Tradisjonelt bygghåndverk

Bachelorprogram 4-årig, Trondheim

Tradisjonelt bygghåndverk

– Om tradisjonelt bygghåndverk

Tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern

Tradisjonelt bygghåndverk

Hvorfor studere tradisjonelt bygghåndverk?

Dette er studieprogrammet for deg som har stor interesse for å ta vare på bygningsarven, og for å bruke tradisjonelle materialer og bearbeidingsteknikker.

For å sikre god kompetanse i bygningsvern på lokalt og nasjonalt plan tilbyr NTNU bachelorutdanning i tradisjonellt bygghåndverk. Studiet skal fremme høy kvalitet i utførelsen av de praktiske oppgavene i bygningsvern og restaurering.

Det finnes ingen tilsvarende utdanning for håndverkere på bachelornivå i Norge. Lignende utdanningstilbud er vinklet mot kulturminnevern og kulturminnefaglig forvaltning. Disse tilbudene savner forankring i de tradisjonelle håndverksfagene. Tradisjonelt bygghåndverk som fag har en naturlig og helt nødvendig plass innen kulturminnevernet, men også innen byggebransjen.

Målgruppe
Studiet henvender seg til søkere med interesse for en profesjonsutdanning i håndverk ut over vanlig fagbrevsnivå, og som har fagbrev innen håndverksfag eller tilsvarende praksis.

Tradisjonshåndverk
Et håndverk er hvor man har lært seg hvordan noe skal gjøres av noen som har høy ferdighet og kunnskap og som har erfaring. Kunnskap om verktøy, material og prosesser er  sentral. Læringen samt evnen til å bedømme foregår i et arbeidsfelleskap der man står i kontakt med bruker eller marked som i sin tur stiller krav og som derigjennom påvirker tradisjonsutøvelsen. Med marked kan vi her også forstå kulturminnevernet. Kunnskapen i tradisjonen vil alltid måtte forholde seg til brukerne. Tradisjonen har først og fremst å gjøre med kunnskapsprosessen og hvordan den påvirker til å gjøre bestemte valg. Det som kjennetegner en utøver av tradisjon er innsikten ikke bare i en liten del av prosessen ved håndverket, men hele kompleksiteten ved framstillingen. Dette oppnås gjennom at man har innsikt i hele produksjonskjeden og bruken. Tradisjon har veldig mye med normativitet å gjøre og inneholder mye meninger om hvordan det skal være og ikke bare en deskriptiv holdning til fagområdet. Undervisningen i studiet er veilednings og prosjektbasert i motsetning til vanlig klasseromsundervisning. Vi finner også denne undervisningsformen i blant annet musikk, kunst, arkitektur og kirurgi.

Bygningsvern                                                                                                                       Begrepene «bygningsvern og restaurering» handler om antikvarisk istandsetting og vedlikehold av større eller mindre restaureringsoppgaver. Det forutsetter både en evne til å vurdere helhetlig, men også på et detaljert nivå gjennom kunnskap om verktøy, materialbruk, teknikker/metoder, bygningsdokumentasjon - og historie, konstruksjoner (bl.a. gjennom statikk, mekanikk, skadebilder/mykologi) – og til en forvaltning gjennom antikvarisk bygningspleie og vedlikehold. Inngrep i historiske bygningsmiljøer, enten det er enkeltbygninger eller større sammenhengende bygde miljøer – må bygge på grundig kjennskap til stedet, bygd opp gjennom en inngående studie av bygningen eller miljøet (se kapitel 14, emne 5). Stedets kulturelle verdier og kvaliteter må nødvendigvis vurderes – for brukere og andre som har et forhold til stedet, og for kulturminnet i seg selv.

Refleksjon
Når man tar tradisjon inn i et universitetsstudium gjør man det som en mulighet til å bli bevisst seg selv. Her handler det om at tradisjonen er et perspektiv og et ståsted med mulighet til en forståelse av sammenhenger. Et studium i tradisjonshåndverk handler også om å bli bevisst seg selv og sin holdning i prosessen.

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i
Tradisjonelt bygghåndverk
Studieprogramkode: FTTRADBYGG
Studiepoeng: 180
Undervisningsform: Deltid

Søknadsfrist: 15. april 2022.
For søkere med realkompetanse er søknadsfristen 1. mars.

Sted: Trondheim, Gløshaugen

Institutt for arkitektur og teknologi