Ingeniørvitenskap

Ingeniørvitenskap

Ph.d.-program (doktorgrad)

Studenter med kunstig sol i Varmetekniske laboratorier. Med denne installasjonen er det mulig å simulere solskinn, slik at vi kan utføre solenergiforsøk i laboratoriet i løpet av vinteren. Foto: Geir Mogen/NTNU

Studier PHD-faktaboks

 • Ph.d. Fulltid, 3 år
 • Studiested Trondheim, Gjøvik, Ålesund
 • Opptak Se søknad og opptak
 • Søknadsfrist Rullerende opptak

Ph.d. programmet i ingeniørvitenskap skal forberede deg til arbeid som krever avansert vitenskapelig kompetanse og analytiske ferdigheter og for en karriere i akademia.

Ph.d. programmet er nært knyttet til våre forskningsgrupper og institutter, og er en sentral del i den overordnede forskningsstrategien ved fakultet for ingeniørvitenskap.

Les mer om Ph.d. i Ingeniørvitenskap på programmet sine engelske nettsider.

Ph.d. programmet i ingeniørvitenskap er koordinert på instituttnivå. Doktorgradsavhandlingens tema vil normalt være knyttet til forsknings- og utviklingsprosjekter ved et institutt eller tilknyttede forskningsgrupper.

Les mer om vår forskning og ph.d. programmet på nettsidene til våre institutter:

Ph.d.-utdanningen er en ferdig strukturert grad som er normert til tre års fulltidsstudier. Noen stipendiatstillinger inkluderer et fjerde år med pliktarbeid, normalt i form av undervisning.

 • Utdanningen består av en opplæringsdel på minst 30 studiepoeng og et selvstendig forskningsarbeid normert til 2,5 år.
 • En ph.d.-utdanning krever stor grad av selvstendighet og gjennomføringsevne.
 • Den avsluttende avhandlingen skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på internasjonalt nivå innen fagområdet.
 • Doktorgradsutdanningen ved NTNU er internasjonalt rettet.
 • Det forventes at du deltar aktivt på internasjonale konferanser og publiserer i internasjonale tidsskrift.
 • Det er muligheter til å gjennomføre deler av studiet i utlandet, enten i form av lengre forskningsopphold eller ved å avlegge deler av opplæringsdelen i utlandet.

I tillegg må ph.d. kandidater ved fakultet for ingeniørvitenskap ta det obligatoriske emnet IFEL8000 - Forskningsmetodikk, vitenskapsteori og etikk (4 studiepoeng).

En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.

En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.

Akademia blir ofte ansett som den vanligste karriereveien for personer med doktorgrad, men en stor andel av våre doktorer går videre til ledende jobber innen privat næringsliv og offentlig sektor.

For å kunne få opptak til et ph.d.-program må du ha:

 • finansieringsplan
 • mastergrad eller annen likeverdig utdanning
 • sterk faglig bakgrunn fra tidligere studium, bl.a. i form av karakter B eller bedre i veid gjennomsnitt de siste 2 år av masterstudiet.

Søknad om opptak sendes via instituttet til fakultetet. 

Les mer om søknad og opptak

Finn kontaktinformasjon på ph.d. programmets engelske nettsider.