mtp - forskning

Forskning ved Institutt for Maskinteknikk og Produksjon

Robotarm ved MTP Valgrinda

Institutt for Maskinteknikk og Produksjon driver en omfattende forskningsaktivitet innen flere fagområder, blant annet innen teknologi, energi, produktkvalitet og -utvikling og produksjonseffektivitet og har fokus på innovasjon og anvendelse av forskningsresultater. Instituttet deltar i en rekke internasjonale og nasjonale forskningssentre og prosjekter og henvender seg blant annet til den vareproduserende industrien, både teknologiindustrien og oljeindustrien. Forskningsaktivitetene ved instituttet spenner i omfang fra store nasjonale programmer til doktorgradsavhandlinger; forskningsresultatene fra MTP sørger for at norsk næringsliv og forvaltning har tilgang til kunnskap på høyt internasjonalt nivå for sin verdiskaping og bidrar, sammen med næringsliv og forvaltning, til å løse viktige oppgaver for samfunnet.

mtp - forskningsområder

Forskningsområder

Tannhjul. Logo Design, Analyse og Manufacturing

Vår forskningsgruppe jobber med design, analyse og tilvirking av mekaniske produkter og systemer. DAM-gruppen dekker et bredt spekter av forskningstemaer og består av fire undergrupper: Product Development and Innovation; Materials Design and Compliance; Virtual Modelling of Knowledge-based Engineering; and Production Processes. Fokusområder for gruppen er: produktutvikling og innovasjon, hurtig prototyping og produksjon, numeriske simuleringer, digitale tvillinger, design mot utmatting og brudd, metallforming og atomlagsavsetning (ALD).

Illustrativ hånd som holder tannhjul. Logo Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold

RAMS-gruppen har definert fire deltema innenfor forskningsområdet risiko og pålitelighet av komplekse systemer: Pålitelighetsvurderinger av barrierer og sikkerhetskritiske systemer, Ta inn pålitelighet i utvikling av nye systemer, dvs en "systems engineering"-tilnærming. Risikovurderinger av komplekse systemer og Risikobasert vedlikeholdsplanlegging

Piler logo Materialer

Gruppen studerer hvordan materialer opptrer i tekniske konstruksjoner for mange bruksområder, spesielt under tøffe forhold. Den undersøker hvordan man skal designe og produsere materialer og komponenter. Den undersøker innflytelsen av skade og forringelse med tiden. Det utvikler smarte løsninger for å kontrollere og forebygge skade. Fokusområder: Kompositter og polymerer, korrosjonsegenskaper, bruddmekanikk og tretthet, nanomekanisk modellering og testing, tribologi og overflateteknikk.

Rullebånd logoRobotteknikk og automatisering

Design av automatiske produksjonssystemer, CNC, additiv tilvirkning, robotteknikk, offshore automatisering, mekatronikk og måleteknikk.

tavle logo Prosjekt- og kvalitetsledelse

Faggruppen studerer og forbedrer et bredt spekter av problemstillinger knyttet til hvordan prosjekter gjennomføres. Vi ser på hele livssyklusen fra idé-/tidligfase via gjennomføring til avslutning og gevinstrealisering. Forskningen omfatter prosjekter fra bygg og anlegg, olje og gass og IKT og vi samarbeider tett med partnervirksomhetene i Prosjekt Norge (www.prosjektnorge.no).

hjelm logo Produksjonsledelse

Kunnskap for bærekraftig industriell og logistisk drift. Vi gjør internasjonalt anerkjent forskning innen design, planlegging og styring av produksjon og forsyningskjeden Vi utdanner fremtidige driftsledere fra hele verden for å gjøre en forskjell i industri og samfunn.

mtp - forskning - forskningssenter

Ph.d.-studie

Ledige stillinger ved NTNU

Forskningssenter ved Institutt for Maskinteknikk og Produksjon

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

SUBPRO Et forskningssenter som fokuserer på utvikling av kunnskap og teknologi for subsea produksjon og prosessering av olje og gass Mary Ann Lundteigen
Offshore Mechatronics Et forskningssenter som fokuserer på full automatisering av operasjoner og tilstandskontroll for topside drillingsystemer kontrollert fra landbaserte operasjonssentere Olav Egeland 

Andre forskningssentre

ROSS GEMINI CENTRE Senteret utfører grunnleggende og anvendt forskning og tilbyr kurs for studenter og industri Mary Ann Lundteigen
Prosjekt Norge Prosjekt Norge er en nasjonal arena for utveksling av erfaringer, bygging av nettverk og representerer et sterkt fagmiljø som fungerer som en ekstern referanse til virksomheters egen prosjektkompetanse Bjørn Andersen 
ROBOTNOR Et forskningsprosjekt med spesialfelt på utvikling av neste generasjons robotikkteknologier og -konsepter, fremme utdanning og industriell innovasjon Olav Egeland
SMARTLOG Et nettverk for spredning av forskning og praksis innenfor fagfeltene verdikjedestyring og produksjonslogistikk. Jan Ola Strandhagen
FME NOWITECH    
KMB Arctic Materials KMB Arctic Materials I (2009-2013) og KMB Arctic Materials II (2014-2018): utvikling av materielle krav til applikasjoner under arktiske forhold. Materialer-gruppen hadde tre stipendiater i del I og tre stipendiater i del II. I regi av SINTEF.  

Forskningsprosjekter ved Institutt for Maskinteknikk og Produksjon

EU-forskningsprosjekter

FOCUS FOCUS er et forskningscluster bestående av 11 partnere fra hele europa, målet er økt anvendelse av forskningsresultatene fra de 11 partnerne Bjørn Moseng
CoPatch Composite Patches. Leder for ikke-destruktiv testing og tretthetsanalyse av sammensatte reparasjoner av stålkonstruksjoner (2010-2013) Andreas Echtermeyer
Levere Hy Hydrogen-transport i trykkbeholdere av kompositt. Rolle: Leder for regler og forskrifter (2012-2014) Andreas Echtermeyer
MultiHy Multiscale modellering av hydrogensprøhet i krystallinske materialer. Rolle: Leder for mikrokarakterisering og mikromekanisk testing ( 2011-2015 )  
HyPactor Konsekvensen av støtskade på trykkbeholdere av kompositt (2014-2016) Andreas Echtermeyer
Fracture Control Offshore Pipelines Utvikling av metodikk for belastningbasert design av rørledninger. Bred bransjedeltagelse. JIP-prosjekt i regi av SINTEF.  
Hydrogen-Induced Stress Cracking Hydrogen Induced Stress Cracking av rustfritt stål i henhold til katodisk beskyttelse (2005 - 2011). JIP-prosjekt i regi av SINTEF og DNV.  
Impuls plasma overflatebehandling (PPST) Total Exploration and Production Norge, Aker Solutions, MOTECH Plasma og MTP (2008-2012). JIP-prosjekt. Nuria Espellargas

Nasjonale forskningsprosjekter

SpeedUp Et forskningsprosjekt som fokuserer på forkortelse av plan og gjennomføringstid på store komplekse prosjekter Bjørn Andersen 
Concept Et langsiktig forskningsprogram finansiert av Finansdepartementet for å drive følgeforskning på ordning med kvalitetssikring av store, statlige investeringsprosjekter Bjørn Andersen 
Måleprosjektet Et forskningsprosjekt rettet mot bygg og anlegg, som skal utrede et system for prestasjonsmåling og benchmarking for norsk bygg on anlegg Bjørn Andersen 
Fergefri E39 Et utredningsprosjekt med mål å undersøke potensialet for en fergefri E39 mellom Trondheim og Kristiansand Anne Barros
PDS method and handbooks Utvikling av en databasert metode for kvantifisering av påliteligheten til sikkerhetsinstrumenterte systemer Mary Ann Lundteigen
Learning from successful operations Tradisjonelt sikkerhetsarbeid har hatt fokus på å analysere ulykker. Dette prosjektet fokuserer på å lære av suksessfulle operasjoner. Prosjektet utvikler metoder og retningslinjer for analyse av suksessfulle operasjoner.  Mary Ann Lundteigen
SUSPRO Beslutningsstøtte for bærekraftig skipsproduksjon i et globalt fluktuerende marked Jan Ola Strandhagen
EFFEKT Et forskningsprosjekt som skal utvikle produksjonsstrategi og teknologi for konkurransedyktig produksjon av høyteknologisk skipsutstyr i Norge Erlend Alfnes
MIX Et forskningsprosjekt som skal utvikle et nytt produksjonskonsept for effektiv, automatisert variantproduksjon i semi-prosessindustri Marco Semini
LIFT Effektive globale forsyningskjeder for produksjon av maritime kraner og håndteringssystemer Marco Semini
SoundChain Prosjektet dreier seg om å skape effektive verdikjeder for konkurransedyktig produksjon av undervannsakustiske sensorsystemer Jan Ola Strandhagen
CYCLE I prosjektet CYCLE skal industri og forskere samarbeide om å utnytte mat som i dag ikke når butikkhyllene. Hvert ledd fra produksjon til prosessering skal optimaliseres – og hver ressurs skal utnyttes. Jan Ola Strandhagen
QualiFish Et forskningsprosjekt for å utvikle nye metoder for produksjon av hvit fisk, med mål å øke industriens lønnsomhet Jan Ola Strandhagen
Retail Supply Chain 2020 Et forskningsprosjektet der målet er å utvikle ny kunnskap og nøkkelkompetanse som kreves for å skape neste generasjons strategier og løsninger, og for å øke konkurranseevnen til verdikjeden for norsk mat Jørn Vatn
Green Monitor Et forskningsprosjekt for utvikling av sentraliserte systemer for tilstandskontroll og produksjonsstøtte Kesheng Wang
SØM 4.0 Et forskningsprosjekt for utvikle og implementere løsninger for integrert automatisering, informasjons- og produksjonsflyt for møbelproduksjon Erlend Alfnes
Manufacturing Network 4.0 Et forskningsprosjekt for dynamisk design av produksjonsnettverk, innovasjon, kunnskapsdeling, og utvikling av neste generasjons produksjon; for å oppnå bærekraftig vekst og konkurranseevne Jan Ola Strandhagen
EuroLEAN+ Et fellesskap av industri og kunnskapsinstitusjoner i Europa som samler inn og forbedrer informasjon om tilpasset Lean Erlend Alfnes
EET+ Erasmus+ studieprosjekt European Engineering Team+ handler om å utvikle og gjennomføre et prosjekt med deltagende studenter fra fire europeiske universitet. Målet er å utvikle og gjennomføre en prosjektoppgave som gir studentene tverrfaglige og helthetlige kunnskaper og kompetanse for fremtidens bærekraftige samfunn. Jan Ola Strandhagen

Prosjekter med industri og Norges Forskningsråd

Krevende applikasjoner for polyolefiner Offshore-applikasjoner. DEPA-prosjekt. Andreas Echtermeyer
Modell-slagskader i kompositter Kompakt-prosjekt. Andreas Echtermeyer
FeVIND Norske støperier og danske vindkraftverk. Andreas Echtermeyer
DEEPIT    

Nordiske forskningsprosjekter

Lift Project (Nordik Energy) Muligheten for å bruke komposittmetall-ledd i lastebiler og skip (2012-2014). Andreas Echtermeyer

Ferdigstilte forskningssentre og forskningsprosjekter

IFaCOM Visjonen om IFaCOM er å oppnå nær null defekter i produksjon for alle typer industri, med hovedvekt på produksjon av kostbare komponenter, med stort utvalg på tilpasset design og høye krav til ytelse Odd Myklebust
SFI NORMAN Visjonen for forskningsprosjektet er å utvikle ny og tverrfaglig forskning for neste generasjons produksjon, teorier, metoder, modeller og verktøy som gjør det mulig for norsk produksjon å konkurrere i et globalt marked Jan Ola Strandhagen
NOWITECH Et forskningsprosjekt som skal bidra til storskala utvikling av offshore vindmøller Jørn Vatn 
IO Center Et forskningsbasert innovasjonssenter med mål å utvikle nye metoder og verktøy for integrerte operasjoner, som er integrasjon av mennesker, organisasjon, arbeidsprosesser og informasjonsteknologi for å ta smartere beslutninger Jørn Vatn 
PUS Et forskningsprosjekt som fokuserer på å forstå og utvikle hvordan man praktisk kan håndtere og styre usikkerhet Bjørn Andersen 
BA2015 Et forskningsprosjekt som fokuserer på å forbedre effektiviteten og bærekraftigheten innen bygg- og anleggsnæringen Bjørn Andersen 
MARINA Et EU prosjekt som har sett på kombinasjon av offshore fornybar energi (vindkraft, bølgekraft, tidevann osv). Fokus for instituttet har vært vedlikeholdsstrategier. Jørn Vatn 

person-portlet

Kontakt

Torgeir Welo
Instituttleder
torgeir.welo@ntnu.no
73593884
41440061

person-portlet

Laboratorier ved institutt for maskinteknikk og produksjon

partnere - forskning - mtp