Forsking ved IFR

Institutt for filosofi og religionsvitskap

Forsking ved IFR

illustrasjon
(c) iStockphoto.com

Instituttet sine tilsette driv utstrekt forsking og formidling, både individuelt og i fellesskap. I forskingsverksemda vår søkjer vi både å adressere dei store samfunnsutfordringane av i dag, så som miljø- og klimakrise, berekraft, multireligiøsitet, kunstig intelligens og teknologi, konspirasjonstenking og truslar mot demokratiet, samtidig som vi jobbar med å fremje solid grunnlagsforsking knytt til tema som religiøsitet, språk, sjølvet og medvitet, vitskapsteori, metafysikk, estetikk og etikk.


Fagmiljøet blir prega av både tverrfaglegheit og solid forankring i filosofi, etikk og religionsvitskap, og dessutan av at det er mange aktive forskingsprosjekt og forskargrupper på instituttet. Vi har eit høgt og godt publiserings- og formidlingsnivå både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Mange av fagfolka våre er dessutan flittig brukt som bidragsytarar i ulike arenaer for samfunnsdebatt.

Kontakt

Kontakt

Publikasjoner

Publikasjoner

Søk etter publikasjoner i Cristin