prosim oversktiftsbilde

  • Øving i lab

  • simulering til havs. person i skipssimulator.

Prosim

Bruk av simulering gir aktiv involvering av studenter, og kobler teori og praksis sammen. 

Tenk deg å få øve på en prosedyre på en pasient, så mange ganger du selv ønsker. Det samme gjelder kompliserte operasjoner til havs, kanskje i vind, bølger og med tidspress. Med bruk av simulering kan du gjøre feil og prøve deg fram, slik at du føler deg trygg når det er alvor. Teknologi gjør det mulig å trene i et realistisk og risikofritt miljø før man trer inn på arbeidsplassen.

Helsevitenskap, bioingeniør og maritim profesjonsutdanning

Prosjektet "Profesjonsutdanning og simuleringsbasert trening," PROSIM samler forskere fra NTNU, Universitet i Sørøst Norge og Universitetet i Gøteborg for å studere bruk av simulering i tre ulike fagfelt – helsevitenskap, bioingeniør og maritim profesjonsutdanning.

I prosjektet skal man finne ut hvordan de ulike profesjonene bruker simulering, og om det er forskjeller i hvordan man vurderer egnet bruk av simulering. Ambisjonen i PROSIM er å stimulere til tverrfaglig læring av best praksis, i tillegg til å utvikle et felles begrepsapparat om simulering.


Mål, delmål og viktige spørsmål

Mål

I prosjektet skal man finne ut hvordan de ulike profesjonene bruker simulering, og om det er forskjeller i hvordan man vurderer egnet bruk av simulering.

Delmål

  • Øke forståelsen av hvordan simulering operasjonaliseres i ulike profesjonsfaglige utdanningskontekster.
  • Hvordan mobiliserer lærere simuleringsbaserte metoder?
  • Forstå samspillet mellom profesjonskontekst, teorier og epistemisk forståelse av simuleringsbaserte metoder. 
  • Stimulere tverrfaglig læring av best praksis og utvikle et felles begrepsapparat for simuleringsbasert trening på tvers av ulike profesjonskontekster.

 

Viktige spørsmål

  • Hvordan brukes simulering?
  • Hva er koblingen mellom profesjon, valg av teknologi og utforming av scenarioer?
  • Hvordan kan de ulike profesjonsutdanningene lære av hverandre sin praksis?
Person med VR-briller

Aktuelt fra prosjektet

Aktuelt fra prosjektet

Ressurspublisering

Samler instruktører og forskere til diskusjon om simulerings med fokus på læring på tvers av profesjoner


Alle profesjonsutdanninger har behov for å øve på praktiske ferdigheter før studentene slippes løs i den virkelige verden. Innen hver profesjon har man utviklet gode metoder for å få til dette. En av disse er bruk av ulike former for simulering. Samtidig som de fleste profesjonsutdanninger bruker simulering som metode, så brukes man ulike teknologier og ulike løsninger. Så hvordan skal man egentlig forstå læring i en simuleringskontekst?