Forskning

Institutt for helsevitenskap i Ålesund

Forskning

Institutt for helsevitenskap i Ålesund sin forskningsprofil underbygger ambisjonen om fremragende og fremtidsrettet sykepleie.

Våre strategiske forskningsområder er klinisk sykepleie, helsetjenesteforskning og utdanningsforskning. Disse forskningsområdene er knyttet til samfunnsreformer, den demografiske utviklingen og ny teknologi. Dette skaper behov for kunnskap om implementering av samhandlingsreformen og verdien av velferdsteknologi og brukermedvirkning.

Praksisfeltet er endret som læringsarena. Det trengs kunnskap om læringsarenaer og nye læringsformer som simulering og digitalisering for profesjonskvalifisering.

Simulering

Simulering er en pedagogisk metode som forbereder studentene på utfordrende situasjoner de vil møte i yrket sitt.

Tre studenter med pasientsimulator
Foto: Tony Hall / NTNU

Simulering innebærer at studenter får trene i realistiske omgivelser, mest mulig likt de utfordringene som finnes ute i praksis. Hovedpoenget med helsefaglig simulering er læring gjennom faglig aktivitet og samspill. Læreprosessen preges av refleksjon rundt både teoretisk og praktisk kunnskap.

Studier viser at simulering gir god læring for både tekniske og ikke-tekniske ferdigheter, og har klare fordeler sammenliknet med andre undervisningsformer. Simulering skaper også trygghet for profesjonsutøveren.

Selve simuleringen er ofte delt i tre faser. Først er en briefingfase, der deltagerne blir kjent med hva som skal foregå, læringsmålene for aktiviteten, simulatoren, rommet og tilgjengelig utstyr. Så kjøres selve scenariet. Deretter avslutter man med debriefing, hvor deltakerne (sykepleiere, leger og annet helsepersonell) reflekterer over hva som skjedde, og utveksler erfaringer og perspektiver fra teamet.

Simulering kan gjøres enten ved hjelp av avansert simulatorer, enklere treningsdukker, eller levende markører. Læringsmålene kan omfatte alt fra spesifikke prosedyrer, til øving på kommunikasjon og samhandling.

Ved Simuleringsenheten har vi fire simulatorrom som kan betjenes fra et moderne kontrollrom, og en rekke avanserte pasientsimulatorer. Vi har også fasiliteter for systematisk innsamling av lyd og bildedata.

I samarbeid med kommunene i regionen, og Helse Møre og Romsdal, arbeider vi for å bygge en kultur og infrastruktur for medisinsk simulering som løfter pasientsikkerheten i hele regionen.

Ta gjerne kontakt om du vil høre mer om våre aktiviteter.


Eksempel på simulering ved bachelorprogrammet i sykepleie

 

Bilde - dame med nettbrett

Eldre person med nettbrett
Foto: Tony Hall / NTNU

Forskningsnyheter fra Gemini

Forskningsnyheter fra Gemini

Flere saker fra gemini.no