course-details-portlet

SKOLE6132 - Skolen i samfunnet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Semesteroppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Semesteroppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet retter seg mot utvikling og ledelse av kunnskapsorganisasjoner - da med et særlig fokus på ledelse av skoler, rektors rolle og ansvar, samt utdanningssektorens plass og rolle i samfunnet. Emnet belyser hvordan utdanningssektoren styres, forvaltes, ledes og reguleres gjennom lover, forskrifter og avtaleverk. Det legges også vekt på skoleeierskap i offentlige og private skoler, herunder hvordan skole og utdanning kan utvikles og påvirkes av politiske strømninger og samspill med øvrige tjenesteområder i samfunnet (f.eks. førskole, helse og barnevern).

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har

 • inngående kunnskap om skolens samfunnsmandat
 • avansert kunnskap om skolens posisjon i samfunnet
 • avansert kunnskap om strategier for endring og utvikling i skolen
 • har avansert kunnskap om lover, forskrifter og avtaleverk som gjelder skolens virksomhet
 • inngående kunnskap om dokumentanalyse som metode og kan bruke dokumentanalyse i analyse av egen organisasjon og lederpraksiser
 • inngående kunnskap om teoriers betydning i forskning og grunnleggende kunnskap om vitenskapsteoretiske posisjoner
 • har kunnskap om krav som stilles til akademisk skriving

Ferdigheter

Studenten kan

 • bruke data og relevant teori i arbeidet med å lede utviklingen av skolens kvalitetsarbeid
 • lede skolen i samsvar med lov og avtaleverk
 • frambringe forskningsdata og analysere data
 • bruke relevant teori i arbeidet med å utvikle egne lederferdigheter og tilpasse ledelse ut fra kontekst og situasjon
 • analysere utdanningsorganisasjonens kontekst og situasjon
 • bruke dokumentanalyse som metode i analyse av egen organisasjon og lederpraksiser
 • kan generere forskningsdata
 • skrive en akademisk tekst i samsvar med krav som stilles til slike tekster

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består av forelesninger, gruppearbeid, øvinger og plenumsdiskusjoner. Det gjennomføres to tredagers samlinger med oblogatorisk oppmøte i emnet. Det blir gitt en skriftlig oppgave i form av et studiespørsmål som studentene skal besvare før og mellom samlingene. Oppgaven må være godkjent før studenten kan framstille seg for eksamen i emnet.

Obligatoriske aktiviteter

 • Oppgave
 • Obligatorisk oppmøte på samlinger

Mer om vurdering

Studentene skal levere arbeidsoppgave som følges opp med tilbakemelding. Ett mellomarbeid i form aven skriftlig oppgave får formativ vurdering og kreves godkjent for å fullføre emnet. Emnet avsluttes med en semesteroppgave. Semesteroppgaven skal ha et omfang på maks 3000 ord. Semesteroppgaven vurderes med bestått/ikke bestått.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Skoleutvikling og utdanningsledelse (MSKOLUT)

Forkunnskapskrav

Adgang til emne forutsetter opptak til studieprogrammet Master i skoleutvikling og utdanningsledelse.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Organisasjon og ledelse
 • Skoleutvikling
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Administrativ enhet
Seksjon for utdanningskvalitet og læringsmiljø

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Semesteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Semesteroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU