Studiets oppbygning

Erfaringsbasert master i skoleutvikling og utdanningsledelse

Studiets oppbygning

Studiet er bygd opp av fire emner, hvert på 15 studiepoeng, og en masteroppgave på 30 studiepoeng, totalt 90 studiepoeng. 

1. studieår

2. studieår

3. studieår

Masteroppgaven

Masteroppgaven er et selvstendig forskningsarbeid på som skal rettes inn mot problemstillinger som er relevante for skoleutvikling og utdanningsledelse.  Masteroppgaven gjennomføres under veiledning. I tillegg vil det arrangeres samlinger hvor det fokuseres på kvalitetskrav til et forskningsarbeid. Sammenhengen mellom problemstilling, forskningsspørsmål, teori, metode, samt presentasjon og drøfting av funn blir gjennomgått.

Som del av arbeidet med masteroppgaven skal studenten forberede innlegg og presentere sin oppgave for medstudenter i undervisningen.

Masteroppgaven kan skrives som et samarbeid mellom to studenter.