Undervisning

Erfaringsbasert masterprogram i logopedi

Undervisning

Samlingsbasert undervisning

Undervisningen foregår ved NTNU i Trondheim, vanligvis med tre samlinger per semester. Hver samling er vanligvis på fire dager (unntaksvis fem dager, eller færre enn fire dager). Mellom samlingene jobber du med skriftlige arbeider. Undervisningen består av forelesninger, seminarer, øvinger, praksis, individuell veiledning og muntlige og skriftlige innleveringer/presentasjoner på individ- og gruppe-nivå. Refleksjonsnotater og problembasert læring (PBL) med utgangspunkt i yrkesnære case er også en viktig læringsform i studiet. En del av praksisgjennomføringen kommer i tillegg til samlingene.

Det er obligatorisk oppmøte på alle samlingene. Søknad om fritak fra samlingsdager sendes til koordinator Trude Hjulstad.

Samlinger for kull 7 som starter høsten 2024

Alle samlingsdager starter kl. 09.00 og avsluttes kl. 16.00.

Samling 1: Uke 36

  • Mandag 2. september er viet programmet i sin helhet
  • LOGO6110: 3. - 4. september 
  • LOGO6112: 5. - 6. september

Samling 2: Uke 40

  • LOGO6110: 30. september - 1. oktober 
  • LOGO6112: 2. - 3. oktober 

Samling 3: Uke 44

  • LOGO6110: 28. .- 29. oktober 
  • LOGO6112: 30. - 31. oktober 

Skikkethetsvurdering 

Masterprogrammet i logopedi er omfattet av skikkethetsvurdering.

Gjennomføring av praksis

Masterprogrammet i logopedi omfatter omtrent 200 timer praksis totalt per student. Praksisen er fordelt med minimum 50 timer på hvert fordypningsfelt, fordelt over minimum 2 uker. Fordypningsfeltene med praksis sammenfaller med de fire praksisemnene, og inkluderer 10 timer veiledning, fordelt over to uker pr. emne.

Praksis er knyttet til emnene LOGO6211 Språk- og taleforstyrrelser (7,5 sp., 2. semester), LOGO6511 Ervervede språk, - tale, -kommunikasjons- og svelgevansker (15 sp. 3. og 4. semester), LOGO6310 Stemme- og stemmevansker (7,5 sp., 5. semester) og LOGO6610 Taleflytvansker (7,5 sp, 6. semester).

Studentene må være forberedt på at praksisen gjennomføres i Trondheimsområdet, samt at noe praksis vil bli gjennomført et annet sted i landet. Hvis praksisen er lagt langt unna studentens bosted, vil det gjennomføres blokkpraksis ved praksisstedet, for eksempel en hel uke. Hvis praksisplassen blir i kort avstand fra hjemstedet, kan praksisen gjennomføres som punktpraksis, som innebærer at praksisen kan bli spredt over en lengre periode i semesteret. For eksempel kan studenten være utplassert i 2 dager i uken i til sammen 5 uker.
I noen tilfeller vil studentene bli bedt om å foreslå praksisplasser selv, men det er ikke mulig å ha praksis på egen arbeidsplass.

Det gis ikke fritak for noe praksis i studiet, da all praksis er veiledet, og praksis fra yrkeslivet er forkunnskapskrav for opptak (del av opptaksgrunnlaget), og danner dermed ikke grunnlag for realkompetansefritak.
Dersom det ikke lar seg gjøre å finne praksis i samme semester som emnet blir tilbudt, kan praksis måtte gjennomføres i det etterfølgende semester.
 

Eksamensform

Eksamen gjennomføres enten som innlevering av oppgaver (individuell/gruppe), mapper, hjemmeeksamen, muntlig eksamen, eller skoleeksamen (med forbehold om endringer). Lokal eksamen tilbys ikke.

Eksamen høsten 2024

  • LOGO6110 Talevitenskap: Innlevering fredag 29. november (utlevering: fredag 22. november)
  • LOGO6112 Språkvitenskap: Innlevering fredag 13. desember (utlevering: fredag 6. desember)