MGLU5201 - Vitenskapsteori og metode (norskdidaktikk)

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

I dette emnet tar en opp vitenskapsteori og ulike forskningsmetoder og deres egnethet i ulike situasjoner. En studerer også ulike forskningsparadigmer og sammenhengen mellom ontologi, epistemologi og valg av forskningsmetoder og -materiale. Hovedvekten vil ligge på kvalitativ, fortolkende forskning. Under arbeidet med emnet vil studentene være i ferd med å starte på sitt eget forskningsarbeid. Derfor vil hjelp med å formulere problemstilling og å finne teori og metode for eget arbeid bli en sentral del av emnet. Sentralt i emnet er også det å komme i gang med skriving av masteroppgaven med vekt på oppbygging av vitenskapelig tekst, hensiktsmessig og presis framstillingsmåte og riktig bruk av referansesystem.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
- har inngående kunnskap om ulike forskningsparadigmer og sammenhenger mellom ontologisk og epistemologisk ståsted
- har inngående kunnskap om særtrekk ved ulike forskningsdesign og forskningsmetoder
- har inngående kunnskap om ulike metoder for innsamling og analyse av datamateriale
- har inngående kunnskap om etiske aspekter ved forskning
- har inngående kunnskap om presentasjon av forskning

Ferdigheter
Kandidaten
- kan under veiledning utarbeide forskbare spørsmål som har relevans innenfor norskdidaktikk
- kan designe og gjennomføre selvstendige forskningsprosjekter
- kan gjøre begrunnede valg av metoder for innsamling og analyse av datamateriale
- kan analysere og forholde seg kritisk til kunnskapskilder (faglitteratur og datamateriale) og anvende dem til å strukturere og formulere faglige resonnementer

Generell kompetanse
Kandidaten
- kan gjøre rede for og begrunne metodologiske valg
- kan analysere fagdidaktiske og yrkesetiske problemstillinger som er relevante for skolens norskfag
- kan anvende sin innsikt i vitenskapsteori og metode til å planlegge, igangsette og gjennomføre innovasjonsprosesser i norskfaget i skolen

Læringsformer og aktiviteter

Studiet organiseres i seminarer. Plasseringen av disse seminarene oppgis ved semesterstart. Mellom seminarene legges det opp til litteraturstudier og oppgaver som er knyttet til den enkelte students arbeid for å komme i gang med masteroppgaven.

Arbeidsformene veksler mellom forelesning, arbeid med oppgaver, individuelt og i gruppe, diskusjoner, samt muntlige og skriftlige studentpresentasjoner. Tema som er egnet for det, undervises i fellesforelesninger.

Faglige diskusjoner og annen faglig samhandling, for eksempel medstudentrespons, er viktige arbeids- og læringsformer, og det forventes at alle studentene deltar i undervisningen og bidrar aktivt i slike aktiviteter.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn - masterstudium (MGLU1-7)

Forkunnskapskrav

Forkunnskapskrav:
- Bestått Norsk 1 og Norsk 2 (totalt 60 studiepoeng) eller tilsvarende
- Bestått FoU-oppgave i grunnskolelærerutdanningens tredje studieår.

Adgangsbegrensning og studierettskrav:
Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.