Opptak

Praktisk-pedagogisk utdanning - heltid

Opptak

Hvem kan søke?

Du som søker opptak til PPU heltid har fullført fagstudier ved høyere utdanning, eller du er i ferd med å fullføre fagstudier den våren du søker. 

Generelle opptakskrav

For å få opptak til PPU må du ha 

 • en mastergrad* og minimum 60 relevante studiepoeng i minst ett skolefag som utdanningen tilbyr fagdidaktikk i

*Mastergraden må oppfylle krav fastsatt i forskrift 1. desember 2005 om krav til mastergrad.

eller

eller

 • en bachelorgrad i praktiske og/eller estetiske fag som oppfyller følgende kriterier:
  • Bachelorgraden må bestå av utelukkende praktiske og/eller estetiske fag.
  • Inntil tre fag som gir kompetanse til å undervise i praktiske og/eller estetiske fag i grunnskolen, hvorav minimum 60 studiepoeng er relevant for et skolefag som utdanningen tilbyr fagdidaktikk i.
  • Ett av fagene kan erstattes av drama/teaterfag.
  • Det må inngå fordypning på minst 120 studiepoeng i ett fag.
  • Øvrige fag må ha et omfang på minst 30 studiepoeng.
  • Det stilles krav om gjennomsnittskarakter C (minimum 3,0 poeng) eller bedre fra bachelorgraden.

Unntaket fra krav om mastergrad i praktiske- og/eller estetiske fag gjelder til og med opptaket våren 2024.

Søknadsfrist 15. april

Registrer søknaden din i NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

Hvordan søke opptak

Opptakskrav

Krav om medisinsk testing

Studenter ved helse- og sosialfagutdanninger og lærerutdanninger plikter å gjennomgå tuberkuloseundersøking dersom du de tre siste årene har oppholdt deg minst 3 måneder i land utenfor Vest-Europa, USA, Canada, Australia, New Zealand eller Japan, og skal være i Norge lengre enn tre måneder. Krav til testing gjelder også ved andre utdanninger dersom du har praksis/klinisk undervisning innen helse/sosialsektor eller pedagogisk sektor. Denne leveres ved studiestart.

Attester

Dette studieprogrammet har krav om politiattest

Du kan søke elektronisk på politiets nettsider så snart du har fått opptak. Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder når vi mottar den.

Opptak med bachelor i praktiske- og/eller estetiske fag

Opptak med bachelor i praktiske- og/eller estetiske fag

 • Praktiske og/eller estetiske fag i grunnskolen er:
  • kroppsøving
  • mat og helse
  • kunst- og håndverk
  • musikk
  • design og redesign
  • fysisk aktivitet og helse
  • medier og informasjon
  • natur, miljø og friluftsliv
  • sal og scene

Opptakskrav til de ulike fagdidaktiske fagene på PPU

Opptakskrav til de ulike fagdidaktiske fagene på PPU

Kroppsøving og idrett

I tillegg til de generelle opptakskravene (se lenger opp på siden) er det krav om:

 • Minimum 60 studiepoeng i kroppsøving og/eller idrett som inneholder en praktisk komponent.

Studier som ikke er godkjent for opptak:

 • Årsstudium i friluftsliv gir ikke opptaksgrunnlag alene, det må kombineres med emner innen idrett.
 • Folkehelsestudier gir ikke opptaksgrunnlag alene, det må kombineres med emner innen idrett.
 • bachelorgrad innen fysioterapi, ergoterapi o.l.
 • ernæringsfysiologi

Godkjente studier fra NTNU

Følgende studier ved NTNU dekker det faglige opptakskravet dersom du også dekker de generelle opptakskravene:

 • fordypning i samfunns- og idrettsvitenskap (105 studiepoeng)
 • fordypning i bevegelsesvitenskap (105 studiepoeng)
 • årsstudium i kroppsøving og idrett

Andre kombinasjoner av emner på til sammen 60 studiepoeng vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Film og media

I tillegg til de generelle opptakskravene (se lenger opp på siden) er det krav om:

 • Minimum 60 studiepoeng i relevante fag for film- og medievitenskap.

Følgende studier dekker det faglige opptakskravet dersom du også dekker de generelle opptakskravene:

 • årsstudium i film og media
 • bachelorgrad i film og media
 • bachelor i journalistikk
 • bachelor i filmproduksjon
 • bachelor i film- og videoproduksjon
 • bachelor i film- og TV-produksjon
 • bachelor i filmregi

Kunst og håndverk

I tillegg til de generelle opptakskravene er det krav om:

 • Minimum 60 relevante studiepoeng for kunst og håndverk som inneholder en praktisk komponent på minst 15 studiepoeng.

Følgende studier dekker det faglige opptakskravet dersom du også dekker de generelle opptakskravene:

 • bachelor fra kunstakademi
 • bachelor i kunst og håndverk
 • bachelor i keramikk
 • bachelor i visuell kommunikasjon
 • bachelor i illustrasjon
 • bachelor i klesdesign
 • master i arkitektur

Årsstudium i kunsthistorie dekker ikke de faglig opptakskravene uten en praktisk komponent på 15 studiepoeng i tillegg.

Musikk

I tillegg til de generelle opptakskravene er det krav om:

 • minimum 60 studiepoeng i musikk

Følgende studier dekker det faglige opptakskravet dersom du også dekker de generelle opptakskravene:

 • årsstudium i musikk
 • årsstudium i musikkvitenskap
 • bachelor i musikk
 • bachelor i musikkterapi
 • bachelor i musikkteknologi
 • 4-årig kandidatstudium i komposisjon

Matematikk

I tillegg til de generelle opptakskravene (se lenger opp på siden) er det krav om:

 • Minimum 60 studiepoeng i matematiske fag hvorav maksimalt 20 studiepoeng kan være statistikk.

Emner i informatikk kan ikke inngå i opptaksgrunnlaget for matematikk.

Studenter med matematikk fra økonomiutdanning og ingeniørutdanning fra høgskole må få vurdert matematikkemnene i hvert enkelt tilfelle.

Søkere som har fullført begge NTNUs brukerkurs i matematikk (brukerkurs 1 og brukerkurs 2), får disse to emnene godkjent som totalt 7,5 studiepoeng av sitt totale opptaksgrunnlag i matematikk. Brukerkurset MA0301 Elementær diskret matematikk godkjennes ikke. Vi anbefaler istedenfor TMA4140 Diskret matematikk. 

Matematikk for sivilingeniører

Normalt kreves det 60 studiepoeng i matematiske fag for opptak til matematikk på FPPU. Søkere med fullført mastergrad i teknologi/siv.ing. fra NTNU må dokumentere 52,5 sp i matematiske fag. De øvrige 7,5 sp godkjennes som anvendt matematikk som inngår i teknologiutdanningen.

For å få dekket opptakskravet om 52,5 sp i matematiske fag, anbefaler vi at du supplerer teknologiutdanningen med emnene Tallteori (7,5 sp) og Geometri (7,5 sp). Disse emnene er særlig relevante for undervisningsfaget i skolen.

Dersom du mener at teknologiutdanningen din fyller kravene til bredde og dybde i matematiske fag uten at du supplerer med 15 sp i matematikk, er det mulig å be om en individuell vurdering av opptaksgrunnlaget i matematikk. Du må i så fall selv vise konkret til hvilke emner og hvilket emneinnhold du mener dekker kravet. Dette må du gjøre når du søker opptak.

Biologi

I tillegg til de generelle opptakskravene er det krav om:

 • Minimum 60 studiepoeng i biologi som dekker følgende fagområder:
  • celle- og molekylærbiologi
  • faunistikk og floristikk
  • evolusjonsbiologi
  • plantenes struktur og funksjon
  • dyrenes struktur og funksjon

Spesielt viktig er det at du har kjennskap til systematikken i faget (faunistikk og floristikk). Dette vurderes som svært vanskelig å tilegne seg på egen hånd.

Hvis utdanningen ikke dekker samtlige områder, gjøres en vurdering i hvert enkelt tilfelle. Da vurderes helheten av utdanningen.

Fysikk

I tillegg til de generelle opptakskravene er det krav om:

 • Minimum 60 studiepoeng i fysikk som dekker følgende fagområder:
  • mekanikk
  • elektromagnetisme
  • termisk fysikk
  • moderne fysikk

Kjemi

I tillegg til de generelle opptakskravene er det krav om:

 • Minimum 60 studiepoeng i kjemi som dekker følgende fagområder:
  • generell kjemi
  • uorganisk kjemi
  • organisk kjemi

Disse fagområdene må utgjøre hovedtyngden av opptaksgrunnlaget.

Teknologi og forskningslære

I tillegg til de generelle opptakskravene er det krav om:

 • 60 studiepoeng totalt i naturvitenskapelige emner, eller en kombinasjon av naturvitenskapelige emner og teknologiemner. Inntil 30 studiepoeng kan være emner i matematikk og informatikk. 

Dersom man søker opptak til et annet fagdidaktikkemne, kan ikke de samme emnene inngå i opptaksgrunnlaget for to fag. 

Samfunnskunnskap

I tillegg til de generelle opptakskravene (se lenger opp på siden) er det krav om:

 • Minimum 60 studiepoeng i relevante fag for samfunnskunnskap.

Godkjent grunnlag for opptak kan være:

 • fullført årsstudium (60 studiepoeng) i sosiologi, statsvitenskap eller sosialantropologi*, eller
 • årsstudium i samfunnskunnskap, eller
 • NTNUs årsstudium kunnskap, teknologi og samfunn, eller
 • NTNUs årsstudium likestilling og mangfold
 • fullført bachelor i europastudier ved NTNU

*Gjelder fra opptaket som gjøres i 2022.

Studier som ikke uten videre er godkjent:

 • Afrikastudier er ikke godkjent alene, men kan godkjennes i kombinasjon med andre relevante fag etter en helhetlig vurdering.

Studier som ikke er godkjent for opptak:

 • økonomi og administrasjon
 • samfunnsøkonomi
 • pedagogikk
 • geografi kan ikke inngå i opptaksgrunnlaget for samfunnskunnskap. Geografi er et eget emne med egne opptakskrav.

Emner og fagbakgrunn som ikke omfattes av det ovennevnte, vurderes ut i fra gjeldende praksis og relevans for læreplan i skolen.

Religion og etikk

I tillegg til de generelle opptakskravene er det krav om:

 • Minimum 60 studiepoeng i relevante fag for religion og etikk.

Godkjent grunnlag for opptak kan være:

 • årsstudium i religionsvitenskap
 • Av de 60 studiepoengene må minimum 30 studiepoeng være innenfor kristendom, islam, jødedom, buddhisme og hinduisme eller fra religionshistoriske innføringsemner/religionshistorisk metode. De resterende 30 studiepoengene kan være andre religionsemner eller emner innenfor idéhistorie, filosofi eller livssynskunnskap.

Historie

I tillegg til de generelle opptakskravene er det krav om:

 • Minimum 60 studiepoeng i relevante fag for historie, som dekker fagområdene eldre-, nyere- og moderne historie. Historisk metode må også være dekket i grunnlaget.

Geografi

I tillegg til de generelle opptakskravene er det krav om:

 • Minimum 60 studiepoeng i relevante fag for geografi. 30 av studiepoengene må være innen samfunnsgeografi. Vi anbefaler at de resterende 30 studiepoengene er innen naturgeografi.

Norsk

I tillegg til de generelle opptakskravene (se lenger opp på siden) er det krav om:

 • Minimum 60 studiepoeng i relevante fag for norsk, som inneholder nynorsk, språkets oppbygging med grammatikk, språkhistorie og litteratur.

Allmenn litteraturvitenskap eller årsstudium i norsk som andrespråk godkjennes ikke som opptaksgrunnlag.

Engelsk og fremmedspråk

I tillegg til de generelle opptakskravene er det krav om:

 • Minimum 60 studiepoeng i språkfaget, som inneholder kunnskap om språkets oppbygging, landets kultur, samfunn og litteratur.

Godkjente grunnlag for opptak kan være:

 • årsstudium i engelsk
 • årsstudium i fransk
 • årsstudium i spansk
 • årsstudium i tysk

Det å ha et av språkfagene som morsmål, gir ikke grunnlag for opptak. Alle som søker opptak må dokumentere minst 60 studiepoeng i det faget de søker opptak til som dekker nevnte krav.

Undervisningen i fremmedspråkene tysk, fransk og spansk er organisert under fellesemnet "fagdidaktikk i fremmedspråk".

Ofte stilte spørsmål

Har du spørsmål om opptak?

Sjekk ofte stilte spørsmål og finn svar på spørsmål om opptak, dokumentasjon, rangering og venteliste.


Har du utenlandsk utdanning?

Har du utenlandsk utdanning?

Da må du dokumentere at du fyller de generelle kravene for opptak til høyere utdanning i Norge. Oversikt over kravene finner du her.


CTA bunnlenke - krysspublisert artikkel (ID 1304046982)