course-details-portlet

SKOLE6909 - Masteroppgave i skoleutvikling og utdanningsledelse

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Dette emnet består i hovedsak av studentens arbeid med egen oppgave, enten individuelt eller sammen med én annen student, under veiledning fra NTNU. I tillegg er det samlinger hvor det fokuseres på kvalitetskrav til et forskningsarbeid. Sammenhengen mellom problemstilling, forskningsspørsmål, teori, metode, samt presentasjon og drøfting av funn blir gjennomgått.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
- har spesialisert kunnskap om utforming av en masteroppgave
- har inngående kunnskap om å føre faglig resonnement med bruk av teori, forskning, metode og metodevalg og egne data og analyser
- har avansert kunnskap om kvalitetskrav til forskning, deriblant ivaretakelse av forskningsetiske retningslinjer og prinsipper

Ferdighet
Kandidaten
- kan designe og gjennomføre et forskningsprosjekt som svarer med forskningsbasert kunnskap på problemstillinger og forskningsspørsmål
- kan formidle forskningsarbeidet til personer som ikke kjenner forskningsfeltet og forskningsmetodikken som kandidaten har benyttet seg av

Læringsformer og aktiviteter

Individuelt arbeid eller arbeid to studenter sammen om å gjennomføre et forskningsprosjekt og skrive masteroppgaven, under veiledning. Det blir satt av 40 timer veiledning per student. Veileder oppnevnes av Institutt for lærerutdanning på bakgrunn av studentens prosjektbeskrivelse. Studenter og veileder setter sammen opp en plan for veiledning

Samlinger med forelesning, gruppearbeid, øvinger og plenumsdiskusjoner.

Konferanse for studenter og veiledere med framlegg av arbeid eller tema fra arbeidet med masteravhandling, med fagfellekommentarer.

Veiledning og deltakelse på samlinger og konferanse med presentasjon av arbeid eller tema fra arbeidet med masteravhandling må være godkjent før studenten kan framstille seg for eksamen i emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent deltakelse på seminar og konferanse
  • Veiledning

Mer om vurdering

Eksamen i emnet består av masteroppgave og en muntlig prøve. Masteroppgaven vurderes med bokstavkarakterer (A–F). Den muntlige prøven brukes til å justere karakteren på masteroppgaven.

Masteroppgaven skal ha et omfang på rundt 50 sider (basert på linjeavstand 1,5, skriftstørrelse 12 i Times New Roman). Innholdsfortegnelse, sammendrag, litteraturliste og vedlegg kommer i tillegg til det angitte omfanget.

To studenter kan skrive masteroppgaven sammen. Oppgaven skal da normalt ikke overskride 100 sider, og studentene skal gjøre rede for ansvars- og arbeidsfordeling i oppgaven.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Skoleutvikling og utdanningsledelse (MSKOLUT)

Forkunnskapskrav

Bestått 60 studiepoeng i Master i skoleutvikling og utdanningsledelse eller tilsvarende. Forkunnskapskravet må være innfridd for å kunne ta eksamen i emnet.

Emnet krever opptak til Master i skoleutvikling og utdanningsledelse.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Skoleutvikling
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU