Kondisjon og mental helse smacktop


Kondisjon og mental helse

Kondisjon og mental helse: Reduserer trening medisinbruk mot psykiske lidelser hos eldre?

Doktorgradsprosjektet til treningsfysiolog Trude Carlsen benytter data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag til å studere sammenhenger mellom kondisjon, depressive symptomer og tidlig død. I tillegg ser hun på om eldre i Generasjon 100-studien kan redusere bruken av psykofarmaka – medikamenter mot psykiske lidelser – ved å trene.


Doktorgradsprosjekt: Kondisjon og mental helse hos middelaldrende og eldre kvinner og menn
Kandidat: Trude Carlsen

Bakgrunn og prosjektbeskrivelse

Mellom 2010 og 2040 dobler antallet 67-åringer i Norge seg. Få eldre er så fysisk aktive som helsemyndighetene anbefaler, og samtidig sliter flere eldre enn før med depresjon, søvnproblemer eller andre mentale helseproblemer.

Fra tidligere studier vet vi at inaktivitet og dårlig kondisjon er koblet til økt risiko for depresjon. Vi vet derimot mindre om hvordan endring i kondisjon og depressive symptomer over tid påvirker helserisikoen. I en av studiene i prosjektet har vi undersøkt nettopp det hos middelaldrende kvinner og menn som deltok i to utgaver av Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag

I Generasjon 100-studien har tre grupper eldre trent med ulik treningsintensitet i flere år. Ved hjelp av data fra studien ønsker vi å se på om endring i kondisjon i løpet av tre år påvirker bruken av medisiner mot mentale lidelser hos eldre kvinner og menn.

Det er ikke sikkert de som deltar i Generasjon 100-studien er represantative for eldre flest. Vi ønsker å være sikre på at resultatene vi får i Generasjon 100 kan overføres til andre eldre også, og i doktorgradsprosjektet sammenlignes derfor deltakerne med jevngamle deltakere fra den tredje helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, som representerer den generelle norske befolkningen. Vi sammenligner både medisinbruk og livsstilsfaktorer i de to gruppene eldre.


Resultater (doktorgrads)prosjekt

Resultater fra prosjektet

Under oppsummerer vi resultatene fra forskningsprosjektet på en lett forståelig måte etter hvert som de blir publisert, og spesielt interesserte kan lese forskningsartiklene i de vitenskapelige tidsskriftene.


Deprimerte med dårlig kondis lever kortere

Deprimerte med dårlig kondis lever kortere

Å både holde seg sprek og unngå depresjon kan være svært viktig for helsa. Deltakere som hadde god kondisjon over tid samtidig som de oppgav få symptomer på depresjon hadde lavest risiko for å dø i løpet av årene vi fulgte dem. Studien baserer seg på data om mer enn 15 000 middelaldrende kvinner og menn som deltok i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) både på 1990-tallet og på 2000-tallet.

Vi brukte Kondiskalkulatoren til å beregne kondisjonen til deltakerne. Det viste seg at de som hadde god kondis og som også rapporterte få symptomer på depresjon i begge helseundersøkelsene bare hadde halvparten så høy risiko for å dø de neste sju årene, sammenlignet med de som hadde dårlig kondis og mange depresjonssymptomer. Også de som hadde god kondis og rapporterte bedring i symptomer på depresjon mellom de to undersøkelsene hadde tilsvarende redusert risiko.

Les hele forskningsartikkelen:
Long-term Changes in Depressive Symptoms and Estimated Cardiorespiratory Fitness and Risk of All-Cause Mortality: The Nord-Trøndelag Health Study

Tidsskrift: Mayo Clinic Proceedings
Publisert 3. april 2018

Hør Trude Carlsen fortelle mer utfyllende om studien i CERG-podkasten:

Tilbake til toppen