Fleksibel PPU (FPPU) – allmennfag

LÆRERUTDANNING, 2-ÅRIG PÅBYGGING, TRONDHEIM

Fleksibel PPU (FPPU) – allmennfag

– Søk opptak

Fleksibel PPU (FPPU) – allmennfag

Hvem kan søke?

Du som søker opptak til FPPU allmennfag har fra før fullført fagstudier ved høyere utdanning, eller du er i ferd med å fullføre fagstudier den våren du søker.

Opptakskrav

For å få opptak til PPU må du ha 

 • en mastergrad og minimum 60 relevante studiepoeng i minst ett skolefag som utdanningen tilbyr fagdidaktikk i, eller
 • en bachelorgrad i utøvende eller skapende kunstfag i finansieringskategori A og B med minimum 180 studiepoeng i kunstfaget, eller
 • en bachelorgrad med inntil tre fag som gir kompetanse til å undervise i praktiske og/eller estetiske fag i grunnskolen, hvorav minimum 60 studiepoeng er relevant for et skolefag som utdanningen tilbyr fagdidaktikk i. Krav til oppbygging av bachelorgraden: ett av fagene kan erstattes av drama/teaterfag. Det må inngå fordypning på minst 120 studiepoeng i ett fag. Øvrige fag må ha et omfang på minst 30 studiepoeng. Det stilles krav om gjennomsnittskarakter C eller bedre fra bachelorgraden. Unntaket for praktiske- og/eller estetiske fag gjelder fram til og med våren 2025.

Mastergraden må oppfylle krav fastsatt i forskrift 1. desember 2005 om krav til mastergrad.


Opptak med bachelor i praktiske- og/eller estetiske fag

Opptak med bachelor i praktiske- og/eller estetiske fag


Opptak med bachelor i praktiske- og/eller estetiske fag

 • Praktiske og/eller estetiske fag i grunnskolen er:
  • kroppsøving
  • mat og helse
  • kunst- og håndverk
  • musikk
  • design og redesign
  • fysisk aktivitet og helse
  • medier og informasjon
  • natur, miljø og friluftsliv
  • sal og scene

Eksempler på utdanninger som gir opptak finner du nedenfor i fanen «Kroppsøving og idrett». I tillegg må du fylle kravet til 60 relevante studiepoeng i et fag vi tilbyr fagdidaktikk i. På fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning tilbyr vi kun fagdidaktikk i kroppsøving og idrett, dans og drama/teater av de praktisk- og/eller estetiske fagene.

Opptakskrav til de ulike fagdidaktiske fagene på FPPU

Opptakskrav til de ulike fagdidaktiske fagene på FPPU

Samfunnskunnskap

Faglig krav for opptak er

 • fullført årsstudium (60 studiepoeng) i sosiologi eller statsvitenskap, eller
 • årsstudium i samfunnskunnskap, eller
 • NTNUs årsstudium kunnskap, teknologi og samfunn, eller
 • NTNUs årsstudium likestilling og mangfold
 • fullført bachelor i europastudier ved NTNU

Studier som ikke uten videre er godkjent:

 • 60 studiepoeng sosialantropologi gir ikke grunnlag for opptak. Sosialantropologi kan inngå med opptil 30 studiepoeng i kombinasjon med minst 30 studiepoeng grunnemner i sosiologi eller statsvitenskap som inneholder samfunnsvitenskapelig metode.
 • Afrikastudier er ikke godkjent alene, men kan godkjennes i kombinasjon med andre relevante fag etter en helhetlig vurdering.

Studier som ikke er godkjent for opptak:

 • Økonomi og administrasjon
 • Samfunnsøkonomi
 • Pedagogikk
 • Geografi kan ikke inngå i opptaksgrunnlaget for samfunnskunnskap. Geografi er et eget emne med egne opptakskrav.

Emner og fagbakgrunn som ikke omfattes av det ovennevnte, vurderes ut i fra gjeldende praksis og relevans for læreplan i skolen.

Religion og etikk

Faglig krav for opptak er minst 60 studiepoeng religionsemner, for eksempel årsstudium i religionsvitenskap. Av de 60 studiepoengene må minimum 30 studiepoeng være innenfor kristendom, islam, jødedom, buddhisme og hinduisme eller fra religionshistoriske innføringsemner/religionshistorisk metode. De resterende 30 studiepoengene kan være andre religionsemner eller emner innenfor idéhistorie, filosofi eller livssynskunnskap.

Historie

Faglig krav for opptak er årsstudium eller annen emnesamling på 60 studiepoeng i historie. Årsstudiet/emnesamlingen må dekke fagområdene eldre historie, nyere historie og moderne historie.

Geografi

Faglig krav for opptak er årsstudium eller annen emnesamling på 60 studiepoeng i geografi. 30 av studiepoengene må være innen samfunnsgeografi. Vi anbefaler at de resterende 30 studiepoengene er innen naturgeografi.

Drama

Faglig krav for opptak er årsstudium og/eller bachelorgrad i drama og teater fra NTNU.

Også andre drama- og teaterutdanninger kan dekke faglig krav. Ta kontakt på studier@ilu.ntnu.no for oppdatert informasjon og veiledning.

Dersom du har en bachelorgrad i skapende- eller utøvende kunstfag med minimum 180 studiepoeng i kunstfaget kan du søke opptak uten mastergrad. Det gjelder dersom du fyller de generelle kravene for opptak med bachelor i praktiske- og/eller estetiske fag. Eksempler på dette er:

 • Bachelor i anvendt drama og teater
 • Bachelor i drama og teater
 • Bachelor i scenekunst
 • Bachelor i regi

Dans

Faglig krav for opptak er årsstudium og/eller bachelorgrad i dans.

Dersom du har en bachelorgrad i skapende- eller utøvende kunstfag med minimum 180 studiepoeng i kunstfaget kan du søke opptak uten mastergrad. Det gjelder dersom du fyller de generelle kravene for opptak med bachelor i praktiske- og/eller estetiske fag.

Norsk

For opptak til norsk anbefaler vi at du tar årsstudium i nordisk, som inneholder språk, språkhistorie og litteratur. Allmenn litteraturvitenskap eller årsstudium i norsk som andrespråk godkjennes ikke som opptaksgrunnlag.

Engelsk og fremmedspråk

Grunnlaget for opptak til FPPU med fagdidaktikk i engelsk eller fremmedspråk må inneholde kunnskap om språkets oppbygging, landets kultur, samfunn og litteratur. I tillegg er det en stor fordel å ha praktisert språket. 

Godkjente opptaksgrunnlag er for eksempel

 • årsstudium i engelsk
 • årsstudium i fransk
 • årsstudium i spansk
 • årsstudium i tysk

Det å ha et av språkfagene som morsmål, gir ikke grunnlag for opptak. Alle som søker opptak må dokumentere minst 60 studiepoeng i det faget de søker opptak til.

Undervisningen i fremmedspråkene tysk, fransk og spansk er organisert under fellesemnet "fagdidaktikk i fremmedspråk".

Matematikk

Faglig krav for opptak er årsstudium (60 studiepoeng) i matematikk, hvorav maksimalt 20 studiepoeng kan være statistikk.

Studenter med matematikk fra økonomiutdanning og ingeniørutdanning fra høgskole må få vurdert matematikkemnene i hvert enkelt tilfelle.

Søkere som har fullført begge NTNUs brukerkurs i matematikk (brukerkurs 1 og brukerkurs 2), får disse to emnene godkjent som totalt 7,5 studiepoeng av sitt totale opptaksgrunnlag i matematikk. Brukerkurset MA0301 Elementær diskret matematikk godkjennes ikke. Vi anbefaler istedenfor TMA4140 Diskret matematikk. 

Matematikk for sivilingeniører

Normalt kreves det 60 studiepoeng i matematiske fag for opptak til matematikk på FPPU. Søkere med fullført mastergrad i teknologi/siv.ing. fra NTNU må dokumentere 52,5 sp i matematiske fag. De øvrige 7,5 sp godkjennes som anvendt matematikk som inngår i teknologiutdanningen.

For å få dekket opptakskravet om 52,5 sp i matematiske fag, anbefaler vi at du supplerer teknologiutdanningen med emnene Tallteori (7,5 sp) og Geometri (7,5 sp). Disse emnene er særlig relevante for undervisningsfaget i skolen.

Dersom du mener at teknologiutdanningen din fyller kravene til bredde og dybde i matematiske fag uten at du supplerer med 15 sp i matematikk, er det mulig å be om en individuell vurdering av opptaksgrunnlaget i matematikk. Du må i så fall selv vise konkret til hvilke emner og hvilket emneinnhold du mener dekker kravet. Dette må du gjøre når du søker opptak.

Biologi

Faglig krav for opptak i biologi er en utdanning (minimum 60 studiepoeng) som dekker følgende fagområder:

 • celle- og molekylærbiologi
 • faunistikk og floristikk
 • evolusjonsbiologi
 • fysiologi

Spesielt viktig er det at du har kjennskap til systematikken i faget (faunistikk og floristikk). Dette vurderes som svært vanskelig å tilegne seg på egen hånd.

Hvis utdanningen ikke dekker samtlige områder, gjøres en vurdering i hvert enkelt tilfelle. Da vurderes helheten av utdanningen.

Fysikk

For å få opptak til fysikk, er det viktig å dekke en rekke fagområder:

 • mekanikk
 • elektromagnetisme
 • termisk fysikk
 • moderne fysikk

Samtlige fagområder må finnes i opptaksgrunnlaget.

Kjemi

Faglig krav for opptak i kjemi er en utdanning (minimum 60 studiepoeng) som dekker følgende fagområder:

 • generell kjemi
 • uorganisk kjemi
 • organisk kjemi

Disse fagområdene må utgjøre hovedtyngden av opptaksgrunnlaget.

Faglig krav for opptakt er årsstudium innen idrett eller kroppsøving.

Studier som ikke er godkjent for opptak:

 • Årsstudium i friluftsliv gir ikke opptaksgrunnlag alene, det må kombineres med emner innen idrett.
 • Folkehelsestudier gir ikke opptaksgrunnlag alene, det må kombineres med emner innen idrett.
 • Bachelorgrad innen fysioterapi, ergoterapi o.l.
 • Ernæringsfysiologi

Godkjente studier fra NTNU

Følgende studier ved NTNU dekker det faglige kravet:

 • Fordypning i samfunns- og idrettsvitenskap (105 studiepoeng)
 • Fordypning i bevegelsesvitenskap (105 studiepoeng)
 • Årsstudium i kroppsøving og idrett

Andre kombinasjoner av emner på til sammen 60 studiepoeng vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Dersom du fyller kravene for opptak med bachelor i praktiske- og/eller estetiske fag, kan du søke opptak uten mastergrad. Eksempler på dette er:

 • Bachelor i idrett
 • Bachelor i idrettsvitenskap
 • Bachelor i samfunns- og idrettsvitenskap dersom breddeåret er relevant for praktiske- og/eller estetiske fag. Her godkjennes for eksempel emner i bevegelsesvitenskap.

Utøvende musikk

Utøvende musikk tilbys i samarbeid med Institutt for musikk. Studietilbudet er primært åpent for søkere som studerer utøvende musikk ved NTNU. Studenter ved studieretning jazz kan få opptak til FPPU etter 3. studieår og studenter på studieretning klassisk kan få opptak til FPPU etter 2. studieår. Dersom det er ledige plasser etter at søkere fra utøvende musikk ved NTNU er tatt opp til studiet, blir ledige plasser tilgjengelig for søkere som har fullført bachelorutdanning i utøvende musikk ved andre universiteter eller høgskoler.

Dersom du har en bachelorgrad i skapende- eller utøvende kunstfag med minimum 180 studiepoeng i kunstfaget kan du søke opptak uten mastergrad.

Har du utenlandsk utdanning?

Har du utenlandsk utdanning?

Da må du dokumentere at du fyller de generelle kravene for opptak til høyere utdanning i Norge. Oversikt over kravene finner du her.


Trenger du mer utdanning for å fylle opptakskravet?

Trenger du mer utdanning for å få fylle opptakskravet?

For å dekke opptakskravet til PPU kan det noen ganger være nødvendig for studenter både ved NTNU og utenfor NTNU å ta nye enkeltemner. Dersom du trenger å supplere utdanningen din med nye emner, kan du finne nyttig informasjon om muligheter ved NTNU her:

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål fra spørsmål om opptak, dokumentasjon, rangering og venteliste.

Ofte stilte spørsmål


Ikke rør!!!Krysspublisert! Krav om politiattest

Krav om politiattest

Dette studieprogrammet har krav om politiattest

Du kan søke elektronisk på politiets nettsider så snart du har fått opptak. Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder når vi mottar den.

Krysspublisert IKKE RØR! Tuberkulose- undersøking

Krav om medisinsk testing

Studenter ved helse- og sosialfagutdanninger og lærerutdanninger plikter å gjennomgå tuberkuloseundersøking dersom du de tre siste årene har oppholdt deg minst 3 måneder i land utenfor Vest-Europa, USA, Canada, Australia, New Zealand eller Japan, og skal være i Norge lengre enn tre måneder. Krav til testing gjelder også ved andre utdanninger dersom du har praksis/klinisk undervisning innen helse/sosialsektor eller pedagogisk sektor. Denne leveres ved studiestart.

Praksisplass - Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning

Praksisplass

Studenter på fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning skal selv skaffe seg praksisplass i skolen. Dersom du ikke finner en praksisplass selv, kan Institutt for lærerutdanning hjelpe deg.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studieprogramkode: FPPU-A
 • Studieprogram: Fleksibel PPU for allmennfag
 • Varighet: Deltid
 • Studiepoeng: 60
 • Ansvarlig: Institutt for lærerutdanning
 • Studiested: Kalvskinnet, TrondheimMoholt, Trondheim

Krysspublisert. Ikke rør! Søknadsfrist søknad gjennom søknadsweb (deling)

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak