Bakgrunn og aktiviteter

Jeg har bakgrunn som bachelor i sykepleie med praksis fra neonatal intensiv, legevakt, sykehjem og hjemmetjeneste. I 2006 tok jeg praktisk pedagogisk utdanning (PPU) og i 2010 Master i regional samfunnsplanlegging og ledelse.

 

Fra 2011 har jeg jobbet som prosjektleder knytt til operasjonalisering av St.meld.nr. 47 Samhandlingsreformen med hovedfokus på pasientflyt, og fra 2012 med fokus på implementering av velferdsteknologi, innovasjon i offentlig sektor og tjenestedesign. Videre har jeg vært initiativtaker og prosjektleder for å bygge opp den tverrfaglige nettverksbaserte læringsarenaen ALV-Møre og Romsdal (Arena for Læring om Velferdsteknologi).

 

Siden 2015 har jeg vært ansatt i en kombinert stilling mellom USHT i Møre og Romsdal og NTNU, Institutt for helsevitenskap i Ålesund. Målet med kombinert stillingen har vært å synlig gjøre behovene fra praksisfeltet for akademia, og gjøre forskningsbasert kunnskap tilgjengelig for praksisfeltet.

 

Siden høsten 2016 har jeg vært leder for Senter for simulering og velferdsteknologi ved institutt for helsevitenskap, og har vært prosjektleder for USHT sitt samhandlingsprosjekt "Simulering som pedagogisk metode i pasientforløp mellom avdeling og nivå for eldre multisyke". I 2017 fikk jeg en stipendiatstilling ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU i Trondheim knytt til Virsam-prosjektet ved St.Olavs. Jeg tiltrer i stipendiatstillingen 1.august 2017.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Berg, Helen; Korsnes, Reidun; Gammelsæter, Per; Anderssom, Siv-Iren Stormo. (2015) Erfaringsnotat- Tildeling av varslings- og lokaliseringsteknologi. 2015. ISBN 978-82-92186-54-1. Notat - Høgskolen i Ålesund (1).
  • Berg, Helen; Alnes, Bjarte; Alnes, Rigmor Grete Einang. (2014) Sporing av personer med kognitiv svikt med hjelp av GPS. 2014. ISBN 978-82-93269-61-8.