Studier ved Institutt for geografi

Studietilbud

Studier ved Institutt for geografi

Studenter undersøker sedimentprøver i naturgeografilabben
Foto: Elin Iversen/NTNU

Institutt for geografi tilbyr arbeidslivs- og samfunnsrelevante studier som gjør studentene godt rustet til å håndtere noen av vår tids viktigste utfordringer og muligheter knyttet til miljø, verdiskaping, ulikhet og utvikling. I tillegg til disiplinutdanning innen geografi tilbyr instituttet ettertraktede internasjonale og tverrfaglige studier innen globalisering, innovasjon og naturressursforvaltning. Bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål belyses i alle utdanninger instituttet tilbyr.

Institutt for geografi tilbyr studier som dekker sentrale samfunnsgeografiske kunnskapsområder samtidig som Geografiske informasjonssystemer (GIS), fagdidaktikk og naturgeografi utgjør viktige deler av instituttets utdanningsprofil. Undervisningen er forankret i instituttets forskningsaktivitet og knyttet til følgende strategiske fagområder ved instituttet: 

  • Naturfarer og klimaendringer
  • Natur, ressursforvaltning og landskap
  • Globalisering, mobilitet og medborgerskap
  • Innovasjon og regional endring

Feltarbeid og feltbasert undervisning er kjennetegn ved geografifaget og utgjør en viktig del av instituttets utdanningstilbud. I tillegg jobbes det med å utvikle nye og innovative undervisningsformer, inkludert bruk av digitale teknologi og nye samarbeidsformer med arbeidslivet, gjerne i kombinasjon med feltbasert undervisning.

Studiene ved Institutt for geografi har en internasjonal profil og internasjonaliseringen blir tydelig både gjennom temaer som studeres og at vi har et internasjonalt læringsmiljø. Våre studenter kan ha internship, gjøre feltarbeid i utlandet og ta deler av studiene ved utenlandske læresteder. Ansatte ved instituttet deltar i en rekke internasjonale prosjekter og forskningsnettverk som brukes aktivt i undervisningen.
 

Studieprogram


Bachelorutdanning – 3-årig

Masterutdanning – 5-årig

Masterutdanning – 2-årig

Årsstudium – 1-årig

Ph.d.-utdanning

Etter- og videreutdanning i samfunnsplanlegging og rolleforståelse i komplekse plansituasjoner

Etter- og videreutdanning i samfunnsplanlegging og rolleforståelse i komplekse plansituasjoner

Jobber du med offentlige planprosesser og ønsker bedre kompetanse på strategiske grep og metoder i samfunnsplanlegging? Ny nettbasert videreutdanning i samfunnsplanlegging tilbys fra høsten 2022, i regi av Universitetet i Bergen, Universitetet i Agder og NTNU
For å lese mer om studiets oppbygging, innhold og opptakskrav, se nettsiden: https://www.uib.no/utdanning/evu/149555/samfunnsplanlegging-og-rolleforståelse-i-komplekse-plansituasjoner

Studenttillitsvalgte

Studenttillitsvalgte

Har du tilbakemeldinger eller spørsmål om studiet og dine rettigheter som student, kan du kontakte en av dine studenttillitsvalgte.

Undervisningsprosjekter ved institutt for geografi

Studentinformasjon