GrammaKiKK: Grammatisk kompetanse i kognisjon og klasserom

Forskning – Institutt for lærerutdanning

GrammaKiKK: Grammatisk kompetanse i kognisjon og klasserom

Illustrasjonsbilde. Brikker med bokstaver ligger rotete på en overflate. Foto

Forskningsgruppa GrammaKiKK har som mål å bidra til kunnskapsutvikling av grammatikk og grammatikkdidaktikk. Gjennom ulike metodiske og analytiske innganger utforsker vi grammatikk og dens didaktiske potensial i skole og lærerutdanning, herunder også konkrete arbeidsmåter som kan brukes i klasserommet.

Lite samhandling mellom moderne språkvitenskap og grammatikkundervisning i skole og lærerutdanning har ført til et gap mellom skolegrammatikken og forskningsfeltet. Å ta i bruk innsikt fra grammatisk grunnforskning i fagdidaktikken vil derfor være et viktig utviklingsfelt for forskningsgruppa.

Grammatikk handler om hvordan språk er oppbygd, hvorfor det ser ut som det gjør og hvordan det er mulig å tilegne seg. Grammatikk er med andre ord å studere elevers egne forutsetninger og kompetanse, og det er først og fremst et selvstendig emne som lærerstudenter og elever bør ha innsikt i gjennom studie- og skolefaget norsk. I tillegg er kunnskap om norsk språkstruktur grunnleggende innenfor mange andre områder av norskfaget, blant annet lese- og skriveopplæring, språkutvikling, tekstanalyse, norsk som andrespråk, talemålsvariasjon og sidemålsdidaktikk.

I prosjektene i denne forskningsgruppa vil grammatikken kunne være både analyseinngang og analyseobjekt. Vi vil blant annet arbeide med spørsmål som: Hvilke grammatikksyn kommer til uttrykk i ulike kontekster? Hvordan kan grammatiske analyser gi relevante didaktiske innsikter? Hvordan kan interesse for språkstruktur stimuleres? Hvordan kan man i undervisning legge opp til utforsking og sammenlikning av språk? Hvordan kommer elevers grammatiske kompetanse til uttrykk, muntlig og skriftlig? Hvordan kan arbeid med grammatikk støtte språk- og skriveutvikling i første- og andrespråk? Hvordan utvikle metalingvistisk kunnskap og forståelse hos elever og studenter?

Forskningsgruppa er sammensatt av forskere ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Vi er tilknyttet det nasjonale nettverket GRADIMO (Nettverk for grammatikkdidaktikk i morsmålsfaget), ledet av Signe Laake (OsloMet).