course-details-portlet

DID3601 - Språk og språkdidaktikk

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 12 timer

Faglig innhold

Emnet Språk og språkdidaktikk omhandler den språkfaglige delen av norskfaget, og har som mål å styrke kandidatens undervisningskompetanse i og om språk. Emnet omfatter temaer som gir solide språkfaglige og -didaktiske kunnskaper og ferdigheter, og en kritisk bevissthet om språkopplæring, språkpolitikk og språklige forhold i skolen og samfunnet. Sentrale tema er språklig variasjon og endring, grammatikk og grammatikkdidaktikk, flerspråklighet og andrespråkslæring, muntlighet og samtale. Disse vil bli belyst ut fra ulike teoretiske og didaktiske perspektiver, og satt inn i en historisk og samtidig sammenheng.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten
- har brei kunnskap om ulike språksyn og språkvitenskapelige tilnærminger som er relevante for norskfaget i skolen, både i et historisk og samtidig perspektiv
- har inngående teoretisk, forskningsbasert og didaktisk kunnskap om språklig variasjon og endring, den mangfoldige norske språksituasjonen og om hvilke konsekvenser dette har for norskfaget
- har inngående teoretisk, forskningsbasert og didaktisk kunnskap om grammatikk og grammatikkdidaktikk
- har inngående teoretisk, forskningsbasert og didaktisk kunnskap om flerspråklighet, andrespråkslæring og språkopplæring for minoritetsspråklige elever i norsk skole
- har inngående teoretisk, forskningsbasert og didaktisk kunnskap om muntlighet og samtale i norskfaget


Ferdigheter

Studenten
- kan bruke relevante metoder for norskdidaktisk forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig og kritisk måte
- kan gjennomføre teoretiske og/eller empiriske analyser av språklige data
- kan vurdere og bruke kunnskap om språk og språkdidaktikk i planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning for majoritets- og minoritetsspråklige elever på ulike trinn
- kan bruke kunnskap om språkutvikling og -læring i kartlegging og vurdering av majoritets- og minoritetsspråklige elever på ulike trinn
- kan bruke og grunngi ulike didaktiske og metodiske tilnærminger i undervisning i og om språk

Generell kompetanse

Studenten
- kan bruke kunnskap om språkfaglig og språkdidaktisk forskning både i egen utvikling, i undervisning og i forsknings- og utviklingsarbeid
- kan vurdere relevant forskning, faglitteratur og utdanningspolitiske føringer på en kritisk måte
- kan formidle, drøfte og reflektere over kunnskap om språk og språkdidaktikk i norskfaget, i møte med både fagfeller, kolleger, elever og foresatte

Læringsformer og aktiviteter

Studiet organiseres i seminaruker. Hver samling dekker sentrale norskdidaktiske tema. Fordelingen av seminaruker oppgis før semesterstart. Mellom seminarukene legges det opp til selvstudier, arbeid med ulike oppdrag og deltagelse i nettklasserom.

Arbeidsformene i masterstudiet veksler mellom forelesninger, seminarer, arbeid med oppgaver (individuelt og i grupper), diskusjoner og studentpresentasjoner. Slik faglig samhandling danner viktig grunnlag for tilegning og utøving av fag. Det forventes derfor at alle studenter er til stede og bidrar aktivt.

Obligatoriske aktiviteter

  • Faglig introduksjon/lede faglig diskusjon minst en gang, og faglig refleksjon etter hver samling

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensum består av fagbøker, kapitler fra bøker og aktuelle forskningsartikler. Noen av de mindre tekstene blir gjort tilgjengelige på læringsplattforma Blackboard, mens studentene selv må skaffe bøkene til veie.

Pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LMN14007 10.0 01.09.2020
LMN14005 5.0 01.09.2020
LMN54007 10.0 01.09.2020
LMN54005 5.0 01.09.2020
SKOLE6240 2.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fagdidaktikk
  • Nordisk språkvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 18.12.2020

Innlevering 18.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 21:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU