Hva lærer du?

Erfaringsbasert master i skoleutvikling og utdanningsledelse

Hva lærer du?

Mastergraden skal utvikle deltakernes evne til å lede virksomheter som har læring som sin hovedoppgave og til å forske på skoleutvikling og utdanningsledelse. Vårt mål er å utvikle lærende ledere. Med lærende ledere mener vi ledere som setter læring i sentrum, for elevene, seg selv og sin organisasjon, og som kan anvende både egengenerert kunnskap og eksternt generert kunnskap. Studiet gir en vitenskapelig skolering, og studentene skal gjennom studiet tilegne seg forskerkompetanse. Derigjennom vil de som aktører i skolen kunne inneha analysekompetanse for skoleutvikling.

For å oppnå dette, vektlegger vi emner innen organisasjon og ledelse med særlig relevans for ledelse av utdanningsorganisasjoner, og vi tar i bruk varierte læringsformer som knytter sammen teori og praksis. Studiet gir studentene innsikt i og kjennskap til både generell og skolespesifikk ledelses- og organisasjonsteori og til nasjonal og internasjonal forskning om skoleutvikling.

Kunnskap

Kandidaten: 

 • har inngående kunnskap om sentrale teorier og perspektiver innenfor organisasjon og ledelse, med vekt på skole og utdanningssektoren
 • har avansert kunnskap om teorier om utvikling av organisasjoner, med vekt på skole og utdanningssektoren
 • har inngående kunnskap om hvordan skole og utdanning styres og forvaltes
 • har avansert kunnskap om bruk av forskningsbasert kunnskap i og for skoleutvikling
 • har avansert kunnskap om ledelse av skole og utdanningsvirksomhet i en norsk og internasjonal kontekst

Ferdigheter

Kandidaten: 

 • kan analysere og vurdere styringsdokumenter, teori, forskningslitteratur og data om skolen og utvikling av skolen
 • kan vurdere kvaliteter ved elevers, læreres og lederes læringsmiljø
 • kan bruke relevant teori og forskning i faglige resonnement
 • kan gjennomføre et selvstendig forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til egen organisasjon under veiledning
 • kan anvende egne erfaringer, forskning og teori i forskning på og utvikling av egen organisasjon

Generell kompetanse

Kandidaten: 

 • kan lede systematisk utviklingsarbeid i skoleorganisasjonen
 • kan gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter i skolen
 • kan føre en faglig argumentasjon om skoleutvikling og utdanningsledelse
 • kan underbygge og støtte læring i skolen