course-details-portlet

SKOLE6909 - Masteroppgave i skoleutvikling og utdanningsledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave 100/100

Faglig innhold

Dette emnet består i hovedsak av studentens arbeid med egen oppgave, enten individuelt eller sammen med én annen student, under veiledning fra NTNU. I tillegg er det to samlinger hvor det fokuseres på kvalitetskrav til et forskningsarbeid. Sammenhengen mellom problemstilling, forskningsspørsmål, teori, metode, samt presentasjon og drøfting av funn blir gjennomgått.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

  • har spesialisert kunnskap om utforming av en masteroppgave
  • har inngående kunnskap om å føre faglig resonnement med bruk av teori, forskning, metode og metodevalg og egne data og analyser
  • har avansert kunnskap om kvalitetskrav til forskning, deriblant ivaretakelse av forskningsetiske retningslinjer og prinsipper

Ferdigheter

Kandidaten

  • kan designe og gjennomføre et forskningsprosjekt som svarer med forskningsbasert kunnskap på problemstillinger og forskningsspørsmål
  • kan formidle forskningsarbeidet til personer som ikke kjenner forskningsfeltet og forskningsmetoder som kandidaten har benyttet seg av

Læringsformer og aktiviteter

Individuelt arbeid eller arbeid to studenter sammen om å gjennomføre et forskningsprosjekt og skrive masteroppgaven, under veiledning. Det blir satt av 35 timer veiledning per student. Veileder oppnevnes av Institutt for lærerutdanning på bakgrunn av studentens prosjektbeskrivelse. Studenter og veileder setter sammen opp en plan for veiledning.

Samlinger består av forelesning, gruppearbeid, øvinger og plenumsdiskusjoner. Det blir avholdt en minikonferanse for studenter og veiledere med framlegg av arbeid eller tema fra arbeidet med masteravhandling, med fagfellekommentarer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent deltakelse på samling

Mer om vurdering

Eksamen i emnet består av masteroppgave. Masteroppgaven vurderes med bokstavkarakterer (A-F).

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Skoleutvikling og utdanningsledelse (MSKOLUT)

Forkunnskapskrav

Bestått 60 studiepoeng i Master i skoleutvikling og utdanningsledelse eller tilsvarende. Forkunnskapskravet må være innfridd for å kunne ta eksamen i emnet.Emnet krever opptak til Master i skoleutvikling og utdanningsledelse.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Skoleutvikling
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Masteroppgave 100/100

Utlevering
08.11.2023

Innlevering
15.11.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Masteroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU