Reservasjon av studieplass

Reservasjon av studieplass

Dersom du har fått tilbod om plass på eit studium ved NTNU, kan du søkje om å reservere studieplassen. Det er mogleg å søkje om å reservere plassen for 1 eller 2 år. Grunnlag for reservasjon kan vere militær- eller sivilteneste, alvorleg sjukdom, fødsel, adopsjon eller andre tungtvegande årsaker.

 

Slik søkjer du:

 

Tallet 1. Illustrasjon. Takk ja til tilbod om studieplass innen gjeldande svarfrist

Frist for å søkje om reservasjon er innan 3 veker etter du mottok tilbodet om studieplassen.

Sjølv om du har fått meir enn eitt tilbod i opptaket, kan du berre reservere éin studieplass.

 

Tallet 2. Illustrasjon Fyll ut søknadsskjema

Søk om reservasjon av studieplass (PDF)

Søknadsskjemaet må lagrast og opnast i ein oppdatert PDF-lesar dersom du vil fylle det ut på skjerm. Her finn du meir informasjon om utfylling av PDF-skjema.

Dokumentasjon til søknaden

Grunnlaget for søknaden må dokumenterast med tenesteinnkalling, legeattest eller liknande dokumentasjon.

 

Tallet 3. Illustrasjon Send søknad med vedlegg til NTNU Postmottak

Søknadsskjema og dokumentasjon av grunnlag kan sendast på e-post, til postmottak@ntnu.no.

Du kan òg skrive ut skjemaet og sende det i posten. Postadresse: NTNU Postmottak, 7491 Trondheim.

Sensitiv dokumentasjon, som til dømes uttalelse frå lege, må du sende i posten.

Fristen for å søkje er innan 3 veker etter at du har teke imot tilbod om studieplass.

 

Kontakt Opptak

Kontakt Opptak

E-post:
opptak@ntnu.no

Telefon:
73 59 77 00
Mandag–fredag 09:00–11:30

kindly.ai (jira II-3188)