course-details-portlet

DID3601 - Språk og språkdidaktikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 8 timer

Faglig innhold

Emnet Språk og språkdidaktikk omhandler den språkfaglige delen av norskfaget, og har som mål å styrke kandidatens undervisningskompetanse i og om språk. Emnet omfatter temaer som gir solide språkfaglige og -didaktiske kunnskaper og ferdigheter, og en kritisk bevissthet om språkopplæring, språkpolitikk og språklige forhold i skolen og samfunnet. Sentrale tema er språklig variasjon og endring, grammatikk og grammatikkdidaktikk, flerspråklighet og andrespråkslæring, muntlighet og samtale. Disse vil bli belyst ut fra ulike teoretiske og didaktiske perspektiver, og satt inn i en historisk og samtidig sammenheng.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandiaten

 • har brei kunnskap om ulike språksyn og språkvitenskapelige tilnærminger som er relevante for norskfaget i skolen, både i et historisk og samtidig perspektiv
 • har inngående teoretisk, forskningsbasert og didaktisk kunnskap om språklig variasjon og endring, den mangfoldige norske språksituasjonen og om hvilke konsekvenser dette har for norskfaget
 • har inngående teoretisk, forskningsbasert og didaktisk kunnskap om grammatikk og grammatikkdidaktikk
 • har inngående teoretisk, forskningsbasert og didaktisk kunnskap om flerspråklighet, andrespråkslæring og språkopplæring for minoritetsspråklige elever i norsk skole
 • har inngående teoretisk, forskningsbasert og didaktisk kunnskap om muntlighet og samtale i norskfaget

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan bruke relevante metoder for norskdidaktisk forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig og kritisk måte
 • kan gjennomføre teoretiske og/eller empiriske analyser av språklige data
 • kan vurdere og bruke kunnskap om språk og språkdidaktikk i planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning for majoritets- og minoritetsspråklige elever på ulike trinn
 • kan bruke kunnskap om språkutvikling og -læring i kartlegging og vurdering av majoritets- og minoritetsspråklige elever på ulike trinn
 • kan bruke og grunngi ulike didaktiske og metodiske tilnærminger i undervisning i og om språk

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan bruke kunnskap om språkfaglig og språkdidaktisk forskning både i egen utvikling, i undervisning og i forsknings- og utviklingsarbeid
 • kan vurdere relevant forskning, faglitteratur og utdanningspolitiske føringer på en kritisk måte
 • kan formidle, drøfte og reflektere over kunnskap om språk og språkdidaktikk i norskfaget, i møte med både fagfeller, kolleger, elever og foresatte

Læringsformer og aktiviteter

Studiet organiseres i seminaruker. Hver samling dekker sentrale norskdidaktiske tema. Fordelingen av seminaruker oppgis før semesterstart. Mellom seminarukene legges det opp til selvstudier, arbeid med ulike oppdrag og deltagelse i nettklasserom. Arbeidsformene i masterstudiet veksler mellom forelesninger, seminarer, arbeid med oppgaver (individuelt og i grupper), diskusjoner og studentpresentasjoner. Slik faglig samhandling danner viktig grunnlag for tilegning og utøving av fag. Det forventes derfor at alle studenter er til stede og bidrar aktivt.

Obligatorisk aktivitet/arbeidskrav

Faglig introduksjon/lede faglig diskusjon minst en gang, og faglig refleksjon etter hver samling

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å fremstille seg til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

 • To skriftlige arbeider

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen over 8 timer. Hjemmeeksamen skal skrives på nynorsk.

Kursmateriell

Pensum består av fagbøker, kapitler fra bøker og aktuelle forskningsartikler. Noen av de mindre tekstene blir gjort tilgjengelige på læringsplattforma Blackboard, mens studentene selv må skaffe bøkene til veie. Pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LMN14007 10.0 HØST 2020
LMN14005 5.0 HØST 2020
LMN54007 10.0 HØST 2020
LMN54005 5.0 HØST 2020
SKOLE6240 2.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Fagdidaktikk
 • Nordisk språkvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
13.12.2023

Innlevering
13.12.2023


09:00


17:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU