course-details-portlet

SKOLE6134 - Forskning og utvikling i skolen

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Semesteroppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Semesteroppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet gir inngående innsikt i vitenskapsteori og samfunnsvitenskapelige metoder. Det vil bli lagt vekt på å kvalifisere studentene til å analysere og utnytte informasjon om skolen fra for eksempel nasjonale prøver, elevundersøkelsen og egne, vitenskapelige observasjoner som utgangspunkt for kunnskapsbasert utviklingsarbeid. Det vil bli lagt vekt på å forberede studentene metodisk for arbeidet med masteroppgaven. Studentene trenes i å designe et forskningsprosjekt.

Læringsutbytte

KunnskapStudenten- har avansert kunnskap om teoriers betydning i forskning og har inngående kunnskap om vitenskapsteoretiske posisjoner- har inngående kunnskap om samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder og dataanalyse- har inngående kunnskap om forskningsetikk og gjennomføring av forskningsprosjektFerdigheterStudenten- kan analysere vitenskapelige arbeider- kan planlegge og igangsette forskningsprosjekt- kan frambringe forskningsdata og analysere data- kan gjennomføre og sikre kvalitet i et forskningsarbeid

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består av forelesninger, gruppearbeid, øvinger og plenumsdiskusjoner. Det gjennomføres to tredagers samlinger i emnet med obligatorisk oppmøte. Det blir gitt en oppgave i form av et studiespørsmål eller praktisk/teoretisk oppgave som arbeidskrav før og mellom samlingene. Svar på oppgaven i form av en fagtekst vurderes som godkjent/ikke godkjent. Oppgaven må være godkjent før studenten kan framstille seg for eksamen i emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppgave
  • Obligatorisk oppmøte på samlinger

Mer om vurdering

Studentene skal levere arbeidsoppgaver som får tilbakemelding. Det gis tilbakemelding på muntlige framlegg. Ett mellomarbeid i form av oppgave får formativ vurdering og kreves godkjent for å fullføre emnet. Hjemmeoppgave på maks 3000 ord. Semesteroppgaven vurderes med bestått/ikke bestått.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Skoleutvikling og utdanningsledelse (MSKOLUT)

Forkunnskapskrav

Adgang til emne forutsetter opptak til studieprogrammet Master i skoleutvikling og utdanningsledelse. Emnet forutsetter bestått i emnene SKOLE6131 Organisasjon og ledelse i skolen og SKOLE6132 Skolen i samfunnet eller tilsvarende emner. Forkunnskapskravet må være innfridd for å kunne ta eksamen i emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SKOLE6125 7.5 HØST 2019
SKOLE6127 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Organisasjon og ledelse
  • Skoleutvikling
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Semesteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Semesteroppgave 100/100

Utlevering
24.05.2024

Innlevering
31.05.2024


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU