Videreutdanning for lærere, Trondheim

Lærerspesialist i begynneropplæring (1.-4. trinn)


Er du lærer på 1.-4. trinn og ønsker en faglig karriere knyttet til begynneropplæring ved din skole? Målet med dette studietilbudet er at deltagerne skal utvikle kunnskap i begynneropplæring i skriving, lesing og matematikk, samt kompetanse i ledelse og veiledning av kolleger knyttet til utvikling av skolens begynneropplæring. 

Studiet går over to år og er på totalt 60 studiepoeng.

Lærerspesialistutdanning

Lærerspesialistutdanning er et videreutdanningstilbud for lærere som ønsker en faglig karrierevei som lærer. Lærere kan etter avtale med sin skoleeier, søke Udir i perioden 1. februar til 1. mars.

 

Målgruppe

Lærere på 1.-4. trinn som ønsker en faglig karriere knyttet til begynneropplæring ved egen skole.

Undervisningsform

Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium og har tre samlinger på to-tre dager hvert semester. På samlingene vil det være en kombinasjon av forelesninger, diskusjoner, arbeid i gruppe, tekstseminar og presentasjoner. Mellom samlingene må studentene bidra med planlegging, gjennomføring og analyse av begynneropplæringa, samt kollega-veiledning og utviklingstiltak på egen skole.

Hvordan søke opptak?

Du søker opptak på lærerspesialistutdanningen gjennom Utdanningsdirektoratets søknadsportal (udir.no). Søknadsperiode: 1. februar til 1. mars.

Utdanningsdirektoratet har frist til 30. april med å behandle søknadene som er godkjent av skoleeierne.

NTNU vil deretter starte opptaket, og sende e-post til de som har blitt tildelt finansiering med beskjed om å registrere personopplysninger og sende inn dokumentasjon på at de fyller opptakskravene innen en gitt frist.

Opptakskrav

  • Godkjent lærerutdanning
  • Minimum 30 studiepoeng i matematikk
  • Minimum 30 studiepoeng i norsk
  • 30 studiepoeng fordypning i norsk eller matematikk (30sp i lesing/skriving eller regning godtas også)
  • 3 års praksis som lærer på småskoletrinnene (årstrinn 1.-4.)

(Studiepoeng i matematikk/norsk fra førskolelærerutdanning kan ikke inngå i opptaksgrunnlaget)


Studiets innhold 

De grunnleggende språklige ferdighetene lesing, skriving og muntlighet, som tradisjonelt ligger til norskfaget, har en sentral plass i studiet, sammen med fokus på barns språkutvikling, den første lese- og skriveopplæringa og barnelitteratur som inngang til ulike meningsunivers. Sentralt i den matematikkfaglige delen av studiet er bevissthet om matematiske mønstre og strukturer innen tall, rom og måling, og hvordan slik bevissthet legger til rette for tidlig begrepsutvikling og matematisk tenking. Videre vektlegges barns utvikling fra uformell til systematisk tallbehandling, særlig innen addisjon og subtraksjon.

Ved hjelp av teori og praksis vil studentene utvikle sin evne til å gjøre begrunnede faglige valg i undervisningen. Det er et mål at studentene skal få øving i å vurdere og analysere læring og undervisning i de første skoleårene. Bruk av ulike kartleggings- og vurderingsverktøy vil også bli tematisert og drøftet.

Samtalens rolle for faglig utvikling og læring vil være gjennomgående i studiet - både som didaktisk verktøy i klasserommet og faglig tilnærmingsmåte i undervisninga. Her åpnes det for at elevens faglige utvikling kan ses i sammenheng med deres personlige og sosiale egenskaper, noe som sammenfaller med grunnleggende prinsipper for læringsstøttende vurdering.

Profesjonsutvikling, læringsmiljø og utvikling av en lærende klasseromskultur er gjennomgående i studiet. Studentene vil arbeide med forskningsmetoder som er egnet til å studere ulike fenomener knyttet til begynneropplæringen. Utfordringer i begynneropplæringen vil også drøftes i lys av ledelse og organisasjonsutvikling. Studiet skal bidra til å øke studentenes bevissthet om og kompetanse i hvordan de som lærerspesialister kan arbeide for å utvikle begynneropplæringen i lesing, skriving og regning ved egen skole. Det legges stor vekt på hvordan studentene kan bruke egen kunnskap i veiledning av kolleger – også i et skoleutviklingsperspektiv. 

Studiet går over to år med til sammen sju emner på masternivå på totalt 60 studiepoeng.


Studiets oppbygning

Denne oppbygningen gjelder for deg som starter høsten 2019

1. studieår
Emnekode Tittel Studiepoeng Semester
SKOLE6247 Barns språk- og begrepsutvikling - og samtalen i begynneropplæringa 7,5 Høst
SKOLE6242 Strukturer og mønster i tidlig matematikk  7,5  Høst
SKOLE6240 Skriving og lesing i begynneropplæringa 7,5 Vår
SKOLE6246 Læring og undervisning i tidlig matematikk 7,5 Vår

 

2. studieår
Emnekode Tittel Studiepoeng Semester
SKOLE6243 Barnelitteratur og lesing på småskoletrinnene 7,5 Høst
SKOLE6248 Profesjonsutvikling og forskningsmetoder i begynneropplæringa 15 Høst/Vår
SKOLE6249 Vurdering og tilpassing i den første lese-, skrive- og matematikkopplæringa 7,5 Vår

 

Alle emnene er på masternivå og kan inngå som de første 60 studiepoengene i NTNUs erfaringsbaserte master i lærerspesialist.

Denne oppbygningen gjelder for deg som startet høsten 2018

1. studieår
Emnekode Tittel Studiepoeng Semester
SKOLE6240 Barns språk- og tekstutvikling og den første lese- og skriveopplæringa 7,5 Høst
SKOLE6241 Profesjonsutvikling og vurdering i begynneropplæringa 15 Høst/Vår
SKOLE6242 Strukturer og mønster i tidlig matematikk  7,5  Vår

 

2. studieår
Emnekode Tittel Studiepoeng Semester
SKOLE6243 Barnelitteratur på småskoletrinnene 7,5 Høst
SKOLE6244 Forskningsmetoder i norsk- og matematikkdidaktikk  7,5 Høst
SKOLE6245 Den første lese-, skrive- og matematikkopplæringa i det flerspråklige klasserommet 7,5 Vår
SKOLE6246 Læring og undervisning i tidlig matematikk 7,5 Vår

 

Alle emnene er på masternivå og kan inngå som de første 60 studiepoengene i NTNUs erfaringsbaserte master i lærerspesialist.

Informasjon om samlinger

Dersom du starter 2. studieår i 2019/2020 finner du informasjon om samlinger og eksamen i Blackboard.

Denne informasjonen gjelder for NYE STUDENTER som starter høsten 2019: 

Høsten 2019
Uke Dato
36 2. - 4. september
43 21. - 23. oktober
48 25. - 27. november
Våren 2020
Uke Dato
3 13. - 15. januar
12 16. - 18. mars
19 4. - 6. mai

Tidspunkt for undervisningen er kl. 08.30-15.45

Eksamen

Hvert av de 7 emnene har avsluttende eksamen. For å stille til eksamen må man bestå obligatoriske arbeidskrav i hvert emne.

Høsten 2019
SKOLE6247: Innlevering av eksamensmappe
SKOLE6242: Hjemmeeksamen

Våren 2020
SKOLE6240: Semesteroppgave
SKOLE6246: Mappeevaluering


Wed, 25 Sep 2019 09:23:18 +0200

Kontakt

Administrativ kontaktperson:

Linda Lønvik
Telefon: 73 41 23 89
E-post: videre@ntnu.no

Faglig kontaktperson:

Synnøve Matre

Videre studier?

Etter at du har fullført lærerspesialist videreutdanning kan du studere videre og ta en lærerspesialist mastergrad, også den på deltid. 

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.