TenkeTanken ved AFE Trondheim

TenkeTanken ved AFE Trondheim

TenkeTanken består av en tverrfaglig og tverrvitenskapelig gruppe forskere med klinisk og pedagogisk erfaring innenfor fagene medisin, mikrobiologi, psykologi, filosofi og litteraturvitenskap. Gruppens medlemmer deler et felles anliggende; ønsket om å bidra til teoriutvikling i medisinen for å bedre forstå kompleks og/eller funksjonell sykdom. 

Tenketanken møtes 3–4 ganger i året og bidrar til  vitenskapelige publikasjoner, kronikker og seminarer.

 

TenkeTankens idebank - Hva har vi "tenkt"? 

 • Mennesket påvirkes på alle eksistensielle nivåer – fra det metafysiske til det genetiske – av sine erfaringer.
 • Medisinsk kunnskapsbygging som ikke favner den menneskelige erfarings- og meningsdimensjonen yter ikke menneskenaturen rettferd. 
 • Et menneskes sykdommer må tolkes i sammenheng med dette menneskets erfaringer for at medisinsk behandling kan bli optimal.
 • Å fortolke menneskelig lidelse i en forståelsesramme som favner erfaringens virkning på kroppens fysiologi er legens mest sentrale utfordring og oppgave. 

 

Det som tenkes i TenkeTanken er høyst relevant for allmennmedisinen, men også for hele medisinfaget og alle fag for hvilke medisinsk kunnskap er premisset.

Ressurspublisering

TenkeTankens idébank – hva har vi ”tenkt”?

Mens de første fire møtene i TenkeTanken fant sted i Oslo og omfattet bare gruppens medlemmer, fant det femte møte sted i Trondheim i en kopling av et åpent seminar ved Institutt for...

TenkeTankens tekstbank - hva har vi skrevet?TenkeTankens tekstbank - hva har vi skrevet?
Helbredende nytenkning. Aftenposten Morgenutgave 9. mars 2008.
Hva er original vitenskap? Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 1009.
...

Medlemmene

Medlemmene

Anna Luise Kirkengen
 • Anna Luise Kirkengen (leder av TenkeTanken), professor i allmennmedisin, NTNU og Universitet i Tromsø
 • Thor-Johan EkelandTor-Johan Ekeland, professor i sosialpsykologi, Høgskulen i Volda.                                      
 • Linn GetzLinn Getz, professor i medisinske atferdsfag, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • Elling UlvestadElling Ulvestad, avdelingsoverlege, Haukeland universitetssykehus og professor i immunologi ved Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Gades Institutt
 • Arne Johan VetlesenArne Johan Vetlesen, professor i filosofi, Universitetet i Oslo                       
 • Edvin ScheiEdvin Schei, professor i allmennmedisin, Universitet i Bergen (2008-2017)
 • Irene HetlevikIrene Hetlevik, professor i allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU og leder av Allmennmedisinsk forskningsenhet i Trondheim
 • Jan Inge SørbøJan Inge Sørbø, professor i litteraturvitenskap ved Institutt for sosialfag, Høgskulen i Volda
 • Thor Erik EriksenThor Erik Eriksen, spesialrådgiver, ph.d., arbeids- og miljømedisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge