Studiets oppbygning

Studiets oppbygging

Masterprogrammet er bygd opp av fire emner, hvert på 15 studiepoeng, og en masteroppgave på 30 studiepoeng, totalt 90 studiepoeng.

Du gjennomfører studiet på deltid over tre studieår:

  • 1. studieår: Felles del
  • 2. studieår: Du velger spesialisering/studieretning spesialpedagogikk eller sosialpedagogikk
  • 3. studieår: Masteroppgaven

 

1. studieår - felles del:
Emnekode Tittel Studiepoeng Semester
SKOLE6150 Læreren som inkluderingsagent i skolen 15 Høst
SKOLE6151 Forsknings- og utviklingsarbeid i skolen 15 Vår

 

2. studieår -  Studieretningen i Spesialpedagogikk:
Emnekode Tittel Studiepoeng Semester
SKOLE6250 Spesialpedagogikk for inkludering og like muligheter 15 Høst
SKOLE6251 Spesialpedagogikk i lærerarbeid 15 Vår
2. studieår - Studieretningen i Sosialpedagogikk:
Emnekode Tittel Studiepoeng Semester
SKOLE6252 Sosialpedagogiske perspektiver på inkludering, fellesskap og forskjellighet   15 Høst
SKOLE6253 Sosialpedagogisk lærerarbeid 15 Vår

Du velger fordypning i løpet av første studieår. Det er ikke anledning til å kombinere emner fra de to spesialiseringene i graden.

 

3. studieår: Masteroppgave
Emnekode Tittel Studiepoeng Semester
SKOLE6950 Masteroppgave 30 Høst/Vår

 

Progresjonskrav

Oppstart av masteroppgaveemnet forutsetter at 60 studiepoeng i studiet er fullført.

 


Læringsformer

Du jobber med varierte arbeidsformer i løpet av studiet. Hovedvekten er på studentaktive og deltakende læringsformer. Du skal kunne bruke dine erfaringer fra arbeid i skolen i arbeidet med faglig utvikling gjennom studiet. Læringsformer som fremmer refleksjon står sentralt, og diskusjon og kritisk tenkning er viktige komponenter i studiet, så vel som tilegnelse av forskningsbasert kunnskap. 

Undervisningsformene vil i stor grad være arbeidslivsrelevante. Du vil foreta mindre forsøk og intervensjoner i egen praksis for å utvikle ferdigheter i utviklingsarbeid over tid. Samarbeidslæring er også et viktig virkemiddel for å fremme din faglige utvikling. 

Eksempler for undervisningsformer er diskusjonsoppgaver, innleveringer, presentasjoner og estetisk refleksjonsarbeid. Digitale læringsformer vil også benyttes knyttet til samarbeidsoppgaver, diskusjonsgrupper, øvinger og treffpunkter mellom de fysiske samlingene.

 


Vurderingsformer

I løpet av studiet vil du møte både skriftlige og muntlige vurderingsformer. Noen emner har mappebasert eksamen slik at du kan demonstrere din kunnskap og læring på ulike måter. Noen vurderinger gjøres i gruppe og andre individuelt.

Du vil lære å bruke din egen erfaringsbaserte kunnskap til å konstruere caser som danner grunnlag for faglig utforsking og problemløsing i studiet. Du vil trene deg i å kritisk analysere og endre pedagogisk praksis med blikk for inkluderings- og ekskluderingspraksiser i skolen.

Masteroppgaven vil danne grunnlag for vurdering av studentenes evne til å utvikle og gjennomføre forskning og utvikling på egen skole. Læringsutbyttet på dette området måles gjennom individuell eller parvis skriftlig og muntlig presentasjon av masterprosjektet.