Skriv oppgaven din i samarbeid med en regional aktør

Trondheimsregionen dekker utgifter for inntil 4000 kroner for studentoppgaver i en av Trondheims nabokommuner

Du kan søke reisestøtte gjennom NTNU Bridge for å skrive oppgave (prosjektoppgave, bachelor- eller masteroppgave) i samarbeid med en regional aktør. Det kan være en bedrift, en organisasjon eller en aktør innen offentlig forvaltning som kommune, fylkeskommune eller stat. Du kan søke om inntil 4000 kroner. Det omfatter dokumenterte kostnader til reise, overnatting, leie av laboratorium etc. Støtten blir gitt av Trondheimsregionen. Formålet er å styrke samarbeidet mellom NTNU i Trondheim og næringslivet/offentlige institusjoner i regionen. Reisestøtten utbetales fortløpende til potten er brukt opp, så her er det førstemann til mølla!

(Flere støtteordninger​)

 

Søkekriterier

 • Studenten må skrive prosjekt-, bachelor- eller masteroppgave ved NTNU
 • Studenten må skrive oppgave i samarbeid med en aktør innenfor Trondheimsregionen (utenfor Trondheim kommune) Det vil si: Skaun, Orkdal, Melhus, Klæbu, Stjørdal, Leksvik, Rissa, Midtre Gauldal og Malvik
   

Det gis støtte til:

 • Reisekostnader (transport, kost og losji) direkte relatert til prosjektet
 • Andre driftskostnader direkte relatert til prosjektet (kostnader til lab, undersøkelser, osv.)

Støtten utbetales etterskuddsvis, etter at oppgaven er gjennomført og rapport har blitt sendt inn. Alle utgifter må dokumenteres med originalkvitteringer eller tilsvarende.
 

Hvordan søke?

 1. Finn en aktør i regionen som ønsker et samarbeid
 2. Avklar med faglærer at oppgaven oppfyller læringsmålene
 3. Fyll ut søknadsskjema: Søknad om reisestøtte
 4. Send inn søknaden til NTNU Bridge – se kontakt
 5. Etter oppgaven er gjennomført leveres rapport – se under
   

Rapporten skal inneholde:

 • Lenke til den ferdige oppgaven, alternativt kopi av oppgavens tittelside og sammendrag
 • Sluttregnskap, inkludert originalkvitteringer

Rapporten sendes inn til NTNU Bridge. Ved godkjent rapport får du tilsendt et utbetalingsskjema som må fylles ut og sendes inn for å få overført midlene.

 

Kontakt

Søknad, rapport og eventuelle spørsmål sendes fortrinnsvis som epost til: kontakt@bridge.ntnu.no
 

Papirformat leveres til:

NTNU Bridge v/ Simon Lie
Avdeling for studenttjenester
Kolbjørn Hejes vei 4
7491 Trondheim

 

Flere støtteordninger

Støtte til oppgavesamarbeid med bedrifter i Trøndelag utenfor Trondheimsregionen

Trøndelag Fylkeskommune dekker inntil 6000 kroner i oppgaveutgifter gjennom Distriktsforsk. Det er innovasjonsselskapene i Trøndelag som innvilger og utbetaler støtte.
Mer informasjon om Distriktsforsk

 

Støtte til praksisopphold i utlandet (Europa)

Erasmusstipendet (Erasmus Placement stipend) gir støtte til masteroppgave eller praksisopphold i en bedrift, institusjon, ambassade eller annen organisasjon i et europeisk land som deltar i Erasmusprogrammet. Stipendet gir inntil 500 Euro i måneden i opptil 12 måneder.

Mer informasjon om Erasmus praksismobilitet

 

Finansiering av utenlandsstudier

Det finnes mange muligheter for å få dekket kostnader ved utenlandsstudier. NTNU administrerer flere stipend selv. I tillegg kan du få støtte fra Lånekassen og en rekke stipend og legater.

Mer informasjon om finansiering av utenlandsstudier

 

Øvrige stipend for studenter på NTNU

Her finner du en oversikt over fond og legater øremerket studenter på NTNU. Lyses ut 1. februar, frist 1. mars.

Sjekkliste for utlysninger

Er du usikker på hvilken type oppdrag som passer din utlysning? Svar på noen enkle spørsmål her, og vi finner oppdrag(ene) som passer best.

Er utlysningen et ulønnet oppdrag?
Kan oppdraget inngå som en del av utdanningen?
Resulterer oppdraget i et faglig sluttprodukt?
Kan oppdraget gjøres som del av studiesemesteret?
Kan oppdraget gjøres ved siden av studiene?
Er oppdraget spesielt tilrettelagt for nyutdannede?

Ditt resultat

Masteroppgave

Masteroppgaven er en oppgave på høyere akademisk nivå med fordypning i et emne relevant for graden, og markerer avslutningen av et femårig studieløp. En masteroppgave varer normalt 6-12 måneder og leveres før sommeren. Oppgaven er oftest individuell. I tillegg til faglig fordyping lærer studenten metode, tekst- og skriveforståelse. En masteroppgave gir en grundig faglig vurdering av en problemstilling, og innebærer ofte innhenting og analyse av nye data.

Bacheloroppgave

Bacheloroppgaven er en oppgave på lavere akademisk nivå med fordypning i et emne relevant for graden. En bacheloroppgave varer vanligvis opptil 6 måneder og leveres som del av en treårig bachelorutdanning. Oppgaven kan løses individuelt eller av en gruppe. Mange har andre fag samtidig som de skriver bacheloroppgaven. I tillegg til faglig fordyping lærer studenten metode, tekst- og skriveforståelse. Bacheloroppgaven har ikke så mye faglig tyngde som en masteroppgave, og er ofte mer praktisk rettet.

Prosjektoppgave

Prosjektoppgaven er ofte en kortere forstudie for en bachelor- eller masteroppgave, eller gruppearbeid tilknyttet et praksisprosjekt. Prosjektoppgaven går vanligvis over en kortere periode. Mange studenter skriver prosjektoppgave og masteroppgave om samme tema. Noen kobler også prosjektoppgaven til en sommerjobb. Prosjektoppgaven kan brukes for å løse konkrete oppgaver eller gjøre en forstudie for et større prosjekt.

Praksis

Praksis kan være både lønnet og ulønnet. Mange studieløp krever at studenten gjennomfører 6-12 uker praksis i tillegg til studiene. Andre har praksis eller feltarbeid som del av fag. Innholdet i en praksisperiode kan derfor variere fra ren yrkestrening til arbeid med et faglig sluttprodukt. Praksis kan gjennomføres som enkeltprosjekt, eller gjennom fast praksisavtale med et institutt.

Sommerjobb

Sommerjobb er gjerne fulltidsarbeid som utføres i studentenes sommerferie (juni-august). Mange studenter tar obligatorisk praksis gjennom sommerjobb. Sommerjobb er lønnet arbeid.

Deltidsjobb

Lønnet arbeid som lar seg kombinere med studier, for eksempel helg- og kveldsarbeid. Trenger ikke å være faglig relevant.

Heltidsjobb

Lønnet arbeid som ikke lar seg kombinere med studier. Relevant for studenter som har fullført utdanningen.

Internship / Trainee

Fulltidsstilling som er spesielt tilpasset nylig uteksaminerte studenter. Som regel et tidsavgrenset program som inkluderer arbeidstrening og opplæring.

Annet

Oppdrag som ikke passer inn i de øvrige kategoriene. Ulønnede verv og frivillig arbeid hører inn her.

×