Om Institutt for lærerutdanning

Institutt for lærerutdanning (ILU) er Norges største fagmiljø innen lærerutdanning og utdanningsforskning for det 13-årige skoleløpet. Vi har et fullverdig lærerutdanningstilbud for grunnskolen og videregående opplæring, en bred etter- og videreutdanningsportefølje for lærere og skoleledere og et eget tilbud i arkiv- og samlingsforvaltning. Flere av utdanningene gis i samarbeid med andre deler av NTNU. Instituttet har størst utdanningsaktivitet på NTNU, med om lag 4 000 studenter og om lag 350 ansatte.

ILU har ph.d.-utdanning i lærerprofesjon og skoleforskning og er vertsinstitusjon for Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL). Vi har omfattende forskningsaktivitet rettet mot skole og utdanning. Den utdanningsvitenskapelige, fagdidaktiske og kunstneriske forskningen gir økt kunnskap om sentrale oppgaver og tendenser i skolen, og en sterk forskningsbaserte utdanning.

Instituttet har utstrakt samarbeid med skoler, kommuner og andre sentrale aktører. Vi har ekstra tett samarbeid med de universitetsskolene i Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune. Det gjør utdanningen praksisnær og forskningen relevant. 

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen (Matematikksenteret) og Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning (Skrivesenteret) er en del av instituttet. Sentrenes mandat er å styrke kompetansen i barnehager, grunnskoler, videregående skoler og i lærerutdanning.

Skolelaboratoriet er NTNUs ressurs- og kompetansesenter for undervisning i realfag, og er en del av Institutt for lærerutdanning. 

Informasjon om fagseksjonene

Engelsk og fremmedspråk

Fagseksjonen har spesielt sterke fagmiljøer innenfor flerspråklighet i engelskklasserommet og digital kompetanseutvikling i lærerutdanning. Dette er forskningsområder hvor vi har eksternfinansierte prosjekter. Andre forskningsområder inkluderer litteratur, språk, kultur og undervisningsmetoder i klasserommet og de er beskrevet på de faglige ansattes nettsider.

Fagseksjon for engelsk og fremmedspråk tilbyr engelskemner i

 • grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn og 5.–10. trinn
 • lektorutdanning for trinn 8–13
 • master i engelsk fagdidaktikk
 • engelsk fagdidaktikk innenfor praktisk-pedagogisk utdanning (heltid og deltid)
 • videreutdanning for lærere

Vi har også undervisning i

 • fransk, tysk og spansk fagdidaktikk i lektorutdanning for trinn 8–13
 • fremmedspråk fagdidaktikk i praktisk-pedagogisk utdanning

Naturfagene

Fagseksjonen har bred kompetanse innen alle deler av det integrerte naturfaget i grunnopplæring og grunnskolelærerutdanningene og innen naturfagene i PPU og lektor 8-13. Vi er et av landets største fagmiljøer for fagdidaktikk og skolerettet kompetanse i naturfagene, både undervisningsmessig og forskningsmessig. Fagseksjonens forskning spenner vidt, med prosjekter innen naturfagdidaktikk, de enkelte naturfagenes didaktikk og naturvitenskapelige tema. Mer informasjon om fag- og forskningsområder er beskrevet på de faglige ansattes nettsider.

Fagseksjon for naturfagene tilbyr naturfaglige emner i

 • grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn og 5.–10. trinn
 • lektorutdanning for trinn 8–13
 • master i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon - studieretning naturfag
 • fagdidaktikk i naturfagene innenfor praktisk-pedagogisk utdanning (heltid og deltid)
 • videreutdanningskurs for lærere

Norsk

Norskseksjonen er blant de største norskdidaktiske fagmiljøene nasjonalt, og med en bred sammensetning har seksjonen sterke fagmiljøer innenfor tre store fagområder: Språk og språkdidaktikk, litteratur og litteraturdidaktikk, samt literacy (tekstkyndighet). Seksjonen har over tid utviklet et spesielt sterkt forskningsmiljø innenfor skriving og skrivevurdering. Mer informasjon om fag- og forskningsområder er beskrevet på de faglige ansattes nettsider.

Fagseksjon for norsk tilbyr norskemner i

 • grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn og 5.–10. trinn
 • lektorutdanning for trinn 8–13
 • master i norskdidaktikk
 • norsk fagdidaktikk innenfor praktisk-pedagogisk utdanning (heltid og deltid)
 • videreutdanningskurs for lærere (inkludert kurs knyttet til begynneropplæring og de grunnleggende ferdighetene lesing og skriving

Pedagogikk

Fagseksjonen representerer et mangfold tematisk og metodologisk i forskning og utviklingsarbeid. Områder som opptar seksjonen både i forskning og undervisning er

 • likeverd
 • demokrati
 • danning og læring
 • sosial ulikhet
 • mangfold
 • inkludering og psykososialt skolemiljø
 • barndom og ungdom
 • klasseledelse
 • institusjonskritikk

Seksjonen er særlig opptatt av utdanningens demokratiske og solidariske oppdrag, og anser det som en viktig oppgave å stille utfordrende og vanskelige spørsmål om utdanning og samfunn. Utvikling av egen undervisning og hvordan vi skaper en bærekraftig utdanning for fremtidige lærere er sentralt for seksjonen.

Fagseksjon for pedagogikk tilbyr pedagogikkemner i

 • grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn og 5.–10. trinn*
 • lektorutdanning for trinn 8–13
 • master i pedagogikk
 • praktisk-pedagogisk utdanning (heltid og deltid)

*I den nye grunnskolelærer-masteren tilbys to retninger innenfor pedagogikkområdet der ansatte ved pedagogikkseksjonen vil være sentrale:

 • Master i spesialpedagogikk
 • Master i profesjonsrettet pedagogikk – mangfold, inkludering og skoleutvikling

Ansatte i pedagogikkseksjonen er også involvert i videreutdanningsemner for lærere i både grunnskole og videregående skole på tema som veiledning og relasjonsbasert klasseledelse.

Skrivesenteret

Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking skal bidra til økt kvalitet i skriveopplæringen. Senteret skal være et nasjonalt ressurssenter i arbeidet med å styrke kompetansen i den grunnleggende ferdigheten skriving. Senteret skal gjennom sin virksomhet bidra til skrivestimulering og skriveglede i barnehagen og grunnopplæringen.

Kontakt


Icon og lenke til facebook-siden til NTNU Lærerutdanning NTNU Skole og lærer

Nasjonale sentre ved instituttet

Logo Matematikksenteret

Logo Skrivesenteret

NTNUs ressurs- og kompetansesenter for undervisning i realfag

Logo Skolelaboratoriet