course-details-portlet

SKOLE6242 - Strukturer og mønster i tidlig matematikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100

Faglig innhold

Emnet vil ta for seg elevers kunnskapsutvikling i tidlig matematikk. Et sentralt tema vil være utvikling av tallforståelse, spesielt aspekter ved telling, posisjonssystemet, additive og multiplikative strukturer. I arbeid med tall, geometri og romforståelse vil mønster og strukturer fremheves.

Det vil også bli lagt vekt på å studere elevers bevissthet om matematiske strukturer og mønster, kartlegge deres matematiske kompetanse og diskutere hvordan man kan legge til rette for videre utvikling.

Emnet vil også gå inn på matematikkens natur, historiske aspekter i utvikling av tallbegrepet og hvilken betydning disse har for arbeid i og med tidlig matematikk.

Studentene vil ved hjelp av teori og praksis videreutvikle sine kunnskaper om hvordan man tidlig kan tilrettelegge for elevers læring i matematikk. Viktige, gjennomgående perspektiver vil være lærerens møte med en sammensatt elevgruppe med ulik språklig bakgrunn og ulikt matematisk erfaringsgrunnlag – og lekens rolle i matematikklæring.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten har

- inngående kunnskap om aspekter ved matematisk kompetanse og elevers kunnskapsutvikling i tidlig matematikk

- inngående kunnskap om matematikkens natur, spesielt betydninga av struktur og mønster i arbeid med tall, geometri, plassering og orientering

- inngående kunnskap om ulike aspekter ved tallforståelse og utviklinga av disse, deriblant spesielt telling og posisjonssystemet

Ferdigheter
Studenten kan

- gjøre greie for betydninga av tallbegrepets historiske utvikling og dets betydning for matematikkundervisning på barnetrinnet

- anvende matematiske begrep som er sentrale i emnet i eget arbeid med matematikk, i sin undervisning og i utviklingsarbeid med lærerkollegaer

- analysere elevers matematiske arbeid informert av resultater publisert i forskningslitteraturen

- kartlegge elevers matematiske kompetanse og tilrettelegge for videre faglig utvikling

Generell kompetanse
Studenten

- har kunnskap om betydninga av forskningsbasering av lærerprofesjonen

- kan gjøre teoriforankra valg med tanke på organisering av elevers muligheter for læring av tema som er sentrale i emnet

- kan initiere og lede utviklingsarbeid i et kollega-fellesskap basert på matematikkdidaktisk teori

Læringsformer og aktiviteter

Emnet går over ett semester med tre samlinger i Trondheim. Mellom samlingene legges det opp til selvstudier, arbeid med ulike oppdrag og deltakelse på læringsplattform.

Undervisningen veksler mellom forelesninger, diskusjoner, praktiske øvinger, tekstseminar og muntlige og skriftlige studentpresentasjoner. Det vil bli arbeidet systematisk med akademisk lesing og skriving.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidsoppdrag
  • Obligatorisk oppmøte på samlinger

Mer om vurdering

Obligatorikse arbeidskrav:
Mellom samlingene vil det bli gitt obligatoriske arbeidsoppdrag.

Obligatorisk oppmøte på samlinger.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Lærerspesialist (LÆRSPMATVU) - enkelte retninger
Lærerspesialist (MLS)

Forkunnskapskrav

Godkjent lærerutdanning for barnetrinnet. Kandidaten må ha 30 stp. i norsk og 30 stp. i matematikk, med ytterlige 30 stp. fordypning i ett av disse fagene eller relevante fagområder som for eksempel lesing, skriving og regning. I tillegg kreves minst tre års praksis som lærer på småskoletrinnene (årstrinn 1-4).

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MGLU4105 2.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Skoleutvikling
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU