Undervisning

Pedagogikk for lærere, erfaringsbasert masterprogram (deltid), Kristiansund

Undervisning

Undervisningssamlinger

Studiet er samlingsbasert, med tre undervisningssamlinger over tre dager hvert semester.

Undervisningssamlingene for kull 2024 foregår ved Campus Kristiansund. 

Høst 2024

Samlinger for kull 2024 (emnet SKOLE6150):

  • Uke 37: tirsdag 10. - torsdag 12. september 
  • Uke 40: tirsdag 1. - torsdag 3. oktober
  • Uke 45: tirsdag 5. - torsdag 7. november

Vår 2025

Samlinger for kull 2024 (emnet SKOLE6151):

  • Uke 3: tirsdag 14. - torsdag 16. januar
  • Uke 7: tirsdag 11. - torsdag 13. februar
  • Uke 14: tirsdag 1. - torsdag 3. april
  • Eksamenssamling: 5. mai

Om undervisningen 

Emnene vil legge til rette for varierte arbeidsformer, med hovedvekt på studentaktive og deltakende læringsformer. Læringsformer som fremmer refleksjon står sentralt, og diskusjon og kritisk tenkning er viktige komponenter i studiet, så vel som tilegnelse av forskningsbasert kunnskap.

Det legges vekt på at studentene skal kunne bruke sine erfaringer fra arbeid i skolen i arbeidet med faglig utvikling gjennom studiet. Mindre forsøk og intervensjoner i egen praksis vil være et viktig redskap for å utvikle ferdigheter i utviklingsarbeid over tid.

Variasjon er viktig for å inkludere og utfordre alle. Diskusjonsoppgaver, innleveringer, presentasjoner og estetisk refleksjonsarbeid vil bidra til læring både individuelt og kollektivt. Samarbeidslæring er et viktig virkemiddel for å fremme studentenes faglige utvikling.

Forskning og fagspesifikk teori danner en ramme for å diskutere relevante lærererfaringer, og vice versa. Fagspesifikke teoretiske ferdigheter skal også integreres med utforskende praksis, og deltakerne vil kunne bruke både sin erfaring og sitt ståsted i skolen til å utforske muligheter i sin egen undervisning. Undervisningsformene vil dermed også i stor grad være arbeidslivsrelevante.

Der det er hensiktsmessig, vil digitale læringsformer komme til nytte i emnet, særlig knyttet til samarbeidsoppgaver, diskusjonsgrupper, øvinger og treffpunkter mellom de fysiske samlingene.

 

Studieplan for Master i pedagogikk for lærere