Palliasjon i primærhelsetjenesten

Nasjonalt forskningsnettverk for

Palliasjon i primærhelsetjenesten

Nasjonalt forskningsnettverk for palliasjon i primærhelsetjenesten skal jobbe for bedre forskning innen palliasjon og smertelindrende behandling i Norge og hjelpe forskere innen feltet. Ved å støtte hverandres forskningsprosjekter og bygge videre på hverandres forskning, ønsker vi å få til synergieffekter som kommer fagområdet, og dermed pasientene, til gode.

Vi ønsker å bidra til å bygge videre opp palliasjon som  fagområde innen primærhelsetjenesten. For primærhelsetjenesten er det viktig at dette arbeidet tar utgangspunkt i primærhelsetjenestens premisser, og ikke bare i selve palliasjonsfaget, som historisk sett er nært knyttet opp mot spesialisthelsetjenesten. Allmennleger, sykepleiere, fysioterapeuter og annet helsepersonell i primærhelsetjenesten møter mange slags pasienter og brukere, der palliasjon er ett av mange fagområder.

Nasjonalt forskningsnettverk for palliasjon i primærhelsetjenesten ble opprettet i 2018 med midler fra Allmennmedisinsk forskningsfond.

Nettverket har sin forankring ved Allmennmedisinsk forskningsenhet, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU, men har medlemmer fra ulike deler av landet og med ulik fagkompetanse. Personer som kan ha interesse av å delta i nettverket kan ta kontakt med leder av nettverket. 

Nyheter

Nyheter