course-details-portlet

MGLU5201 - Vitenskapsteori og metode (norskdidaktikk)

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Innsikt i vitenskapsteori og metode er grunnleggende for å forstå, vurdere, problematisere og selv gjennomføre norskdidaktisk forskning. Norskdidaktisk forskning henter perspektiver og tilnærminger fra et bredt spektrum av fag- og forskningstradisjoner, og dette emnet åpner et mulighetsrom for ulike typer norskdidaktiske masteroppgaver og forbereder kandidatene til selvstendig arbeid med disse.

Emnet innebærer tenkning om og med relevant vitenskapsteori, -historie, -filosofi og -sosiologi, og betoner sammenhengen mellom ontologi, epistemologi, metodologi og metode. Dette setter kandidaten i stand til å gjøre begrunnede valg av konkrete tilnærminger i egne masterprosjekter. Emnet bidrar videre med kunnskap om forholdet mellom forskning, forsker, fag og samfunn, og utvikler kandidatenes kritiske og forskningsetiske sans.

Emnet består av én felles del (2/3), og én mer spesialisert del (1/3) som gir rom for fordypning i relevante metodologiske temaer knyttet til kandidatens egne forskningsinteresser.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
- Har inngående kunnskap om sentrale utviklingstrekk og diskusjoner i vitenskapshistorien
- Har inngående kunnskap om ulike forskningstradisjoner og vitenskapsteoretiske, -filosofiske, -historiske og -sosiologiske perspektiver som angår norskfaget
- Har avansert kunnskap om grunnleggende metodologiske resonnementer og fremgangsmåter i norskdidaktisk forskning
- Har avansert kunnskap om begreper og begrepsbruk innenfor ulike forskningsfelt og -tradisjoner
- Har inngående kunnskap om relevante forskningsetiske problemstillinger, prinsipper og retningslinjer

Ferdigheter
Kandidaten
- kan diskutere og reflektere over ulike sider ved forskningstradisjoner og vitenskapsparadigmer som aktualiseres i norskfaglig forskning
- kan identifisere og diskutere sammenhenger mellom vitenskapsteori og metode i norskfaglig forskning
- kan forstå, vurdere og problematisere egen og andres forskning
- kan vurdere, velge og begrunne relevante metodiske tilnærminger i eget masterprosjekt

Generell kompetanse
Kandidaten
- kan anvende vitenskapsteoretisk og metodologisk innsikt på nye områder
- kan vurdere begrensninger og muligheter ved ulike metoder, i forskning og profesjon
- kan reflektere over etiske problemstillinger i forskning og profesjon

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, seminar, individuelt arbeid, gruppearbeid.

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig presentasjon
  • 3–5 korte tekster
  • Skisse til mulig masterprosjekt

Mer om vurdering

Vurderingsform og karakterskala
Individuell hjemmeeksamen over 3 dager
Vurdering: Bestått/ikke-bestått

Obligatoriske aktiviteter
- Muntlig presentasjon på tekstseminar.
- Innlevering av 3-5 korte tekster med refleksjon over sentrale begreper og perspektiver.
- Innlevering av skisse til mulig masterprosjekt.

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjente før studenten får gå opp til eksamen.


Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7)
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10)

Forkunnskapskrav

- Studenten må ha bestått Norsk 1 og gjennomført Norsk 2 for å kunne starte på emner i syklus 2. Bestått forstås som at studenten har fullført og bestått eksamen i emnet. Gjennomført forstås som at alle obligatoriske arbeidskrav i emnet er godkjent, med andre ord at studenten er eksamensklar.


Kursmateriell

Pensum består av bøker og artikler på skandinavisk og engelsk. Det blir lagt ut på Blackboard før studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

-

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU