KiS: Kunstutdanning i Samarbeid

Forskning – Institutt for lærerutdanning

KiS: Kunstutdanning i Samarbeid

I forskningsgruppa KiS (Kunstutdanning i Samarbeid) undersøkes tverrinstitusjonelle og flerfaglige samarbeid om kunstutdanning som for eksempel samarbeid mellom kulturskole og grunnskole eller andre aktører om undervisning i kunstfag som Musikk, Dans, Drama og Kunst & Håndverk. Forskningsgruppas målsetning er å bidra til kunnskap om hvordan tverrinstitusjonelle og flerfaglige samarbeid omkring kunstfaglig undervisning innvirker på kunnskap, læring, undervisning og omkringfaglige forhold, hvordan slike samarbeid arter seg, samt hvordan ulike problemstillinger kommer fram og behandles i slike samarbeid.

Et sentralt interessefelt for forskningsgruppa er Kulturskolen og Kulturskolens mange samarbeidskonstellasjoner i lokalmiljøene og regionalt, deriblant samarbeid mellom kulturskole og grunnskole. Blant annet undersøker forskningsgruppa:

  • profesjonelle læringsfellesskap mellom lærere i kulturskole og i grunnskole
  • modeller for samarbeid på ledernivå mellom kulturskole og grunnskole
  • fagplanene i kulturskolens nye rammeplan (2016), for fagene musikk, dans, drama & teater, visuelle fag og kreativ skriving

Forskningsgruppa har en tilknytning til Nordisk Nettverk for kulturskolerelatert forskning, samt en rekke internasjonale fagspesifikke, tverrfaglige og profesjonsspesifikke nettverk.

Et dagsaktuelt prosjekt i forskningsgruppa er antologien Kunstutdanning: Samarbeid, kvalitet og spenninger som kommer ut på MusPed:Research i løpet av 2021. Antologien gir et flersidig bidrag til kunnskapsutvikling omkring tverrfaglige og tverrinstitusjonelle samarbeid om kunst- og kulturfag, hvor ulike kompetanser, forståelser og utdanningskulturer føres sammen. Antologien undersøker på denne måten hvordan ulike aktører navigerer i et spenningsfelt mellom ulike kunstarter, ulike fagforståelser, pedagogikk, samfunn og administrative forhold. 

Til forskningsgruppa rekrutteres forskere som interesserer seg for kulturskolerelatert forskning, tverrinstitusjonelle og tverrfaglige samarbeid og utdanningskulturelle møter, spenninger og kvaliteter i kunstfagrelatert utdanning.

Pr i dag har gruppa medlemmer fra NTNU (Institutt for lærerutdanning og Institutt for musikk), Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning og Nord universitet, Universitetet i Agder, samt kulturskolene i Trondheim og Stjørdal. Forskningsgruppa ledes av Bjørn-Terje Bandlien, førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU.

Gruppa inngår i forskingsnettverket MiU – Musikklærerutdanning i utvikling (2018–2021).

Medlemmer i forskningsgruppe

Medlemmer i forskningsgruppe