Tradisjonelt bygghåndverk

Bachelorprogram 4-årig

Tradisjonelt bygghåndverk

– Læringsutbytte

Tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern

studyprogramme-info-portlet

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått bachelorgrad i tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

KUNNSKAP

 • kandidaten har kunnskap om bygningsvern generelt, med fordypning i tradisjonshåndverk
 • kandidaten har innsikt i miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av bruk av materialer, metoder og løsninger innenfor fagfeltet
 • kandidaten har kunnskaper om materialer, konstruksjoner, dokumentasjon og konservering og hvordan disse anvendes i sitt håndverksfag og innenfor bygningsvernet
 • kandidaten har kunnskap om kulturminnefeltets og håndverkets historie, egenart og plass i samfunnet, og konsekvensene ved anvendelsen av restaureringfagets og tradisjonshåndverkets teknologi
 • kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor sitt håndverksfag, og relevante metoder og arbeidsmåter innenfor dette

FERDIGHETER

 • kandidaten kan anvende kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger innenfor faget og begrunne sine valg
 • kandidaten kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • kandidaten kan beherske relevante faglige verktøy, material, teknikker og uttrykksformer
 • kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis

GENERELL KOMPETANSE

 • kandidaten kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kandidaten kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom håndverksmessig praksis
 • kandidaten kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor sitt eget og beslektede fagområder, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • kandidaten kan reflektere over sin egen faglige utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjonen