Om Institutt for lærerutdanning

Om Institutt for lærerutdanning

Overskrift

Institutt for lærerutdanning (ILU) er Norges største fagmiljø innen lærerutdanning og utdanningsforskning for det 13-årige skoleløpet. Vi har et fullverdig lærerutdanningstilbud for grunnskolen og videregående opplæring, en bred etter- og videreutdanningsportefølje for lærere og skoleledere og et eget tilbud i arkiv- og samlingsforvaltning. Flere av utdanningene gis i samarbeid med andre deler av NTNU. Instituttet har størst utdanningsaktivitet på NTNU, med om lag 4 300 studenter og mer enn 450 ansatte.

ILU har ph.d.-program i utdanningsvitenskap – fagretning lærerprofesjons- og skoleforskning, er vertsinstitusjon for Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL) og deltar i det nordiske forskerskolenettverk for lærerutdanningsforskning NorTED. Vi har omfattende forskningsaktivitet rettet mot skole og utdanning. Den utdanningsvitenskapelige, fagdidaktiske og kunstneriske forskningen gir økt kunnskap om sentrale oppgaver og tendenser i skolen, og muliggjør en sterk forskningsbasert utdanning.

Instituttet har utstrakt samarbeid med skoler, kommuner og andre sentrale aktører. Vi har ekstra tett samarbeid med universitetsskolene i Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune. Det gjør utdanningen praksisnær og forskningen relevant. 

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen (Matematikksenteret) og Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking (Skrivesenteret) er en del av instituttet. Sentrenes mandat er å styrke kompetansen i barnehager, grunnskoler, videregående skoler og i lærerutdanning.

Skolelaboratoriet er NTNUs ressurs- og kompetansesenter for undervisning i realfag, og har fagmiljøer både ved Institutt for lærerutdanning og Institutt for fysikk.

Strategi: Kunnskap for en bedre skole og utdanning

Informasjon om fagseksjonene

Informasjon om fagseksjonene

Fagseksjonen har spesielt sterke fagmiljøer innenfor flerspråklighet i engelskklasserommet og digital kompetanseutvikling i lærerutdanning. Dette er forskningsområder hvor vi har eksternfinansierte prosjekter. Andre forskningsområder inkluderer litteratur, språk, kultur og undervisningsmetoder i klasserommet og de er beskrevet på de faglige ansattes nettsider.

Fagseksjon for engelsk og fremmedspråk tilbyr engelskemner i

 • grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn og 5.–10. trinn
 • lektorutdanning for trinn 8–13
 • master i engelsk fagdidaktikk
 • engelsk fagdidaktikk innenfor praktisk-pedagogisk utdanning (heltid og deltid)
 • videreutdanning for lærere

Vi har også undervisning i

 • fransk, tysk og spansk fagdidaktikk i lektorutdanning for trinn 8–13
 • fremmedspråk fagdidaktikk i praktisk-pedagogisk utdanning

Kunstfagene, kroppsøving og idrett er en fagseksjon hvor det kroppslige, sanselige og estetiske står sentralt. Fagseksjonen arbeider med både praksisledet og teoristyrt forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, samt inkluderende og kritiske perspektiver på fag og fagdidaktikk. Fagseksjonen har fokus på mangfold og inkludering i kroppsøving og kunstfagene, og i seksjonen. En målsetting er å fremme profesjonsrettede og etisk bevisste relasjoner, dialoger og samarbeider på tvers av fag og ulikheter innenfor lærerprofesjonen som kontekst. 

Fagseksjonen har ansvar for undervisning i

 • grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn og 5.–10. trinn med master i kroppsøving, kunst & håndverk og musikk
 • fagdidaktikkundervisning i ulike kunstfag og kroppsøving i praktisk-pedagogisk utdanning
 • lektorutdanning  for trinn 8-13 i kroppsøving og idrett
 • master i kunstfagdidaktikk
 • emner i instituttets profesjonsrettede ph.d.-program
 • ulike videre- og etterutdanningstilbud

De ansatte i fagseksjonen representerer fagfeltene

 • kroppsøving og idrett
 • kunst og håndverk
 • billedkunst og kunsthåndverk
 • visuell kommunikasjon og design
 • film og mediefag
 • musikk og komposisjon
 • dans og koreografi
 • drama, teater og dramaturgi

Utvalgte områder for forskning og undervisning i, om eller gjennom kroppsøving og idrett i seksjonen er

 • Fagdidaktikk i kroppsøving
 • Kroppslig læring
 • Motorikk og læring
 • Omvendt undervisning og digital teknologi i kroppsøving og idrett
 • Vannkompetanse
 • Friluftsliv
 • Inkluderende kroppsøving
 • Helse, miljø og sikkerhet i kroppsøving
 • Kroppsøving og helse

Utvalgte områder for forskning i, om eller gjennom kunstfag og kunstnerisk utviklingsarbeid er

 • Musikklærerutdanning, musikkpedagogikk, musikkteknologi, arrangering, kor
 • Koreografi, dansepedagogikk og dansedidaktikk
 • Dramaturgi, teaterproduksjon, drama og teater fagdidaktikk, sal og scene
 • Kunst i offentlig rom, digital teknologi i kunst og håndverk, skulptur, tekstil
 • Kulturskolen
 • Artists-at-risk
 • Sosialt og etisk bevisst kunstfagdidaktikk
 • Teaching artists
 • Kroppslig læring, estetiske læreprosesser, inkluderende læreprosesser
 • Å forske med kunsten

Mer informasjon om fag- og forskningsområder er beskrevet på de ansattes nettsider.

Ved fagseksjonen for matematikk jobber vi med lærerutdanning i matematikk for trinn 1–13 og gjør forskning innen matematikkdidaktikk. Vårt mål er å utdanne faglig trygge, reflekterende og utforskende lærere.

Fagseksjonen for matematikk tilbyr didaktikkemner i

 • grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn og 5.-10. trinn
 • lektorutdanningfor trinn 8–13
 • master i matematikkdidaktikk
 • matematikkdidaktikk innenfor praktisk-pedagogisk utdanning (heltid og deltid)
 • videreutdanningsemner for grunnskolelærere, blant annet sammen med Matematikksenteret masterutdanning for lærerspesialister trinn 1–13

Våre forskningsinteresser dekker et vidt område:

 • matematisk kognisjon og digitale læringsplattformer
 • profesjonsutvikling av lærere og overganger mellom skoleslag
 • lærerutdanning og lærerstudenters utvikling av matematikklærerkompetanse og matematikklæreridentitet

I vår forskning tar i bruk både kvalitative og kvantitative metoder.

Mer informasjon om fag- og forskningsområder er beskrevet på de ansattes nettsider.

Fagseksjonen har bred kompetanse innen alle deler av det integrerte naturfaget i grunnopplæring og grunnskolelærerutdanningene og innen naturfagene i PPU og lektor 8-13. Vi er et av landets største fagmiljøer for fagdidaktikk og skolerettet kompetanse i naturfagene, både undervisningsmessig og forskningsmessig. Fagseksjonens forskning spenner vidt, med prosjekter innen naturfagdidaktikk, de enkelte naturfagenes didaktikk og naturvitenskapelige tema. Mer informasjon om fag- og forskningsområder er beskrevet på de faglige ansattes nettsider.

Fagseksjon for naturfagene tilbyr naturfaglige emner i

 • grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn og 5.–10. trinn
 • lektorutdanning for trinn 8–13
 • master i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon - studieretning naturfag
 • fagdidaktikk i naturfagene innenfor praktisk-pedagogisk utdanning (heltid og deltid)
 • videreutdanningskurs for lærere

Ved Fagseksjon for norsk bidrar vi til at studentene blir forberedt til å undervise i et utfordrende norskfag, vi bidrar til å utvikle et relevant norskfag, og vi bidrar til å utvikle bedre norskfaglig praksis. Dette gjør vi gjennom å ha et samtidig blikk for skolefaget, lærerutdanningsfaget og forskningsfaget. Fagseksjon for norsk har sterke fagmiljøer innenfor de tre store fagområdene språk og språkdidaktikk, litteratur og litteraturdidaktikk og literacy (tekstkyndighet). Mer informasjon om fag- og forskningsområder er beskrevet på de faglige ansattes nettsider og på instituttets oversikt over forskningsgrupper og -prosjekt.

Fagseksjon for norsk tilbyr norskemner i

 • grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn og 5.–10. trinn
 • lektorutdanning for trinn 8–13
 • master i norskdidaktikk
 • norsk fagdidaktikk innenfor praktisk-pedagogisk utdanning (heltid og deltid)
 • videreutdanningskurs for lærere (inkludert kurs knyttet til begynneropplæring og de grunnleggende ferdighetene lesing og skriving)

Fagseksjonen representerer et mangfold tematisk og metodologisk i forskning og utviklingsarbeid. Områder som opptar seksjonen både i forskning og undervisning er

 • likeverd
 • demokrati
 • danning og læring
 • sosial ulikhet
 • mangfold
 • inkludering og psykososialt skolemiljø
 • barndom og ungdom
 • klasseledelse
 • institusjonskritikk

Seksjonen er særlig opptatt av utdanningens demokratiske og solidariske oppdrag, og anser det som en viktig oppgave å stille utfordrende og vanskelige spørsmål om utdanning og samfunn. Utvikling av egen undervisning og hvordan vi skaper en bærekraftig utdanning for fremtidige lærere er sentralt for seksjonen.

Fagseksjon for pedagogikk tilbyr pedagogikkemner i

 • grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn og 5.–10. trinn*
 • lektorutdanning for trinn 8–13
 • master i pedagogikk
 • praktisk-pedagogisk utdanning (heltid og deltid)

*I grunnskolelærerutdanningene tilbys to retninger innenfor pedagogikkområdet der ansatte ved pedagogikkseksjonen vil være sentrale:

 • Master i spesialpedagogikk
 • Master i profesjonsrettet pedagogikk – mangfold, inkludering og skoleutvikling

Ansatte i pedagogikkseksjonen er også involvert i videreutdanningsemner for lærere i både grunnskole og videregående skole på tema som veiledning og relasjonsbasert klasseledelse.

Mer informasjon om fag- og forskningsområder er beskrevet på de ansattes nettsider.

Samfunnsfagseksjonen er et av landets største fagmiljø for skolerettet kompetanse og fagdidaktikk i samfunns- og religionsfagene, knyttet både til undervisning og forskning. Seksjonens forskergrupper arbeider med relevante problemstillinger innen fag og fagdidaktikk, i samarbeid med fagfeller nasjonalt og internasjonalt.

Vi arbeider også med en målrettet styrking av utdanningen for arkiv, samlinger og dokumentasjonsforvaltning. Våre utdanninger, forskning og formidling skal bidra til at kandidatene kan håndtere framtidige utfordringer og utvikle samfunns- og fagkritisk innsikt i tråd med samfunnsbehov og intensjoner i lover og læreplaner.

Mer informasjon om fag- og forskningsområder beskrives på faglige ansattes nettsider.

Fagseksjon for samfunnsfagene tilbyr emnemoduler innen: 

 • grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn og 5.–10. trinn
 • lektorutdanning for trinn 8–13
 • praktisk-pedagogisk utdanning (heltid og deltid)
 • master i fagdidaktikk - samfunnsfag
 • bachelor i arkiv og samlingsforvaltning
 • master i arkiv og dokumentasjonsforvaltning
 • etter- og videreutdanning i arkivstudier og lærerutdanning

Fagseksjon for yrkesfag, skoleutvikling og utdanningsledelse har en egen nettside med informasjon om fagseksjonen og deres fokusområder.

Mer informasjon om fagseksjonen

Nasjonale sentre ved instituttet

Nasjonale sentre ved instituttet

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen skal bidra til økt kvalitet i matematikkopplæringen. Senteret skal bidra til økt motivasjon og interesse for matematikk i barnehagen og skolen. Senteret skal videre bidra til å styrke kompetansen i den grunnleggende ferdigheten regning.

Matematikksenteret har følgende oppdrag:

 • utvikle ressurser og modeller for kompetanseutvikling i barnehager og skoler
 • forskningsformidling
 • være tett på praksisfeltet og arbeide forsknings- og praksisbasert
 • bidra til at barnehager og skoler får økt kompetanse til å tolke og operasjonalisere rammeplanen og læreplanverket.
 • bidra til kompetanseutvikling i barnehager og skoler
 • støtte andre institusjoner og særlig lærerutdanningene i deres arbeid med kompetanseutvikling i skolene og barnehagene
 • være rådgiver for nasjonale utdanningsmyndigheter innenfor matematikk og den grunnleggende ferdigheten regning

Senterets målgrupper er lærerutdanningene, skole- og barnehageeiere, ledere og ansatte i barnehager, skoler og PP-tjenesten.

Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking skal bidra til økt kvalitet i skriveopplæringen. Senteret skal være et nasjonalt ressurssenter i arbeidet med å styrke kompetansen i den grunnleggende ferdigheten skriving. Senteret skal gjennom sin virksomhet bidra til skrivestimulering og skriveglede i barnehagen og grunnopplæringen.

Kontakt

Kontakt

  Ansatte
  Om oss
  (+47) 73 59 04 00 (man.–fre. 09.00–15.00)
  kontakt@ilu.ntnu.no


Postadresse:
Institutt for lærerutdanning, NTNU
7491 Trondheim

Besøksadresse


Facebook. Logo. NTNU Skole og lærer

Instituttstyret

Universitetsskolesamarbeidet

Universitetsskolesamarbeidet

Nettverk for masterveiledere

Nettverk for masterveiledere

NTNU og Institutt for lærerutdanning er med å lede Nasjonalt nettverk for masterveiledere i lærerutdanningene.

Nordisk forskerskole

Nordisk forskerskole

NTNU og Institutt for lærerutdanning deltar i det nordiske forskerskolenettverk for lærerutdanningsforskning NorTED.

Nasjonal forskerskole

Nasjonal forskerskole

NTNU og Institutt for lærerutdanning er vertsinstitusjon for Nasjonal forskerskole for lærerutdanning – NAFOL.

Blogg ILU

Blogginnlegg fra fagmiljøet