Hvordan

Involvering, samhandling og påvirkning

E. C. Dahlskvartalet er 100 % eid av E. C. Dahls Eiendom og NTNU er brukerrepresentant i prosessen mot ferdig bygg.

Medvirkning i byggefasen

Arbeidet med E.C Dahlskvartalet har fra 2016 inngått som en del av prosjektporteføljen til NTNU Campusutvikling og er organisatorisk plassert hos prosjektsjef Merete Kvidal. Prosjektleder Jostein Arve Grytdal ivaretar NTNUs interesser og deltar i faste brukermøter med byggherre, entreprenør og underentreprenører samt månedlige leietakermøter med byggherre.

Samlokaliseringen etter fusjonen medfører behov for å se hele instituttets virksomhet i sammenheng. Det er derfor oppnevnt en ny planleggingsgruppe for samlokalisering av ILU ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) som skal kartlegge samlet behov for undervisningsrom, spesialrom, arbeidsplasser for ansatte, samt eventuelt andre arealbehov. Gruppa har også som oppgave å beslutte prioriteringer av eventuelle brukerinitierte tilpasninger. 

Planleggingsgruppen skal vurdere behov for omprosjektering i E.C.Dahlskvartalet, og eventuelle tilpasninger og ombygginger i Gunnerus gate 1 og Sverres gate 12. Innflytting i E.C.Dahlskvartalet vil skje i forkant av utflytting av teknologimiljøene fra Sverres gate 12 til Gløshaugen. Planleggingsgruppen må derfor utrede midlertidige ordninger som konsekvens av flytting i to faser.

Deltakere i planleggingsgruppa:

Gruppa består av følgende ansatte og studenter:

  • Førsteamanuensis Ingrfid Thowsen (leder)
  • Arealansvarlig Arve Sletten (SU)
  • Kontorsjef Øystein Wormdal
  • Universitetslektor Gunnar Grut
  • Seniorkonsulent Berit Hansen Gilde
  • Seniorkonsulent Thomas Ferstad
  • Verneombud Elin Bø Morud
  • Studentrepresentant Bente Bækkelien

Alle som skal inn i bygget oppfordres ellers til å delta aktivt og medvirke i prosessen.

Samlokaliseringen av lærerutdanningen utføres i samlokaliseringsprosjektet, med bred organisering og deltakelse.

Medvirkning i programmeringsfasen

Funksjonsprogrammet har tatt utgangspunkt i HiST, avdeling for lærer og tolkeutdanning sitt behov for undervisnings- og forskningsarealer, ansattarealer og studentarbeidsplasser og behovet for felles funksjoner på Kalvskinnet. Dimensjonerende tall er gitt ut i fra 2014-tall med 20% vekst i antall ansatte.

Brukermedvirkningen i programmeringsfasen var inndelt i tre nivåer: 1) Styringsgruppe, 2) Intern prosjekteringsgruppe og 3) faggrupper. De enkelte faggruppene med underliggende fagseksjoner har beskrevet krav til funksjoner.

Illustrasjon av prosjektets organisering

Nyfasaden Lysholm

Kom med innspill

Via dine kontakter i arbeidsgruppene eller til: