Om Institutt for lærerutdanning

Om Institutt for lærerutdanning

Overskrift

Institutt for lærerutdanning (ILU) er Norges største fagmiljø innen lærerutdanning og utdanningsforskning for det 13-årige skoleløpet. Vi har et fullverdig lærerutdanningstilbud for grunnskolen og videregående opplæring, en bred etter- og videreutdanningsportefølje for lærere og skoleledere og et eget tilbud i arkiv- og samlingsforvaltning. Flere av utdanningene gis i samarbeid med andre deler av NTNU. Instituttet har størst utdanningsaktivitet på NTNU, med om lag 4 000 studenter og om lag 350 ansatte.

ILU har ph.d.-program i utdanningsvitenskap – fagretning lærerprofesjons- og skoleforskning, er vertsinstitusjon for Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL) og deltar i det nordiske forskerskolenettverk for lærerutdannningsforskning NorTED. Vi har omfattende forskningsaktivitet rettet mot skole og utdanning. Den utdanningsvitenskapelige, fagdidaktiske og kunstneriske forskningen gir økt kunnskap om sentrale oppgaver og tendenser i skolen, og muliggjør en sterk forskningsbasert utdanning.

Instituttet har utstrakt samarbeid med skoler, kommuner og andre sentrale aktører. Vi har ekstra tett samarbeid med universitetsskolene i Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune. Det gjør utdanningen praksisnær og forskningen relevant. 

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen (Matematikksenteret) og Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning (Skrivesenteret) er en del av instituttet. Sentrenes mandat er å styrke kompetansen i barnehager, grunnskoler, videregående skoler og i lærerutdanning.

Skolelaboratoriet er NTNUs ressurs- og kompetansesenter for undervisning i realfag, og har fagmiljøer både ved Institutt for lærerutdanning og Institutt for fysikk.

Strategi: Kunnskap for en bedre skole og utdanning

Informasjon om fagseksjonene

Informasjon om fagseksjonene

Fagseksjonen har spesielt sterke fagmiljøer innenfor flerspråklighet i engelskklasserommet og digital kompetanseutvikling i lærerutdanning. Dette er forskningsområder hvor vi har eksternfinansierte prosjekter. Andre forskningsområder inkluderer litteratur, språk, kultur og undervisningsmetoder i klasserommet og de er beskrevet på de faglige ansattes nettsider.

Fagseksjon for engelsk og fremmedspråk tilbyr engelskemner i

 • grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn og 5.–10. trinn
 • lektorutdanning for trinn 8–13
 • master i engelsk fagdidaktikk
 • engelsk fagdidaktikk innenfor praktisk-pedagogisk utdanning (heltid og deltid)
 • videreutdanning for lærere

Vi har også undervisning i

 • fransk, tysk og spansk fagdidaktikk i lektorutdanning for trinn 8–13
 • fremmedspråk fagdidaktikk i praktisk-pedagogisk utdanning

Kunstfag, kroppsøving og idrett er en fagseksjon hvor det kroppslige, sanselige og estetiske står sentralt. En overordnet målsetting er å fremme profesjonsrettede og etisk bevisste relasjoner, dialoger og samarbeid på tvers av faglige og geografiske grenser. Fagseksjonen arbeider med både praksisledet og teoristyrt forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, samt kritiske perspektiver på fag og fagdidaktikk. Fagseksjonen har fokus på mangfold og inkludering i kroppsøving og kunstfagende, og i seksjonen.

Fagseksjonen har ansvar for undervisning i

 • grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn og 5.–10. trinn med master i kroppsøving, kunst & håndverk og musikk
 • fagdidaktikkundervisning i ulike kunstfag og kroppsøving i praktisk-pedagogisk utdanning
 • lektorutdanning  for trinn 8-13 i kroppsøving og idrett
 • master i kunstfagdidaktikk
 • emner i instituttets profesjonsrettede ph.d.-program
 • ulike videre- og etterutdanningstilbud

De ansatte i fagseksjonen representerer fagfeltene

 • kroppsøving og idrett
 • kunst og håndverk
 • billedkunst og kunsthåndverk
 • visuell kommunikasjon
 • film og mediefag
 • musikk
 • dansekunst
 • drama
 • teater og scenekunst

Utvalgte områder innenfor kroppsøving og idrett hvor seksjonen har spesielt god kompetanse er motorikk, friluftsliv og uteskole, vannkompetanse, digital teknologi i kroppsøving, HMS, tilrettelagt fysisk aktivitet og fagdidaktikk i kroppsøving.

Utvalgte områder for forskning i, om, med eller gjennom kunstfag og kunstnerisk utviklingsarbeid er

 • ulike musikksjangere, musikkteknologi, arrangering, kor, musikklærerutdanning, musikkpedagogikk
 • koreografi, dansepedagogikk, sosiale medier og dramapedagogikk, dramaturgi
 • kunst i offentlig rom, digital teknologi i kunst og håndverk, skulptur, tekstil
 • kulturskolen, kunstfagdidaktikk
 • kroppslig læring, estetiske læreprosesser, inkluderende læreprosesser

Ved fagseksjonen matematikk jobber vi med lærerutdanning i matematikk for trinn 1–13 og gjør forskning innen matematikkdidaktikk. Vårt mål er å utdanne faglig trygge, reflekterende og utforskende lærere.

Fagseksjonen for matematikk tilbyr didaktikkemner i

 • grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn og 5.-10.trinn
 • lektorutdanning 8–13
 • master i matematikkdidaktikk
 • matematikkdidaktikk innenfor praktisk-pedagogisk utdanning (heltid og deltid)
 • videreutdanningsemner for grunnskolelærere, blant annet sammen med Matematikksenteret masterutdanning for lærerspesialister trinn 1–13

Våre forskningsinteresser dekker et vidt område:

 • matematisk kognisjon og digitale læringsplattformer
 • profesjonsutvikling av lærere og overganger mellom skoleslag
 • lærerutdanning og lærerstudenters utvikling av matematikklærerkompetanse og matematikklæreridentitet

I vår forskning tar i bruk både kvalitative og kvantitative metoder.

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen skal bidra til økt kvalitet i matematikkopplæringen. Senteret skal bidra til økt motivasjon og interesse for matematikk i barnehagen og skolen. Senteret skal videre bidra til å styrke kompetansen i den grunnleggende ferdigheten regning.

Matematikksenteret har følgende oppdrag:

 • utvikle ressurser og modeller for kompetanseutvikling i barnehager og skoler
 • forskningsformidling
 • være tett på praksisfeltet og arbeide forsknings- og praksisbasert
 • bidra til at barnehager og skoler får økt kompetanse til å tolke og operasjonalisere rammeplanen og læreplanverket.
 • bidra til kompetanseutvikling i barnehager og skoler
 • støtte andre institusjoner og særlig lærerutdanningene i deres arbeid med kompetanseutvikling i skolene og barnehagene
 • være rådgiver for nasjonale utdanningsmyndigheter innenfor matematikk og den grunnleggende ferdigheten regning

Senterets målgrupper er lærerutdanningene, skole- og barnehageeiere, ledere og ansatte i barnehager, skoler og PP-tjenesten.

Fagseksjonen har bred kompetanse innen alle deler av det integrerte naturfaget i grunnopplæring og grunnskolelærerutdanningene og innen naturfagene i PPU og lektor 8-13. Vi er et av landets største fagmiljøer for fagdidaktikk og skolerettet kompetanse i naturfagene, både undervisningsmessig og forskningsmessig. Fagseksjonens forskning spenner vidt, med prosjekter innen naturfagdidaktikk, de enkelte naturfagenes didaktikk og naturvitenskapelige tema. Mer informasjon om fag- og forskningsområder er beskrevet på de faglige ansattes nettsider.

Fagseksjon for naturfagene tilbyr naturfaglige emner i

 • grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn og 5.–10. trinn
 • lektorutdanning for trinn 8–13
 • master i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon - studieretning naturfag
 • fagdidaktikk i naturfagene innenfor praktisk-pedagogisk utdanning (heltid og deltid)
 • videreutdanningskurs for lærere

Norskseksjonen er blant de største norskdidaktiske fagmiljøene nasjonalt, og med en bred sammensetning har seksjonen sterke fagmiljøer innenfor tre store fagområder: språk og språkdidaktikk, litteratur og litteraturdidaktikk og literacy (tekstkyndighet). Seksjonen har over tid utviklet et spesielt sterkt forskningsmiljø innenfor skriving og skrivevurdering. Mer informasjon om fag- og forskningsområder er beskrevet på de faglige ansattes nettsider.

Fagseksjon for norsk tilbyr norskemner i

 • grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn og 5.–10. trinn
 • lektorutdanning for trinn 8–13
 • master i norskdidaktikk
 • norsk fagdidaktikk innenfor praktisk-pedagogisk utdanning (heltid og deltid)
 • videreutdanningskurs for lærere (inkludert kurs knyttet til begynneropplæring og de grunnleggende ferdighetene lesing og skriving

Fagseksjonen representerer et mangfold tematisk og metodologisk i forskning og utviklingsarbeid. Områder som opptar seksjonen både i forskning og undervisning er

 • likeverd
 • demokrati
 • danning og læring
 • sosial ulikhet
 • mangfold
 • inkludering og psykososialt skolemiljø
 • barndom og ungdom
 • klasseledelse
 • institusjonskritikk

Seksjonen er særlig opptatt av utdanningens demokratiske og solidariske oppdrag, og anser det som en viktig oppgave å stille utfordrende og vanskelige spørsmål om utdanning og samfunn. Utvikling av egen undervisning og hvordan vi skaper en bærekraftig utdanning for fremtidige lærere er sentralt for seksjonen.

Fagseksjon for pedagogikk tilbyr pedagogikkemner i

 • grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn og 5.–10. trinn*
 • lektorutdanning for trinn 8–13
 • master i pedagogikk
 • praktisk-pedagogisk utdanning (heltid og deltid)

*I den nye grunnskolelærer-masteren tilbys to retninger innenfor pedagogikkområdet der ansatte ved pedagogikkseksjonen vil være sentrale:

 • Master i spesialpedagogikk
 • Master i profesjonsrettet pedagogikk – mangfold, inkludering og skoleutvikling

Ansatte i pedagogikkseksjonen er også involvert i videreutdanningsemner for lærere i både grunnskole og videregående skole på tema som veiledning og relasjonsbasert klasseledelse.

Vi er et av landets største fagmiljøer for skolerettet kompetanse og fagdidaktikk i samfunns- og religionsfagene, knyttet både til undervisning og forskning. Fagseksjonen har bred kompetanse innen alle deler av samfunnsfag og KRLE i grunnopplæring og grunnskolelærerutdanningene, samt i PPU, lektor 8-13 og master i samfunnsfagdidaktikk.

Fagseksjonens forskning spenner vidt, med prosjekter innen:

 • samfunnsfag- og religionsdidaktikk
 • de enkelte fagenes didaktikk
 • samfunnsvitenskapelige tema

Vi arbeider også med en målrettet styrking av arkivutdanningen i Norge, og samarbeider også der med fagfeller internasjonalt. Mer informasjon om fag- og forskningsområder beskrives på faglige ansattes nettsider.

Fagseksjon for samfunnsfagene tilbyr samfunnsfaglige emner i

 • grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn og 5.–10. trinn
 • lektorutdanning for trinn 8–13
 • master i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon - studieretning samfunnsfag
 • praktisk-pedagogisk utdanning (heltid og deltid)
 • bachelor i arkiv- og samlingsbaserte studier
 • etter- og videreutdanning i arkivstudier

Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking skal bidra til økt kvalitet i skriveopplæringen. Senteret skal være et nasjonalt ressurssenter i arbeidet med å styrke kompetansen i den grunnleggende ferdigheten skriving. Senteret skal gjennom sin virksomhet bidra til skrivestimulering og skriveglede i barnehagen og grunnopplæringen.

Fagseksjonen for yrkesfag, skoleutvikling og utdanningsledelse er en seksjon bestående av flere fagmiljø.

Faggruppe for yrkesfag har flere studier med retting mot yrkesfag:

 • yrkesfaglærerutdanningen
 • master i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon – studieretning yrkesfag
 • fleksibel pedagogisk praktisk utdanning med retting mot yrkesfag
 • etter og videreutdanninger

Faggruppe for utdanningsledelse har som primæroppgave å utvikle og formidle handlingsorientert kunnskap for utvikling av skolen. Vi gjør dette gjennom forskning som responderer på problemstillinger som skolen og sentrale myndigheter reiser og gjennom undervisning rettet inn mot skoleledere.

Hovedfokus er på

 • ledelse
 • skoleutvikling
 • organisering av læreres arbeid
 • læringsprosesser i skolen

Vi arbeider tverrfaglig, og faggruppa har kompetanse innenfor pedagogikk, organisasjonslære, kunnskapsledelse, sosiologi, statistikk og filosofi.

Fagseksjonen har tett samarbeid med skoleeiere og enkelte skoler med skoleutvikling.

Kontakt

Kontakt

  Ansatte
  Om oss
  (+47) 73 59 04 00
  kontakt@ilu.ntnu.no


Postadresse:
Institutt for lærerutdanning, NTNU
7491 Trondheim

Besøksadresse


Facebook. Logo. NTNU Skole og lærer

Instituttstyret

Nasjonale sentre ved instituttet

Nasjonale sentre ved instituttet

Universitetsskolene i Trondheim

Universitetsskolene i Trondheim

NTNUs ressurs- og kompetansesenter for undervisning i realfag

NTNUs ressurs- og kompetansesenter for undervisning i realfag