du må ta en innplasseringstest.

Testen holdes onsdag 15. november 2023 fra kl. 16.00 til 19.00 og krever fysisk oppmøte. Hvis du må ta testen får du tilsendt mer informasjon på e-post ca. en uke i forveien. Resultatet fra innplasseringstesten er gyldig i to semestre. 

De som nå tar det trinndelte norskkurs og er meldt opp til eksamenen blir ikke kalt inn til innplasseringstesten for påfølgende trinnet. Hvis du allerede ikke oppfyller kravene for å gå opp til eksamen, så vil du kun bli kalt inn til innplasseringstesten hvis du har trukket deg fra eksamenen på Studentweb innen søknadsfristen (1. juni/1. november). 

Informasjon om innplasseringstesten er tilgjengelig på nettsiden til institutt for språk og litteratur

NTNU-ansatte/partnere til faste ansatte ved NTNU

Hvis du er NTNU-ansatt eller partner til en fast ansatt, så er du garantert plass på kurset hvis instituttet ditt/instituttet til partneren din er villig til å dekke kursavgiften for deg.

NTNU-studenter (internasjonale masterstudenter/utvekslingsstudenter)

 • Hvis du ikke har tatt et norskkurs ved NTNU før, vil du bli prioritert. 
 • Hvis du har tatt et norskkurs ved NTNU før, så blir du rangert etter karakteren fra foregående trinn.
 • Hvis du søker på et trinn du har tatt før, så vil de som ikke har tatt kurset før bli prioritert.

Eksterne søkere

 • Eksterne søkere rangeres etter antall dokumenterte studiepoeng fra høyere utdanning. Kun det som tilsvarer høyere utdanning i Norge vil bli tatt med.
 • Hvis du søker på et trinn du har tatt før, så vil de som ikke har tatt kurset før bli prioritert.

Unntak

 • Kortkurs: De som kun skal være student ved NTNU i 5 måneder blir prioritert.
 • Trinn 1: Etter studenter som ikke har tatt et norskkurs ved NTNU før, så prioriterer vi studenter som har bestått kortkurs, og til slutt kommer studentene som har tatt et begynnerkurs uten bestått karakter.  
 • Trinn 4: Alle søkere blir rangert etter karakter fra trinn 3 eller tilsvarende

Informasjon om rangeringen er også tilgjengelig i §46-49 i opptaksforskriften.

Kursavgift

Bare for NTNU-ansatte/partnere til faste ansatte ved NTNU

Kursavgiften skal dekkes av fakultet/institutt. Avgiften er 4000 kr for hvert trinn (trinn 1, 2 og 3), og 2000 kr for kortkurs. Vær oppmerksom på at du selv må betale semesteravgiften i tillegg. 

Ansatte som ikke får dekket kursavgiften kan ikke få opptak. Hvis du som partner til en fast ansatt ikke får dekket kursavgiften, så kan du konkurrere i opptaket som en ekstern søker.

Semesteravgift

Alle søkere, bortsett fra utvekslingsstudenter, må betale semesteravgiften.

Viktige datoer

Viktige datoer

Høstsemesteret 2024

 • Du kan begynne å søke fra 1. mai.
 • 1. juni: Søknadsfrist
 • Midten av juni: Innplasseringstest
 • 1. juli: Dokumentasjonsfrist
 • Slutten av juli får du svar på opptaket. 

Vårsemesteret 2025

 • Du kan begynne å søke fra 1. oktober.
 • 1. november: Søknadsfrist 
 • Midten av november: Innplasseringstest
 • 1. desember: Dokumentasjonsfrist
 • I begynnelsen av januar får du svar på opptaket. 

Studieavgift ved NTNU

Studieavgift ved NTNU

Dersom du har statsborgerskap fra land utenfor EU/EØS og Sveits, må du betale studieavgift for å studere på NTNU. 

Du kan finne mer informasjon på nettsidene våre: Studieavgift ved NTNU

Kontakt Opptak

Kontakt Opptak

E-post:
opptak@ntnu.no

Telefon:
73 59 77 00
Måndag–fredag 09:00–11:30

Postadresse:
 NTNU Enhet for opptak
Transportsentralen
S. P. Andersens veg 11
7031 Trondheim