Praksisnær forskning - kompetanseutvikling for helsepersonell

Forskningsgruppe

Praksisnær forskning - kompetanseutvikling for helsepersonell

 

Forskningsgruppa skal bidra med ny kunnskap om verktøy og metoder for kompetanseutvikling for helsepersonell.

 

Research activity

Aktuelle prosjekter

Kliniske utdanningsenheter (KLUe) har som hensikt å tette gapet mellom undervisningsinstitusjon og praksisfelt gjennom å sette i gang aktiviteter som sikrer kontinuitet i læring og oppfølging av studenter, og som fremmer utviklings- og forskningssamarbeid.

 

PROSIM

PROSIM - NTNU står for Profesjonsutdanning og simuleringsbasert trening. PROSIM er et samarbeidsprosjekt mellom NTNU, USN og Universitetet i Gøteborg der forskere er samlet for å studere bruk av simulering i tre ulike fagfelt: helsevitenskap, bioingeniør og maritim profesjonsutdanning. Målsettingen med prosjektet er å finne ut hvordan de ulike profesjonsutdanningene bruker simulering, og om det er forskjeller i hvordan man vurderer egnet bruk av simulering. Institutt for helsevitenskap har en stipendiat, Wenche Lervik, som er tilknyttet forskningsprosjektet. Lervik bidrar inn i PROSIM med å forske på fasilitator rollen i helsefaglig simulering. Hovedveileder: Helen Berg.

VRINK

VRINK-økt inkludering av personer i utenforskap-utprøving av VR som muliggjørende teknologi er et innovasjons- og forskningsprosjekt eid av Ålesund kommune. Institutt for helsevitenskap i Ålesund har ansvar for en stipendiat, Linn Dalevi, inn i prosjektet. Mer informasjon om prosjektet kommer. Hovedveileder: Helen Berg.

Implementering av elektronisk symptomkartlegging i kreftomsorgen

Ph.D.-stipendiat: Terese Solvoll Skåre. Hovedveileder May Helen Midtbust. Biveiledere: Jo-Åsmund Lund og Tonje Lundeby

Prosjektet består av to delstudier som har forsket på faktorer som hemmer og/eller fremmer implementeringen av et elektronisk symptomkartleggingsverktøy (ePROMs) til mennesker med en alvorlig kreftdiagnose. Delstudie 1 er en kvalitativ studie der en har sett på implementeringen av det elektroniske verktøyet «Eir» i kommunehelsetjenesten. Gjennom semistrukturerte fokusgrupper og individuelle intervju med 14 helsepersonell involvert i implementeringen av verktøyet på en lindrende enhet fikk vi en bredere forståelse av ulike faktorer som påvirker implementeringen i et kommunalt perspektiv. I delstudie 2 har vi gjennom kvalitative intervju med 10 helsepersonell, sett på implementeringen av Eir i spesialisthelsetjenesten. Gjennom de to delstudiene og ved bruk av teorier fra implementeringsvitenskap kan prosjektet bidra til økt kunnskap om implementering av ePROMs og hvordan slike digitale verktøy kan bidra til økt pasientinvolvering i kreftomsorgen.

Forhåndssamtaler for alvorlig syke hjemmeboende eldre som blir akutt innlagt på sykehus

Fra NTNU, Ålesund: stipendiat Karin Berg Hermansen, Hovedveileder May Helen Midtbust, medveileder Rigmor Alnes og fra UiO Trygve Johannes L. Sævareid


Ph.d. prosjektet, finansiert av Institutt for Helsevitenskap (IHA), er en del av et større implementerings- og intervensjonsprosjekt ved Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo. Det er et 5 årig forskningsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd (NFR), med tittel: 
Implementing Advance Care Planning – A Cluster Randomised Controlled Study v/prosjektleder prof. Reidar Pedersen
12 akuttgeriatriske enheter og indremedisinske enheter med geriater i Helse Sør-Øst er med i prosjektet.

Forhåndssamtale er en kommunikasjonsprosess som skal bidra til å få frem og dokumentere pasientens ønsker og verdier slik at fremtidige beslutninger om helsehjelp i størst mulig grad samsvarer med disse, også der pasienten ikke lenger er i stand til å delta i beslutningene. 
Det er behov for å bygge opp kunnskap i Norge om

  • Hvordan vi kan bedre implementeringen av forhåndssamtaler
  • Hvordan gjennomføre forhåndssamtaler på en best mulig måte
  • Betydningen av slike samtaler

Ph.d.- prosjektet vil bidra inn i den kvalitative evalueringsstudien. Hensikten med ph.d. prosjektet er å belyse og beskrive både helsepersonells, - og pårørende til den alvorlig syke hjemmeboende eldre på sykehus sine erfaringer med forhåndssamtaler, samt undersøke nytte, ulemper og etiske dilemmaer. 

Økt læring i praksisstudier – Simulering og ferdighetstrening for sykepleierstudenter og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Virtuell simuleringsenhet i Helse Møre og Romsdal (VirtSim i utdanning og kompetanseseksjonen, HMR) og Institutt for helsevitenskap, NTNU Ålesund. Prosjektet er tildelt midler fra Regionalt Samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon i perioden 2023-2024. 

Prosjektleder: Lindis Helberget. 

Styringsgruppe: Rigmor Einang Alnes, May Helen Midtbust og Guro Berge. 

Prosjektgruppe: Arnhild Hammerås Vestnes og Elisabeth Forberg, studentrepresentanter og seksjonsledere ved HMR


Hensikten med prosjektet er økt læring i praksisstudier ved hjelp av simulering og ferdighetstrening for sykepleierstudentene i praksisstudier. I prosjektet skal studentene øve på ferdigheter og utvikle case til simulering for å styrke samhandlingen mellom sykepleierstudentene, praksisveiledere og praksislærere i gjennomføringen av klinisk praksis. Det vil også bli utviklet en kursmanual og undervisningsfilm til innføring av simulering som pedagogisk metode. Prosjektet bygger på tidligere erfaring fra og pågående prosjekter om simulering både i kommune- og spesialisthelsetjenesten. 

De overordnede målene med prosjektet er å: 

  • Utvikle kvalitet og relevans i praksisstudier innen spesialisthelsetjenesten for sykepleierstudentene. 
  • Simulering og ferdighetstrening som pedagogisk metode skal innføres for å øke sykepleiestudenters og helsepersonells samhandling og kompetanse på ulike prosedyrer. 

Prosjektet vil gjennomføres i 3.semesterspraksis for sykepleierstudentene høst 2023 og høst 2024 på fem avdelinger: Kirurgisk sengepost 1, Kirurgisk sengepost Volda, Medisinsk avdeling post 2, Medisinsk avdeling post 5 og Ortopedisk sengepost.