Logopedi

Erfaringsbasert masterprogram, Trondheim

Logopedi


Logopedi

Hvordan søke?

Enkeltkurs

Det kan være mulig å søke opptak til enkeltemner uten praksis selv om du ikke ønsker eller har fått opptak til hele masterprogrammet. Ta kontakt med koordinator Trude Hjulstad - trude.hjulstad@ntnu.no eller Annveig Skurseth - annveig.skurseth@ntnu.no, for informasjon om opptak til enkeltemner.

 

Ordinært opptak til hele programmet

Neste opptak til programmet er i 2021. Det blir mulig å søke opptak fra ca. 1. februar 2021. Søknadsfrist er 15. mai 2021 for oppstart høsten 2021. 
 

 1. Registrer din søknad på Søknadsweb for NTNU VIDERE
 2. Last opp dokumentasjon som skal vurderes i opptaket samtidig som du søker, eller senest innen 20. mai. To typer dokumentasjon er nødvendig for at søknaden skal bli vurdert:

  • Utdanning: Vitnemål og karakterutskrifter

  • Praksis: Bekreftelse på minimum to års relevant yrkeserfaring

Dokumentene må være i ett av disse filformatene: .jpg, .pdf, .gif eller .png

 

Opptakskrav

Opptakskrav som gjaldt for opptak til studiet høsten 2019: 

 1. Yrkeserfaring
  • Minimum 2 års relevant yrkeserfaring (tilsvarende 100 % stilling) som lærer/pedagog, spesiallærer, førskolelærer, helsearbeider eller tilsvarende relevant yrkespraksis.
 2. Utdanning
  • Enten fullført bachelorgrad, cand. mag. eller tilsvarende godkjent fullført utdanning med fordypning (minimum 80/82,5 stp.) i pedagogikk/spesialpedagogikk, vokalpedagogikk, psykologi, språklig kommunikasjon, fonetikk eller lingvistikk
  • Eller allmennlærerutdanning, førskolelærerutdanning, lektorutdanning i språk.
  • Eller bachelorgrad i sykepleie, ergoterapi, fysioterapi, vernepleie, tegnspråk og tolking, audiologi, folkehelse- og helsefremmende arbeid.
  • Eller annen relevant og fullført 3-årig helsefaglig utdanning i kombinasjon med 30 studiepoeng pedagogikk eller spesialpedagogikk.
  • Søkere med annen utdanningsbakgrunn kan få en særskilt vurdering.
 

Utenlandsk utdanning

Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn må fylle de generelle språkkravene i norsk og engelsk. I norsk kreves det Norsk språktest høyere nivå med karakteren "Godt bestått" eller karakteren A, både på den skriftlige og på den muntlige delen.

Politiattest

Alle som blir tatt opp til masterprogrammet i logopedi, må legge fram politiattest i forbindelse med opptak, jf. kap. 6 i Forskrift om opptak til høyere utdanning. Nærmere informasjon om politiattest og frist for innsending kommer sammen med eventuelt tilbudsbrev. Du skal altså ikke sende inn politiattest før du eventuelt
får tilbud om studieplass.


Rangeringsregler ved opptak til masterprogrammet

Ved opptak rangeres søkerne etter følgende kriterier:

 1. Karakterer*
 2. Alder: Ved poenglikhet rangeres søkere etter alder, hvor eldste prioriteres først.

Inntil 20 % av plassene forbeholdes kvalifiserte søkere med fullført bachelorgrad med fordypning i språklig kommunikasjon, fonetikk eller lingvistikk.

* Gjennomsnittskarakteren beregnes av alle karakterene som inngår i opptaksgrunnlaget.


Betingelser for deltakelse

 • Det er ikke adgang til å ha praksis på egen arbeidsplass.
 • Det er obligatorisk oppmøte på alle samlingene. Søknad om fritak fra samlingsdager sendes til koordinator.
 • Det gis ikke fritak for noe praksis i studiet, da all praksis er veiledet, og praksis fra yrkeslivet er forkunnskapskrav for opptak (del av opptaksgrunnlaget), og danner dermed ikke grunnlag for realkompetansefritak.
 • All praksis er knyttet til emnene i studiet, med unntak av 20 timer stemmelære som kommer i tillegg.

Dokumentasjon - KRYSSPUBLISERT

Dokumentasjon

Krav til dokumentasjon som skal legges ved søknaden. 

Rangering av søkere

Hvis det er flere søkere enn antall plasser på kurset, deles søkerne i to grupper: 1: søkere som tar eller har tatt emner i programmet tidligere, og 2: nye søkere. Gruppe 1 prioriteres foran gruppe 2. Innen gruppe 1 rangeres søkerne etter antall emner de tidligere har fullført og bestått, og deltar på når de søker opptak. Innen hver gruppe prioriteres søkerne etter "først til mølla"-prinsippet. For å få prioritet, er det en forutsetning at du har søkt innen ordinær søknadsfrist.


Fritak og innpassing

Det kan søkes om fritak for enkeltkurs med grunnlag i tilsvarende utdanning fra NTNU eller andre utdanningsinstitusjoner. Utdanning som kan gi grunnlag for fritak må ikke inngå i opptaksgrunnlaget. For å få tildelt mastergraden må minimum 60 studiepoeng være avlagt ved NTNU (inkludert selve masteroppgaven på 30 sp). Dokumentasjon må lastes opp samtidig som du søker. For spørsmål om hva som kan innpasses, ta kontakt med faglig ansvarlig for studieprogrammet. Kontaktinfo finner du på forsiden.