Opptak

Erfaringsbasert masterprogram i logopedi

Opptak

Søknadsfrist

15. mai 2024

Slik søker du opptak

Du søker opptak til hele studieprogrammet under ett.

Søknadsfrist og frist for å laste opp dokumentasjon er 15. mai 2024.

Registrer din søknad på Søknadsweb

 • logg inn med ID-porten
 • legg inn personopplysninger
 • velg "Deltidsstudier med studieavgift"
 • trykk "Søk" på Erfaringsbasert master i logopedi
 • legg til studiet i listen over Søknadsalternativ: Trykk +Legg til
 • trykk "Send inn søknad"

Les mer om hva du må dokumentere under avsnittet "Opptakskrav".

Les om krav til dokumentasjon

Søknader som mangler dokumentasjon etter søknadsfristen, vil ikke bli behandlet.

 

Opptakskrav

 1. Yrkeserfaring

  • Minimum 2 års relevant yrkeserfaring (tilsvarende 100 % stilling) som lærer/pedagog, spesiallærer, førskolelærer/barnehagelærer, helsepersonell (f.eks. sykepleier, vernepleier, ergoterapeut eller fysioterapeut), sosionom eller tilsvarende relevant yrkespraksis.

 2. Utdanning

  • Enten fullført bachelorgrad, cand. mag. eller tilsvarende godkjent fullført utdanning med fordypning (minimum 80/82,5 stp.) i pedagogikk/spesialpedagogikk, vokalpedagogikk, psykologi, språklig kommunikasjon, fonetikk eller lingvistikk.

  • Eller fullført lærerutdanning av minst tre års varighet, førskolelærerutdanning/barnehagelærerutdanning, lektorutdanning i språk.

  • Eller bachelorgrad i sykepleie, ergoterapi, fysioterapi, vernepleie, tegnspråk og tolking, audiologi, folkehelse og helsefremmende arbeid, sosionom, sosialt arbeid eller annen relevant og fullført 3-årig helsefaglig utdanning, alle i kombinasjon med 30 studiepoeng pedagogikk eller spesialpedagogikk.

  • Søkere med annen utdanningsbakgrunn kan få en særskilt vurdering.

Utenlandsk utdanning

Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn må fylle de generelle språkkravene i norsk og engelsk.

Politiattest

Alle som blir tatt opp til masterprogrammet i logopedi, må legge fram politiattest i forbindelse med opptak, jf. kap. 6 i Forskrift om opptak til høyere utdanning. Nærmere informasjon om politiattest og frist for innsending kommer sammen med eventuelt tilbudsbrev. Du skal altså ikke sende inn politiattest før du eventuelt
får tilbud om studieplass.


Rangeringsregler ved opptak til masterprogrammet

Ved opptak rangeres søkerne etter følgende kriterier:

 1. Karakterer*
 2. Alder: Ved poenglikhet rangeres søkere etter alder, hvor eldste prioriteres først.

Inntil 20 % av plassene forbeholdes kvalifiserte søkere med fullført bachelorgrad med fordypning i språklig kommunikasjon, fonetikk eller lingvistikk.

* Gjennomsnittskarakteren beregnes av alle karakterene som inngår i opptaksgrunnlaget.


Opptakskrav til emner uten praksis

Enkelte emner uten praksis vil være åpne for kvalifiserte søkere som ikke er tatt opp til hele masterprogrammet. De aktuelle emnene er LOGO6110 Talevitenskap, LOGO6112 Språkvitenskap, LOGO6410 Nevrovitenskaplige aspekter ved utviklingsvansker og flerspråklighet, LOGO6411 Forskningsmetode og MFEL1010 Medisin for ikke-medisinere. Opptakskravet for enkeltemner (emner uten praksis) er generell studiekompetanse. Det gis ikke fortrinnsrett ved opptak til studiet med å ta enkeltemner først.

Betingelser for deltakelse

 • Det er ikke adgang til å ha praksis på egen arbeidsplass.
 • Det er obligatorisk oppmøte på alle samlingene. Søknad om fritak fra samlingsdager sendes til koordinator.
 • Det gis ikke fritak for noe praksis i studiet, da all praksis er veiledet, og praksis fra yrkeslivet er forkunnskapskrav for opptak (del av opptaksgrunnlaget), og danner dermed ikke grunnlag for realkompetansefritak.
 • All praksis er knyttet til emnene i studiet.