Skriv oppgaven din i samarbeid med en regional aktør

Trondheimsregionen dekker utgifter for inntil 4000 kroner for studentoppgaver i en av Trondheims nabokommuner

Du kan søke reisestøtte gjennom NTNU Bridge for å skrive oppgave (prosjektoppgave, bachelor- eller masteroppgave) i samarbeid med en regional aktør. Det kan være en bedrift, en organisasjon eller en aktør innen offentlig forvaltning som kommune, fylkeskommune eller stat. Du kan søke om inntil 4000 kroner. Det omfatter dokumenterte kostnader til reise, overnatting, leie av laboratorium etc. Støtten blir gitt av Trondheimsregionen. Formålet er å styrke samarbeidet mellom NTNU i Trondheim og næringslivet/offentlige institusjoner i regionen. Reisestøtten utbetales fortløpende til potten er brukt opp, så her er det førstemann til mølla!

(Flere støtteordninger​)

 

Søkekriterier

 • Studenten må skrive prosjekt-, bachelor- eller masteroppgave ved NTNU
 • Studenten må skrive oppgave i samarbeid med en aktør innenfor Trondheimsregionen (utenfor Trondheim kommune) Det vil si: Skaun, Orkdal, Melhus, Klæbu, Stjørdal, Indre Fosen, Midtre Gauldal og Malvik
   

Det gis støtte til

 • Reisekostnader (transport, kost og losji) direkte relatert til prosjektet
 • Andre driftskostnader direkte relatert til prosjektet (kostnader til lab, undersøkelser, osv.)

Støtten utbetales etterskuddsvis, etter at oppgaven er gjennomført og rapport har blitt sendt inn. Alle utgifter må dokumenteres med originalkvitteringer eller tilsvarende.
 

Hvordan søke

 1. Finn en aktør i regionen som ønsker et samarbeid
 2. Avklar med faglærer at oppgaven oppfyller læringsmålene
 3. Fyll ut søknadsskjema: Søknad om reisestøtte
 4. Send inn søknaden til NTNU Bridge – se kontakt lenger ned
 5. Etter oppgaven er gjennomført leveres rapport – se under
   

Rapporten skal inneholde

 • Lenke til den ferdige oppgaven, alternativt kopi av oppgavens tittelside og sammendrag
 • Sluttregnskap, inkludert originalkvitteringer
  • Bruk av privat bil godtgjøres etter statens satser. Her må det leveres kjøreliste signert av arbeidsgiver.

Rapporten sendes inn til NTNU Bridge. Ved godkjent rapport får du tilsendt et utbetalingsskjema som må fylles ut og sendes inn for å få overført midlene.

 

Kontakt

Søknad, rapport og eventuelle spørsmål sendes fortrinnsvis som epost til: kontakt@bridge.ntnu.no
 

Papirformat leveres til:

NTNU Bridge v/ Simon Lie
Avdeling for studenttjenester
Kolbjørn Hejes vei 4
7491 Trondheim

 

Flere støtteordninger

Fylkesvise støtteordninger

 • Trøndelag (utenfor Trondheimsregionen)
  Trøndelag Fylkeskommune dekker inntil 6000 kroner i oppgaveutgifter gjennom Distriktsforsk. Det er innovasjonsselskapene i Trøndelag som innvilger og utbetaler støtte.
 • Rogaland
  Støtte til student(er) som deltar i innovasjonsprosjekt eller skriver bachelor-/masteroppgaver for bedrift i Rogaland. Bedriften søker midler, som kan betales ut til student.
 • Agder
  Mobilitetsmidler kan brukes til studenter som skriver bachelor-/masteroppgaver i bedrift eller hospiterer en periode i en bedrift.
 • Øvrige fylker
  På nettsidene til Forskningsrådet finner du en oversikt over hvilke fylker som tilbyr midler til studentmobilitet i bedrift.

 

Stipend for oppgaver knyttet til kommunal teknikk

Norsk kommunalteknisk forening dekker utgifter inntil 20 000 kroner for utdannelse med relevans innen de kommunaltekniske fagområdene (bygg, eiendom, byggesak, plan, veg, trafikk, vann). Det er krav at resultatet tilfører noe som er av interesse for medlemmene i foreningen, og kan presenteres eller publiseres i foreningens tidsskrift. Løpende søknadsfrist.

Her finner du kriterier og søknadsskjema

 

Finansiering av utvekslingstudier og praksisopphold i utlandet

Som student kan du få ekstra finansiering utover basisstøtten til reisestøtte, skolepenger og språkkurs. NTNU administrerer også flere stipendordninger som kommer i tillegg til finansiering fra Lånekassen.

Her finner du en samlet oversikt over finansieringsmuligheter for utvekslingsforhold

 

Øvrige stipend for studenter på NTNU

Her finner du en oversikt over fond og legater øremerket studenter på NTNU. Lyses ut 1. februar, frist 1. mars.

Sjekkliste for utlysninger

Er du usikker på hvilken type oppdrag som passer din utlysning? Svar på noen enkle spørsmål her, og vi finner oppdrag(ene) som passer best.

Er utlysningen et ulønnet oppdrag?
Kan oppdraget inngå som en del av utdanningen?
Resulterer oppdraget i et faglig sluttprodukt?
Kan oppdraget gjøres som del av studiesemesteret?
Kan oppdraget gjøres ved siden av studiene?
Er oppdraget spesielt tilrettelagt for nyutdannede?

Ditt resultat

Masteroppgave

Masteroppgaven er en oppgave på høyere akademisk nivå med fordypning i et emne relevant for graden, og markerer avslutningen av et femårig studieløp. En masteroppgave varer normalt 6-12 måneder og leveres før sommeren. Oppgaven er oftest individuell. I tillegg til faglig fordyping lærer studenten metode, tekst- og skriveforståelse. En masteroppgave gir en grundig faglig vurdering av en problemstilling, og innebærer ofte innhenting og analyse av nye data.

Bacheloroppgave

Bacheloroppgaven er en oppgave på lavere akademisk nivå med fordypning i et emne relevant for graden. En bacheloroppgave varer vanligvis opptil 6 måneder og leveres som del av en treårig bachelorutdanning. Oppgaven kan løses individuelt eller av en gruppe. Mange har andre fag samtidig som de skriver bacheloroppgaven. I tillegg til faglig fordyping lærer studenten metode, tekst- og skriveforståelse. Bacheloroppgaven har ikke så mye faglig tyngde som en masteroppgave, og er ofte mer praktisk rettet.

Praksis / annet

Mindre studentoppgaver, feltarbeid, lønnet og ulønnet praksis gjennom studieløpet eller annet ulønnet arbeid slik som frivillige verv.

Sommerjobb

Sommerjobb er gjerne fulltidsarbeid som utføres i studentenes sommerferie (juni-august). Mange studenter tar obligatorisk praksis gjennom sommerjobb. Sommerjobb er lønnet arbeid.

Deltidsjobb

Lønnet arbeid som lar seg kombinere med studier, for eksempel helg- og kveldsarbeid. Trenger ikke å være faglig relevant.

Heltidsjobb

Lønnet arbeid som ikke lar seg kombinere med studier. Relevant for studenter som har fullført utdanningen.

Internship / Trainee

Fulltidsstilling som er spesielt tilpasset nylig uteksaminerte studenter. Som regel et tidsavgrenset program som inkluderer arbeidstrening og opplæring.

×