Erfaringsbasert masterprogram, Trondheim

Logopedi


Hvordan søke?

Enkeltkurs

Det er mulig å søke opptak til enkeltkurs uten å være tatt opp til masterprogrammet. Det gjelder bare kurs som er uten praksis. Søk opptak via nettsiden til kurset.

Ordinært opptak til hele programmet

Det blir ikke opptak til hele masterprogrammet i 2018. Neste opptak til hele programmet blir våren 2019

 1. Registrer din søknad på Søknadsweb for NTNU VIDERE. Muligheten for å søke åpnes i januar 2019. 
 2. Last opp dokumentasjon som skal vurderes i opptaket samtidig som du søker, eller isenes innen 20. mai. To typer dokumentasjon er nødvendig for at søknaden skal bli vurdert:

  • Utdanning: Vitnemål og karakterutskrifter

  • Praksis: Bekreftelse på minimum to års relevant yrkeserfaring

Dokumentene må være i ett av disse filformatene: .jpg, .pdf, .gif eller .png

Når søknaden er registrert, vil du motta en e-post som sendes til adressen du har registrert hos oss.  Denne adressen vil vi bruke i all kommunikasjon, så det er viktig at du gir beskjed om eventuelle endringer.

Det er 20 studieplasser på masterprogrammet. 


Opptakskrav

Opptakskrav som gjelder for opptak til studiet høsten 2017:

 1. Yrkeserfaring
  • Minimum 2 års relevant yrkeserfaring (tilsvarende 100 % stilling) som lærer/pedagog, spesiallærer, førskolelærer, helsearbeider eller tilsvarende relevant yrkespraksis.
 2. Utdanning
  • Enten fullført bachelorgrad, cand. mag. eller tilsvarende godkjent fullført utdanning med fordypning (minimum 80/82,5 stp.) i pedagogikk/spesialpedagogikk, vokalpedagogikk, psykologi, språklig kommunikasjon, fonetikk eller lingvistikk
  • Eller allmennlærerutdanning, førskolelærerutdanning, lektorutdanning i språk.
  • Eller bachelorgrad i sykepleie, ergoterapi, fysioterapi, vernepleie, tegnspråk og tolking, audiologi, folkehelse- og helsefremmende arbeid.
  • Eller annen relevant og fullført 3-årig helsefaglig utdanning i kombinasjon med 30 studiepoeng pedagogikk eller spesialpedagogikk.
  • Søkere med annen utdanningsbakgrunn kan få en særskilt vurdering.
 

Utenlandsk utdanning

Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn må fylle de generelle språkkravene i norsk og engelsk. I norsk kreves det Norsk språktest høyere nivå med karakteren "Godt bestått" eller karakteren A, både på den skriftlige og på den muntlige delen.

Politiattest

Alle som blir tatt opp til masterprogrammet i logopedi, må legge fram politiattest i forbindelse med opptak, jf. kap. 6 i Forskrift om opptak til høyere utdanning. Nærmere informasjon om politiattest og frist for innsending kommer sammen med eventuelt tilbudsbrev. Du skal altså ikke sende inn politiattest før du eventuelt
får tilbud om studieplass.


Rangeringsregler ved opptak til masterprogrammet

Ved opptak rangeres søkerne etter følgende kriterier:

 1. Karakterer*
 2. Alder: Ved poenglikhet rangeres søkere etter alder, hvor eldste prioriteres først.

Inntil 20 % av plassene forbeholdes kvalifiserte søkere med fullført bachelorgrad med fordypning i språklig kommunikasjon, fonetikk eller lingvistikk.

* Gjennomsnittskarakteren beregnes av alle karakterene som inngår i opptaksgrunnlaget.


Betingelser for deltakelse

 • Det er ikke adgang til å ha praksis på egen arbeidsplass.
 • Det er obligatorisk oppmøte på alle samlingene. Søknad om fritak fra samlingsdager sendes til koordinator.
 • Det gis ikke fritak for noe praksis i studiet, da all praksis er veiledet, og praksis fra yrkeslivet er forkunnskapskrav for opptak (del av opptaksgrunnlaget), og danner dermed ikke grunnlag for realkompetansefritak.
 • All praksis er knyttet til emnene i studiet, med unntak av 20 timer stemmelære som kommer i tillegg.