course-details-portlet

MGLU5201 - Vitenskapsteori og metode 1-7 (norskdidaktikk)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

Innsikt i vitenskapsteori og metode er grunnleggende for å forstå, vurdere, problematisere og selv gjennomføre norskdidaktisk forskning. Norskdidaktisk forskning henter perspektiver og tilnærminger fra et bredt spektrum av fag- og forskningstradisjoner, og dette emnet åpner et mulighetsrom for ulike typer norskdidaktiske masteroppgaver og forbereder kandidatene til selvstendig arbeid med disse. Emnet innebærer tenkning om og med relevant vitenskapsteori, -historie, -filosofi og -sosiologi, og betoner sammenhengen mellom ontologi, epistemologi, metodologi og metode. Dette setter kandidaten i stand til å gjøre begrunnede valg av konkrete tilnærminger i egne masterprosjekter. Emnet bidrar videre med kunnskap om forholdet mellom forskning, forsker, fag og samfunn, og utvikler kandidatenes kritiske og forskningsetiske sans. Emnet består av én felles del, og én mer spesialisert del som gir rom for fordypning i relevante metodologiske temaer knyttet til kandidatens egne forskningsinteresser.

Læringsutbytte

Kunnskap - Kandidaten

- Har inngående kunnskap om sentrale utviklingstrekk og diskusjoner i vitenskapshistorien

- Har inngående kunnskap om ulike forskningstradisjoner og vitenskapsteoretiske, -filosofiske, -historiske og -sosiologiske perspektiver som angår norskfaget

- Har avansert kunnskap om grunnleggende metodologiske resonnementer og fremgangsmåter i norskdidaktisk forskning

- Har avansert kunnskap om begreper og begrepsbruk innenfor ulike forskningsfelt og -tradisjoner

- Har inngående kunnskap om relevante forskningsetiske problemstillinger, prinsipper og retningslinjer

Ferdigheter - Kandidaten

- kan diskutere og reflektere over ulike sider ved forskningstradisjoner og vitenskapsparadigmer som aktualiseres i norskfaglig forskning

- kan identifisere og diskutere sammenhenger mellom vitenskapsteori og metode i norskfaglig forskning - kan forstå, vurdere og problematisere egen og andres forskning

- kan vurdere, velge og begrunne relevante metodiske tilnærminger i eget masterprosjekt

Generell kompetanse - Kandidaten

- kan anvende vitenskapsteoretisk og metodologisk innsikt på nye områder

- kan vurdere begrensninger og muligheter ved ulike metoder, i forskning og profesjon

- kan reflektere over etiske problemstillinger i forskning og profesjon

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, seminar, individuelt arbeid, gruppearbeid.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav jamfør emnebeskrivelse

Mer om vurdering

Vurderingsform og karakterskala: Individuell hjemmeeksamen over 3 dager. Vurdering: Bestått/ikke-bestått

Obligatoriske aktiviteter og arbeidskrav: muntlige presentasjoner og seminardeltakelse med respons på medstudenters presentasjoner

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjente før studenten får gå opp til eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått Norsk 1 og gjennomført Norsk 2 for å kunne starte på emner i syklus 2. Bestått forstås som at studenten har fullført og bestått eksamen i emnet. Gjennomført forstås som at alle obligatoriske arbeidskrav i emnet er godkjent, med andre ord at studenten er eksamensklar.

Kursmateriell

Pensum består av bøker og artikler på skandinavisk og engelsk. Det blir lagt ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MGLU5502 15.0 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
  • Norsk (norrøn)
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU